Kavita Khobro


ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್: ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತಿ ಆನಿ ಬರೊಂವ್ಚಿ ಸರ್ತ್ ಜಾಹೀರ್

ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಸಮಗ್ರ್ ವಾಡಾವಳಿ ಖಾತೀರ್ ವಾವುರ್‍ಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯೊ, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ತಶೆಂ ವ್ಹಡಾಂಚ್ಯೊ, ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತಿ ತಶೆಂಚ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಖಾತೀರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚಿ ಸರ್ತ್ ಜಾಹೀರ್ ಕೆಲ್ಯಾ.

ನೆಲ್ಸನ್ ಆನಿ ಲವೀನಾ ರೊಡ್ರಿಕ್ಸ್ - IV ಚಾ. ಫ್ರಾ. ದೆಕೊಸ್ತಾ ಸ್ಮಾರಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್ ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ್‍ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಖಾತೀರ್ ಚಲ್ತಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪಂದ್ರಾ ಥಾವ್ನ್ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ್‍ಲ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ರೋಹನ್ ಆನಿ ಲವೀಟಾ ಮೊಂತೇರೊ - VII ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್ ಚಲ್ತಲಿ. ಹಿ ಸರ್ತ್ ದೋನ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಂನಿ ಚಲ್ಚಿ ಆಸುನ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಹಂತಾಚ್ಯೊ ಸರ್ತಿ ಮಂಗ್ಳುರ್, ಉಡುಪಿ, ಬಂಟ್ವಾಳ್, ಕೇರಳ, ಮುಂಬಯ್, ಪಣಜಿ ಆನಿ ಮಡ್ಗಾಂವ್ ಗಾಂವಾಂನಿ ಚಲ್ತಲ್ಯೊ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಫೈನಲ್ಸ್ 2018 ಜನೆರಾಚ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಉಡುಪಿಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಚಲ್ತಲೆಂ. ಹಾಂತುಂ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಯ್ಣಾ ಭಾತೆಂ, ರಾವ್ಪಾಚಿ ಆನಿ ಜೆವ್ಣಾಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ, ರುಪಯ್ 300 ಆನಿ ವಿಶೇಸ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಿತಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಜಿಕ್ಲಲ್ಯಾಂಕ್ ನಗ್ದೆಚಿಂ ಇನಾಮಾಂ ಆಸ್ತಲಿಂ.

ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಹಂತಾಚ್ಯೆ ಸರ್ತೆಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಣೆಂ ಸಾದರ್ ಕರ್ಚೆ ಕವಿತೆಚಿ ಏಕ್ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತೆ ದಿಸಾ, ಪ್ರಾಯೆಚೆ ರುಜ್ವಾತೆ ಸವೆಂ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕಾಂಕ್ ದೀಜಾಯ್. ಹ್ಯೆ ಪ್ರತಿಯೆಂತ್ ಕವಿತಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಕವಿತೆಚೆಂ ಆನಿ ಕವಿಚೆಂ ನಾಂವ್, ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಚೆಂ ನಾಂವ್, ಪತ್ತೊ, ಫೊನ್ ನಂಬರ್, ಈಮೇಯ್ಲ್ ಪತ್ತೊ, ಪ್ರಾಯ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಹಂತಾಚ್ಯೆ ಸರ್ತೆಕ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂಕ್ ಖರ್ಚಾ ಬಾಬ್ತಿಂ ಕಸಲೇಂಯ್ ಭಾತೆಂ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದೀನಾ. ಪುಣ್ ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರ್ ಲಾಬ್ತಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಕವಿತಾ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸಾಚಿಂ ಯಾ ಹೆರ್ ಪ್ರಕಾಶಕಾಂಚಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಇನಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಲಾಬ್ತಲಿಂ.
(File Picture)

ಫೈನಲ್ಸಾಂತ್ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕರ್ತಲ್ಯಾಂನಿ ತಾಂಣಿ ಸಾದರ್ ಕರುಂಕ್ ಚಿಂತ್ಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ (ಲ್ಹಾನಾಂನಿ - ದೋನ್ ಕವಿತಾ; ವ್ಹಡಾಂನಿ - ತೀನ್ ಕವಿತಾ) ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಕ್ ಎಕಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾ ಆದಿಂ ಪಾವೀತ್ ಕರಿಜಾಯ್. ಸರ್ತೆ ದಿಸಾ, ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ವಿಂಚಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಕವಿತಾ ಮಾತ್ರ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಾದರ್ ಕರುಂಕ್ ಸಂಧಿ ಲಾಭ್ತಲಿ. ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕರ್ತಾನಾ, ಕವಿತೆಚೆಂ ಆನಿ ಕವಿಚೆಂ ನಾಂವ್ ಸಾಂಗುಂಯೆತಾ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಖಂಯ್ಚೋಯ್ ವಿವರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ನಾ.

ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕರ್ತಾನಾ, ಕವಿತೆಂತ್ಲೊ ವಿಷಯ್ ಲೊಕಾಕ್ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಕಳೊಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ವಾಚಕಾಕ್ ಆಸ್ಚಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಲೆಕಾಕ್ ಧರ್ತಲ್ಯಾಂವ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಕವಿತಾ ನ್ಹಯ್. ತರಿಪುಣ್ ವಿಂಚ್ಲಲಿ ಕವಿತಾ ಇನಾಮ್ ಜೊಡ್ಚ್ಯಾಕ್ ಪೂರಕ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಸಮ್ಜುಂಚೆಂ. ತಾಳೊ, ಸುಡಾಳಾಯ್ ಹೇಂಯ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಹಂತಾಂತ್ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಯೆತಾ ಜಾಲ್ಯಾರಿ, ತೊಂಡ್ಪಾಠ್ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಚಡಿತ್ ಅಂಕ್ ಮೆಳ್ತಲೆ ಮ್ಹಣುನ್ ಸಮ್ಜುಂಚೆಂ. ಫೈನಲಾಂತ್ ಕವಿತಾ ವಾಚುಂಕ್ ಆಡ್ವಾರ್‍ಲಾಂ. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಹಂತಾಚ್ಯೆ ಸರ್ತೆಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಯಾಂನಿ ತಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ, ಪತ್ತೊ, ಫೊನ್ ನಂಬರ್ kavitatrust@gmail.com ಹ್ಯಾ ಈಮೇಯ್ಲಾಕ್ ಬರೊವ್ನ್ ಧಾಡುಂಯೆತಾ ಯಾ ಸರ್ತೆ ದಿಸಾ ಅರ್ಧ್ಯಾ ವೊರಾ ಆದಿಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾತಾ. ಫೊನ್ ನಂಬರ್: 99801 36297

ಸರ್ತ್ ಚಲ್ಚೆ ಜಾಗೆ ಆನಿ ವಿವರ್:
 ಪಣಜಿ: ಟಿ. ಬಿ. ಕುನ್ಹಾ ಸಭಾಸಾಲ್, ಪ್ರಾಯೋಜಕ್: ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ್, ಗೊಂಯ್, ತಾರೀಕ್: ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 11, 2017, ಸಕಾಳಿಂ: 10:00
 ಮಡ್ಗಾಂವ್: ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ್ ಶಾಳಾ, ಪ್ರಾಯೋಜಕ್: ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ್, ಗೊಂಯ್, ತಾರೀಕ್: ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 12, 2017 ಸಕಾಳಿಂ: 10:00
 ಮಂಗ್ಳುರ್: ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲ್, ಪ್ರಾಯೋಜಕ್: ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭಾ, ತಾರೀಕ್: ಸಪ್ಟೆಂಬರ್: ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 17, 2017 ಸಕಾಳಿಂ: 9:30
 ಬಂಟ್ವಾಳ್: ಮೊಡಂಕಾಪ್ ಇಗರ್ಜೆ ಸಾಲ್, ಪ್ರಾಯೋಜಕ್: ICYM, ಮೊಡಂಕಾಪ್ ಘಟಕ್. ತಾರೀಕ್: ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 24, 2017 ಸಕಾಳಿಂ: 10:00
 ಮುಂಬಯ್:  ಜೆರಿಮೆರಿ, ಪ್ರಾಯೋಜಕ್: ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್, ತಾರೀಕ್: ಒಕ್ಟೊಬರ್ 1, 2017, ಸಕಾಳಿಂ: 10:00
 ಉಡುಪಿ: ಹೋಲಿ ಫೆಮಿಲಿ ಚರ್ಚ್ ಹೊಲ್, ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ , ಪ್ರಾಯೋಜಕ್: ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಶನ್ಸ್, ತಾರೀಕ್: ಒಕ್ಟೋಬರ್ 8, 2017, ಸಕಾಳಿಂ : 10:00
 ಕೇರಳ: ಕುಂಬ್ಳೆ ಇಗರ್ಜೆ ಸಾಲ್, ಪ್ರಾಯೋಜಕ್: ಮಹಿಮಾಕೊಂಕಣಿ ಪತ್ರ್ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಘಟನ್, ಕಾಸರ್ಗೋಡ್, ತಾರೀಕ್: ಒಕ್ಟೋಬರ್ 15, 2017, ಸಕಾಳಿಂ: 10:00

