Kavita Torzonn


ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ಸಬ್ದಾಂ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಯಾ ಅಂತರ್‍ ಖೆಳಾಂತ್ ಕವಿ ಅರ್ಥಾಂಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ದಿತಾ

ಸಬ್ದಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಭೋವ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಅಂತರ್‌ಖೆಳಾಂತ್ ತಾಂಚೆ ಭಿತರ್ ಲಿಪೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಅರ್ಥಾಂಕ್ ಕವಿ ಸುಟ್ಕಾ ದಿತಾ. ಎಕಾ ಸಬ್ದಾ ಬಗ್ಲೆಕ್ ಏಕ್ ದವರ್ನ್, ಎಕಾಕ್ ಆನ್ಯೇಕಾಚೊ ಸಾಂಗಾತ್ ಫಾವೊ ಕರ್ನ್, ಸಭಾರ್ ಕಾಳ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ದವರ್ನ್ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕರ್ನ್ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ನಶಿಬಾನ್, ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ವಾವ್ರಾವರ್ವಿಂ ಅಸಲೆ ಅರ್ಥ್ ಲಾಭ್ತಾತ್. ಹಾಕಾ ಧ್ಯಾನ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಪ್ರಮುಕ್, ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಧೈರ್ ಗರ್ಜ್.

ಕಾವ್ಯಾಕ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅಸಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾಂತ್ ಧ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಧೈರ್ ದೋನ್‌ಯ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಕವಯಿತ್ರಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಬೆಂಗಾಲಿ ಭಾಷೆಂತ್ ಬರಂವ್ಚಿ ಮಂದಾಕ್ರಾಂತಾ ಸೇನ್. ವಯ್ಜಾಪಣ್ ಸಾಂಡುನ್, ಕಾವ್ಯ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಿಕಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲಾಂ. ಬೆಂಗಾಲಾಚೊ ಪ್ರತಿಷ್ಟಿತ್ ಆನಂದ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಸೈತ್ ತಿಕಾ ಲಾಭ್ಲಾ.

ಕವಿತಾ, ಭಾಷೆಂತ್ ಪಾಳಾಂ ರೊಂಬವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ತಾಚೆಂ ತರ್ಜಣ್ ಕಠಿಣ್ ಜಾವ್ನ್‌ಚ್ ವೆತಾ. ಕಾನಡಿಂತ್ ಹಾಚೆಂ ತರ್ಜಣ್ ಜಿ. ಕುಮಾರಪ್ಪಾನ್ ಕೆಲಾಂ. ಹಾಂವೆಂ ಹೆಂ ಕಾನಡಿಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕಣಿಕ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ. ಕಾಂಯ್ ಫುಡಾರಾಂತ್ ಬೆಂಗಾಲಿ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಮನ್ಶಾಂನಿ ಹೆ ಕವಿತೆಚೆಂ ಕೊಂಕಣಿ ಅಣ್ಕಾರ್ ವೆಗ್ಳೆ, ಆನಿಕ್‌ಯ್ ಬರೆ ರಿತಿನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್‌ಯ್ ಕೆಲೆಂ.

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಕವಿತಾ:

ಹಿಂವಾ-ಯುಗ್

ಏಕ್:   

  ಆತಾಂಯ್ ದೆಖೊನ್ ಆಸಾಂ
   ತಿಂಚ್ ಸಪ್ಣಾಂ
    ನಿದೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಬರೀಚ್
     ಸೀಲ್ ಮಾಸ್ಳೆಬರಿ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಜೆ ಪಾಂಯ್
      ಪೊಡ್ಕೊಳೆಚೆರ್ ಧವಿಂ ಶಿಬಾಂ
ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂಚ್ಯಾ ಹಿಂವಾಂತ್
  ಹರ್ಶೆಂಚ್ಯಾಕ್‌ಯ್ ಚಡಿತ್ ಕರೆಂ
    ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಶೆಂ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ
      ಜಿವಿತಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಕೆನ್ನಾಂಯ್ ದೆಖ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ನಾ
        ಬೋವ್‌ಶ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ
          ಹಿಂವಾಯುಗ್ ಸಂಪೊಂಕ್ ಪುರೊ
            ಕರ್ಗೊನ್ ವಚೊಂಕ್ ಪುರೊ ಕರೆಂ
             ಬುಡೊಂಕ್ ಪುರೊ
                ಬುಡೊಂಕ್ ಪುರೊ ಹೆಂ ಶಹರ್ ಟಾಲಿಗಂಜಾಚೆಂ ಎಕೆ ಮಾಳಿಯೆಚೆಂ ಹೆಂ ಘರ್

ದೋನ್:

ಯೇ, ಮ್ಹಜೆ ಪೊಡ್ಕೊಳೆಚೆರ್
  ಭರ್‌ಲ್ಲಿ ಚರಬ್
    ವೋಡ್ನ್ ವೋಡ್ನ್ ದಿತಾಂ ತುಕಾ
      ತೆ ಚರ್ಬೆಚೆ ಉಬೆಕ್
        ಕರ್ಗೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ
         ಕರ್‍ಯಾಕಾರಾಚೆಂ ಹಿಮ್
       ಯೇ, ದಿತಾಂ ತುಕಾ
     ತೆಂ ಹುನ್ ಪೀವನ್
   ಧವ್ಯಾ ನಿಶ್ಶಬ್ದ್ ಗಾಂವಾಂತ್
 ಬೋವ್‌ಶ್ಯಾ ಇತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಮನೋರಂಜನ್
ಶಿಮ್ಟಿ ಹಾಲಂವ್ಚೊ ಆವಾಜ್ ಮಾತ್ರ್..

(ಕರೆಂ ಸಬ್ದಾಕ್ ಹಿಮ್ ಆನಿ `ಕ್ಯಾಮಲ್' ಅಶೆಂ ದೋನ್‌ಯ್ ಅರ್ಥಾಂಚೊ ವಾಪರ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ಜಾಲಾ)

ಬೆಂಗಾಲಿ ಮೂಳ್: ಮಂದಾಕ್ರಾಂತಾ ಸೇನ್
ಕಾನಡಿಕ್: ಜಿ. ಕುಮಾರಪ್ಪ
ಕೊಂಕಣಿಕ್: ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್