ಕವಿತಾ ಬರೊವ್ನ್ ಫಾಶಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಬಚಾವಿ ಜೊಡಲ್ಲೊ ಅಪ್ರಾಧಿ
ಕೊಡ್ತಿನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯೆ ಫಾಶಿಯೆ ಶಿಕ್ಷೆಕ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾ ಅಪ್ರಾಧ್ಯಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚ್ಯೆ ಸವಯೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಫಾಶಿಯೆಥಾವ್ನ್ ಬಚಾವಿ ಜೊಡಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಮುಂಬಯ್ ಥಾವ್ನ್ ವರ್ದಿ ಜಾಲಾಂ. ಜೈಲಾಂತ್ ಆಸಲ್ಲೊ ಧ್ಯಾನೇಶ್ವರ್ ಸುರೇಶ್ ಬೋರ್ಕರ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಆಟ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಗುನ್ಯಾಂವಾವಿಶಿಂ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಾಚಿ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತಾಲೊ ಆನಿ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಗುಮಾನಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ...ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

Top Event / Story
ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ: ಉಡುಪಿ ಕಲ್ಯಾಣ್‌ಪುರಾಂತ್ ಉಟ್ಲಿಂ ಕವಿತೆಚಿಂ ಲ್ಹಾರಾಂ

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಹ್ಯಾಚ್ 2019 ಫೆಬ್ರೆರ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯೆ 24 ತಾರಿಕೆರ್ ಕಲ್ಯಾಣ್‌ಪುರ್ ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ರಾ ಆನಿ ಜೆರಿ ಬ್ರಿಟ್ಟೊ ಹಾಂಚ್ಯಾ ’ಆವೆ ಮರಿಯಾ’ ಘರ್‍ಚ್ಯಾ ಸೊಭಿತ್ ಪಾಚ್ವ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್  ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲ್ಲಿ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ ಜಮಲ್ಲ್ಯಾ ಪನ್ನಾಸಾಂ ವರ್ನಿಂ ಚಡ್ ರಸಿಕಾಂಚ್ಯಾ ತನ್ ಮನಾಂತ್ ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಲ್ಹಾರಾಂ ಉಟೊಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲಿ. ಕವಿಗೋಷ್ಟಿಚ್ಯೆ ಸುರ್ವೆರ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಟ್ರಸ್ಟಿ ವಿಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸಾನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ ಆನಿ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ದಿಷ್ಟಾವೊ ಕಳಿತ್ ಕೆಲೊ. ಸುಟಿಯೆಚೊ ದೀಸ್ ತರೀ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತೆಚೊ ಅನ್ಭೊಗ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ರಸಿಕಾಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಹೊಗಳ್ಸಿಲೆಂ. ಕವಿ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್ ಡಿಕೂನ್ಹಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸುರ್ವಿಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ’ಕಾವ್ಯೆಂ ಏಕ್ ಭಾಸ್ ಅತೀ ಊಂಚ್ ಥರಾನ್ ಸಾದರ್ ಕರ್‍ಚೆಂ ಸಾಧನ್ ಆನಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಚೊ ಅನ್ಭೊಗಚ್ ಕವಿತೆಕ್ ಅರ್ಥ್ ದಿತಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.  ಕವಿಂಚಿ ತಾಣೆಂ ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ...

