Top Event / Story
ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗಾಕ್ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ತಿ ಪ್ರಾಚಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸಲ್ಲೆಂ: ರಾಮಚಂದ್ರ ಶರ್ಮ

ತಸಲೋಯ್ ಏಕ್ ಕಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ, ಜೆನ್ನಾಂ ಅಡಿಗ ತಸಲೊ ಏಕ್ ವೆಗ್ಳ್ಯಾಚ್ ಕಾಲೆತಿಚೊ ಕವಿ, ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚೊ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್‍ಧಿ ಮಾನ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಕಾಂಯ್ ಇಲ್ಲೊ ಚಡ್ಪಡ್ತಾಲೊ ಸಯ್ತ್. ಮ್ಹಜೊ ಪಯಿಲ್ಲೊ ಕವಿತಾಪೆಳೊ 'ಹೃದಯ ಗೀತ' ಬುಕಾವಿಶಿಂ ತಾಣೆ ಬರಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಪಯಿಲ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮೆಳಲ್ಲೊಂ. ಆಮ್ಚೊ ತೆದೊಳ್ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ಲೊ ಪತ್ರ್ ವೆವ್ಹಾರ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚಿ ಮನಾಸ್ಥಿತಿ ಕಾಂಯ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ತಾಳ್ ಪಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಕೊಣ್ಣಾ, ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೆಟ್ಚೆವಿಶಿಂ ಇಲ್ಲೊ ಚಡಿತ್‌ಚ್ ಆತುರಾಯೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭೆಟೆಉಪ್ರಾಂತ್, ದೋನ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂನಿ ಆಮಿ ಪರತ್ ಮೈಸೂರಾಂತ್ ಎಕ್ಯೆ ಸಾಂಜೆರ್ ಭೆಟ್ಲ್ಯಾಂವ್. ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಆಮ್ಚಿ ಭಾಸಾಭಾಸ್ ಕಾಂಯ್ ಮಧ್ಯಾನ್ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಲಾಂಬ್ಲಿ ಆನಿ ಆಮಿ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲ್ಯೊ. ತಸಲೊ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ಲೊ ಪಯ್ಲೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ-ಆತ್ಮ್ಯಾರ್ ಮಾಜ್ವೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲಿ ...

ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय
Poems
ಕೊಣ್ ತುಂ?
- ಶರತ್ಚಂದ್ರ ಶೆಣೈ
ಮನೀಸ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾ, ತಸೊ ಭಿತರ್‍ಲ್ಯಾನ್ ಆಸಜಾಯ್ ಕಾಂಯ್ ನಾ. ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಾದೊ, ಭೊಳೊ ಆನಿ ಭಿತರ್‍ಲ್ಯಾನ್ ಕುಸಡಾಯೆಚೊ ದಾಳೊ. ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಸೊಂಪ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೊ, ಸರಳ್ ಮನಾಚೊ ದಿಸತ್, ಪುಣ್ ಭಿತರ್‍ಲ್ಯಾನ್ ಕಾಳೀಜ್...
चिचाय / ಚಿಚಾಯ್
ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್ತಾಂ
- ಶ್ರೀಧರ್ ಕಾಮತ್
ಎಕಾ ಇಷ್ಟಾನ್ ಧಾಡುನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಕಾಮ್ತಿಚಿ ಕವಿತಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಹಿ ತಾಣೆ ಆಗೋಸ್ತ್ 8, 2015 ತಾರಿಕೆರ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿ. ಆಜ್ ಫೆಬ್ರೆರ್ 8 ತಾರಿಕೆರ್ ತಾಚಿ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕೂಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೊಲೆಜಿಕ್ ಧಾಡುನ್ ದಿಲ್ಯಾ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ...
चिचाय/ಚಿಚಾಯ್
ಧುವ್
- ಫೆಲ್ಸಿ ಲೋಬೊ, ದೆರೆಬಯ್ಲ್
ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್‌ವಿಶಿಂ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಧುವೆಚೆಂ ಕಾಳೀಜ್ ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಉಟುನ್ ದಿಸ್ತಾ. ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಂತ್ ದೋನ್ ಕಾಳ್ ಆಸಾತ್. ಧುವೆಚೆ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾಲೆ ದೀಸ್, ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಖಾಂದಾರ್ ಬಸೊವ್ನ್ ವೆಲ್ಲೊ ಕಾಳ್. ಆನ್ಯೇಕಾ ಕಾಳಾಂತ್ ಧುವ್ ಬಾಂಳ್ತೆರಾಕ್ ಗೆಲಾಂ ಆನಿ ಬಾಪಯ್...
ಚಿಚಾಯ್/चिचाय
ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಆನಿ ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ
- ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್
ಎಕೆ ವಾಟೆನ್ ಅಸ್ತಮ್ತೆ ಕುಶೀಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಲಗ್ನಾಜಿವಿತ್, ಆನ್ಯೇಕೆ ಕುಶಿನ್ ಪರ್ಗಾಂವಾಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲಿಂ ಫಳಾಂ. ಹ್ಯಾ ದೋನ್ ಪೊಂತಾಂ ಮಧೆಗಾತ್ ಜೊ ಧಾಗೊ ಆಸಾ ತಾಂತುಂ ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ನಿಮ್ಣ್ಯಾ ಮೆಟಾಂಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಪೊಟ್ಲುನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಭಂಯ್, ಆಕ್ಲಾಸ್...
चिचाय

News
ಎ. ಟಿ. ಲೋಬೊಚೊ ಉಡಾಸ್ ಜಿವೊ ಕರುಂಕ್ ಲಿಖಿತ್ ಪರಿಕ್ಷಾ ಆನಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್
ಕೊಂಕಣಿ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್ ತಶೆಂ ಕವಿ ದೆವಾಧಿನ್ ಎ. ಟಿ. ಲೋಬೊಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಆನಿ ಆಯ್ಚ್ಯೆ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ತಾಚಿ ವೊಳಕ್ ಕರುನ್ ...   ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

Criticism
ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ 13:: ಬಾಂಯ್, ಲಾಟೊ ಆನಿ ಕಿಂಕ್ರಾಟ್ - ಎವ್ಜಿನೆಯೊ ಮೊಂತಾಲೆಚ್ಯೆ ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಲ್ಲಿ
"ಆಮ್ಚೆಂ ಕಾಲ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಾಲ್ಯಾಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್. ಆಮ್ಚೆಂ ಕಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯೊ ಕರ್ನ್ಯೊ, ಆಮ್ಚೆಂ ಫಾಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಭವಿಷ್ಯ್. ಉಜ್ವಾಡ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಫಳ್"...   ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

Essays
ಚಾಫ್ರಾಲಿ ತಿ ಮೊಲಾದೀಕ್ ಚೀಟ್ : ರೂಪಾಲಿ ಮಾವ್ಜೊ ಕೀರ್ತನಿಚೆಂ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಲೇಖನ್
ಪಪ್ಪಾ ವಾಂಗ್ಡಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪರಿಶದಾಂಕ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮ್ಮೆಲನಾಂಕ್, ಕೊಂಕ್ಣಿಚ್ಯಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಕಾರ್ಯಾವಳೀಂಕ್ ವಚ್ಪಾಕ್ ಖೂಬ್ ಆವಡ್ಟಾಲೆಂ...   ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

Columns
Kavita Trust Videos
 
 
World News