(ಮುಂಬಯ್ ಶೆರಾಂತ್ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಚ್ಯಾ ಫುಡಾರ್‌ಪಣಾಖಾಲ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಚ್ಯೊ ಸರ್ತಿ ಚಲ್ತಲ್ಯೊ. ವಿವರ್ ಅಸೊ ಆಸಾ: ನವಿ ಮುಂಬಯ್, ಜಾಗೊ: ನೆರುಳ್, ತಾರೀಕ್: ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 3, 2017; ಸಂಚಾಲನ್: ಕೊಂಕಾಣ;  ಮುಕೆಲಿ: ಜೋಸೆಫ್ ಪತ್ರಾವೊ, ಫೊನ್ ನಂಬರ್: 9820581333; ದಹಿಸರ್ ಥಾವ್ನ್ ಮೀರಾ ರೋಡ್, ಜಾಗೊ: ಮೀರಾ ರೋಡ್, ತಾರೀಕ್: ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 17, 2017; ಸಂಚಾಲನ್: ಸಾಂ. ಜುಜೆ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಸ್ಥೊ;  ಮುಕೆಲಿ: ಹಿಲರಿ ಡಿಸಿಲ್ವ, ಫೊನ್ ನಂಬರ್: 9869043926; ಭಯಾಂದರ್ ಥಾವ್ನ್ ವಿರಾರ್, ಜಾಗೊ: ವಸಯ್, ತಾರೀಕ್: ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 17, 2017; ಸಂಚಾಲನ್: ವಸಯ್ ಕೊಂಕಣ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಎಸೋಸಿಯೇಶನ್; ಮುಕೆಲಿ: ನಜ್ರೆತ್ ನೆರಿ ತಾಕೊಡೆ, ಫೊನ್ ನಂಬರ್: 88790443155; ಸಾಕಿನಾಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಗೊರೆಗಾಂವ್, ಜಾಗೊ: ಜೆರಿಮೆರಿ, ಜಾಗೊ: ತಾರೀಕ್: ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 23, 2017; ಸಂಚಾಲನ್: ಕೊಂಕಣ್ ತಾರಾಂ;  ಮುಕೆಲಿ: ಜೊನ್ ಆರ್. ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್, ಫೊನ್ ನಂಬರ್: 9004087336; ಮಲಾಡ್ ಥಾವ್ನ್ ಬೊರಿವ್ಲಿ, ಜಾಗೊ: ಮಲಾಡ್, ತಾರೀಕ್: ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 24, 2017; ಮುಕೆಲ್ನ್: ಗ್ಲೆಂಡಾ ಆಲ್ಮೇಡಾ, ಫೊನ್ ನಂಬರ್: 9820291563)

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಚಲೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಆನಿ ತೆರೆಜಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಸ್ಮಾರಕ್ ಇಕ್ರಾವ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚೆ ಸರ್ತೆ ಬಾಬ್ತಿಂ ಯೆದೊಳಚ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಗೊಂಯ್, ಕೇರಳಾಚ್ಯಾ ಶಾಳಾಂಕ್ ಖಬರ್ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾ. ಹ್ಯೆ ಸರ್ತೆಚೊ ಚಡಿತ್ ವಿವರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಿಲಾ. ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಮನ್ ಆಸಾ, ಪುಣ್ ಅರ್ಜಿ ಫೊರ್ಮ್ ಮೆಳುಂಕ್ ನಾ, ತಾಂಣಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರುಂಯೆತಾ.