ಚಿಚಾಯ್/चिचाय
Poems
ವಿಜ್ಮಿತ್ಕಾಯೆಚಿ ಪೃಥ್ವಿ
- ಕ್ರಿಸ್ಟೊಫರ್ ರೋಶನ್ ಲೋಬೊ
ಪಯ್ಲೆಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕವಿಂಚ್ಯೆ ಮೆಳಿಂತ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಅತ್ರೆಗ್ಚೊ ಕ್ರಿಸ್ಟೊಫರ್ ರೋಶನ್ ಲೋಬೊ ಕವಿತಾ ಕುಳಾರಾಕ್ ಆಯ್ಲಾ. ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಯೆತಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಮಿ ಜಬರ್‌ದಸ್ತ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ದಿತಾಂವ್. ಕವಿತಾ ಕುಳಾರಾಂತ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಕವಿಂಚ್ಯೊ...
ಚಿಚಾಯ್/चिचाय
ಮರ್ಣಾವಿಶಿಂ
- ನರೇಂದ್ರ ಬೊಡ್ಕೆ
ದಿವಂಗತ್ ನರೇಂದ್ರ ಬೊಡ್ಕೆನ್ ಮರಣ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ ತೆನ್ನಾಂ ಮರ್ಣಾಚೆರ್ ತಾಣೆ ಕಾಂಯ್ ಕವಿತಾ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯೊ. ತಾಚ್ಯಾ 'ಅನಾರ್ಯ್' ಕವಿತಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಹ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಆಟಾಪ್ಲ್ಯಾತ್. ತಾಂತ್ಲಿ ಏಕ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಮಿ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್‍ತಾಂವ್...
ಚಿಚಾಯ್/चिचाय
ಪಾಂಜ್ರ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಶೆವ್ಣೆಂ
- ಸಾನಿಕಾ ಆರ್. ಪವಾರ್
ಸಾನಿಕಾಚಿ ಕವಿತಾ ಪಾಖಾಂ ನಾಸ್ತಾಂ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಖೆಳುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಪಾಖಾಂ ಆಸುನ್ ಪಾಂಜ್ರ್ಯಾಂತ್ (ಪಿಂಜ್ರ್ಯಾಂತ್) ಕೈದಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಶೆವ್ಣ್ಯಾಚಿಂ (ಸುಕ್ಣ್ಯಾಚಿಂ) ಭೊಗ್ಣಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಪಾಂಜ್ರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಶೆವ್ಣ್ಯಾಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕನಾ...
ಚಿಚಾಯ್/चिचाय
ಸಗ್ಳೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್
- ಸರ್ವೇಶ್ವರ ದಯಾಲ್ ಸಕ್ಸೇನಾ/ ಜೊ.ಸಿ.
ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಕವಿತಾ ಜಾಯ್ನಾ. ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತಲ್ಲೆಂ ಕೊಣ್ ಎಕ್ಲೊ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಸಕ್ತಾ, ತೊ ಕವಿ ಥಾರ್‍ತಾ. ಕಾಂಯ್ ಹಾಂಗಾಚೊ ಕವಿ ತೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ತಾ? ಜೊ.ಸಿ. ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆನ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚಿ ಕವಿತಾ ಕೊಂಕಣಿಕ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ...
ಚಿಚಾಯ್

News
ಕೊಂಕಣಿ ಕಾವ್ಯಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಚಾಕೊಂಕ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೆಂ ತೆರಾವೆಂ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್
ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತೆಕ್ ತಶೆಂ ಕವಿಂಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ತಶೆಂ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಚಿ ಮರ್‍ಯಾದ್ ಮೆಳಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತೆಚೊ ಸಾಹಿತೀಕ್ ಪಾಂವ್ಡೊ ...   ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

Criticism
ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ 15: ಬನಾವಟ್, ಜಿವಿತ್ ಆನಿ ಸಂತೊಸ್ -ಪ್ಯಾಬ್ಲೊ ನೆರುಡಾಚ್ಯೆ ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಲ್ಲಿ
ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಯೆತಾ ತರ್ ಕಸೊ ಏಕ್ ಮನಿಸ್ ಆನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ? ಹೊ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಭೋವ್ಶಾ ಜಿತ್ಲೊ ...   ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

Essays
ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಆಡಿಗಾಕ್ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಏಕ್ ಪ್ರಾಚಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸಲ್ಲೆಂ: ರಾಮಚಂದ್ರ ಶರ್ಮ
ತಸಲೊಯ್ ಏಕ್ ಕಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ, ಜೆನ್ನಾಂ ಅಡಿಗ ತಸಲೊ ಏಕ್ ವೆಗ್ಳ್ಯಾಚ್ ಕಾಲೆತಿಚೊ ಕವಿ, ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚೊ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್‍ಧಿ ಮಾನ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಕಾಂಯ್...   ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

Columns
Kavita Trust Videos
 
 
World News