कविता ट्रस्ट: कोंकणी कविता सादर सर्ती आनी बरोंवची सर्त जाहीर

कोंकणी कवितेच्या समग्र वाडावळी खातीर वावुर‍च्या कविता ट्रस्टान ह्या वर्साच्यो, भुरग्यांच्यो तशें व्हडांच्यो, कोंकणी कविता सादर सर्ती तशेंच भुरग्यां खातीर कोंकणी कविता बरोंवची सर्त जाहीर केल्या.

नेल्सन आनी लवीना रोड्रिक्स - IV चा. फ्रा. देकोस्ता स्मारक कोंकणी कविता सादर सर्त पंद्रा वर्सां भितर‍ल्या भुरग्यां खातीर चलतली जाल्यार पंद्रा थावन तीस वर्सां भितर‍ल्या युवजणांक रोहन आनी लवीटा मोंतेरो - VII अखिल भारत कोंकणी कविता सादर सर्त चलतली. ही सर्त दोन पांवड्यांनी चलची आसून पयल्या हंताच्यो सर्ती मंगळूर, उडुपी, बंटवाळ, केरळ, मुंबय, पणजी आनी मडगांव गांवांनी चलतल्यो. हांगासर विंचून आयिल्ल्यांचें फैनल्स २०१८ जनेराच्या दुसऱ्या आयतारा उडुपींत चलच्या कविता फेस्त संदर्भार चलतलें. हांतूं भाग घेंवच्या हरयेकल्याक पयणा भातें, रावपाची आनी जेवणाची व्यवस्था, रुपय ३०० आनी विशेस प्रमाण पत्र कविता ट्रस्ट दितलें. ह्या भायर जिकलल्यांक नगदेचीं इनामां आसतलीं.

पयल्या हंताच्ये सर्तेंत भाग घेतल्यांनी आपणें सादर करचे कवितेची एक प्रती सर्ते दिसा, प्रायेचे रुजवाते सवें, व्यवस्थापकांक दीजाय. ह्ये प्रत्येंत कविता सांगाता कवितेचें आनी कविचें नांव, स्पर्धिकाचें नांव, पत्तो, फोन नंबर, ईमेयल पत्तो, प्राय बरयिल्ली आसूंक जाय. पयल्या हंताच्ये सर्तेक स्पर्धिकांक खर्चा बाबतीं कसलेंय भातें कविता ट्रस्ट दीना. पुण भाग घेतल्या सर्वांक प्रमाण पत्र लाबतलें. ह्या भायर कविता पब्लीकेशन्साचीं या हेर प्रकाशकांचीं पुस्तकां इनाम जावन लाबतलीं.

फैनल्सांत कविता सादर कर्तल्यांनी तांणी सादर करुंक चिंतच्यो कविता (ल्हानांनी - दोन कविता; व्हडांनी - तीन कविता) कविता ट्रस्टाक एका म्हयन्या आदीं पावीत करिजाय. सर्ते दिसा, कविता ट्रस्टान विंचल्ली एक कविता मात्र तांकां सादर करुंक संधी लाभतली. कविता सादर करताना, कवितेचें आनी कविचें नांव सांगुंयेता सोडल्यार हेर खंयचोय विवर दीवंक आवकास ना.

कविता सादर करताना, कवितेंतलो विषय लोकाक सलीसायेन कळोंवच्यांत वाचकाक आसची प्रतिभा लेकाक धर्तल्यांव सोडल्यार कविता न्हय. तरिपूण विंचलली कविता इनाम जोडच्याक पूरक जाता म्हणून समजुंचें. ताळो, सुडाळाय हेंय गर्जेचें. पयल्या हंतांत कविता वाच्येता जाल्यारी, तोंडपाठ कविता सादर केल्यार चडीत अंक मेळतले म्हणून समजुंचें. फैनलांत कविता वाचूंक आडवार‍लां. पयल्या हंताच्ये सर्तेंत भाग घेतल्यांनी तांचीं नांवां, पत्तो, फोन नंबर kavitatrust@gmail.com ह्या ईमेयलाक बरोवन धाडुंयेता या सर्ते दिसा अर्ध्या वोरा आदीं दीवंक जाता. फोन नंबर: ९९८०१ ३६२९७

सर्त चलचे जागे आनी विवर:
 पणजी: टी. बी. कुन्हा सभासाल, प्रायोजक: कोंकणी भाषा मंडळ, गोंय, तारीक: सप्टेंबर ११, २०१७, सकाळीं: १०:००
 मडगांव: कोंकणी भाषा मंडळ शाळा, प्रायोजक: कोंकणी भाषा मंडळ, गोंय, तारीक: सप्टेंबर १२, २०१७ सकाळीं: १०:००
 मंगळूर: डोन बोसको होल, प्रायोजक: कोंकणी नाटक सभा, तारीक: सप्टेंबर १७, २०१७ सकाळीं: ९:३०
 बंटवाळ: मोडंकाप इगर्जे साल, प्रायोजक: ICYM, मोडंकाप घटक. तारीक: सप्टेंबर २४, २०१७ सकाळीं: १०:००
 मुंबय:  जेरिमेरी, प्रायोजक: आशावादी प्रकाशन, तारीक: ओक्टोबर १, २०१७, सकाळीं: १०:००
 उडुपी: होली फॅमिली चर्च हॉल, ब्रह्मावर , प्रायोजक: दी एक्सप्रेशन्स, तारीक: ओक्टोबर ८, २०१७, सकाळीं : १०:००
 केरळ: कुंबळे इगर्जे साल, प्रायोजक: महिमाकोंकणी पत्र आनी कोंकणी संघटन, कासरगोड, तारीक: ओक्टोबर १५, २०१७, सकाळीं: १०:००

(मुंबय शेरांत आशावादी प्रकाशनाच्या फुडार‌पणाखाल वेवेगळ्या जाग्यांनी प्राथमीक पांवड्याच्यो सर्ती चलतल्यो. विवर असो आसा: नवी मुंबय, जागो: नेरूळ, तारीक: सप्टेंबर ३, २०१७; संचालन: कोंकाण;  मुकेली: जोसेफ पत्रावो, फोन नंबर: ९८२०५८१३३३; दहिसर थावन मीरा रोड, जागो: मीरा रोड, तारीक: सप्टेंबर १७, २०१७; संचालन: सां. जुजे कोंकणी संस्थो;  मुकेली: हिलरी डिसिल्व, फोन नंबर: ९८६९०४३९२६; भयांदर थावन विरार, जागो: वसय, तारीक: सप्टेंबर १७, २०१७; संचालन: वसय कोंकण वेल्फेर एसोसियेशन; मुकेली: नज्रेत नेरी ताकोडे, फोन नंबर: ८८७९०४४३१५५; साकिनाका थावन गोरेगांव, जागो: जेरिमेरी, जागो: तारीक: सप्टेंबर २३, २०१७; संचालन: कोंकण तारां;  मुकेली: जोन आर. मस्करेन्हस, फोन नंबर: ९००४०८७३३६; मलाड थावन बोरिवली, जागो: मलाड, तारीक: सप्टेंबर २४, २०१७; मुकेल्न : ग्लेंडा आल्मेडा, फोन नंबर: ९८२०२९१५६३)

कविता ट्रस्टान चलोंवच्या चारल्स आनी तेरेजा रोड्रिगस स्मारक इक्राव्या कोंकणी कविता बरोंवचे सर्ते बाबतीं येदोळच कर्नाटक, गोंय, केरळाच्या शाळांक खबर धाडल्या. ह्ये सर्तेचो चडीत विवर हांगासर दिला. कोणायकी भाग घेवंक मन आसा, पूण अर्जी फॉर्म मेळुंक ना, तांणी आमकां संपर्क करुंयेता.


Please fill in the form below with your feedback/ suggestions about this article.
Fields marked with * are necessary
Your Name:  *
E-mail:  *
Present Place:  *
Country:  *
Phone:
Address:
Your Message:  *
Security Validation
Enter the characters in the image above
 
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.

ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳಾಕ್ ಕೇಂದ್ರಾಚೊ ಯುವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ: ಪುತ್ತೂರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಧೊಣ್ವಾಕ್ ಎಕ್ವೀಸ್ ರಂಗ್

ಗರ್ಮೆಂತ್ ಉಕಡಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಾಂಕ್ ಮಡಂತ್ಯಾರ್ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿನ್ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾನ್ ನ್ಹಾಣಯ್ಲೆ

ಎ. ಟಿ. ಲೋಬೊಚೊ ಉಡಾಸ್ ಜಿವೊ ಕರುಂಕ್ ಲಿಖಿತ್ ಪರಿಕ್ಷಾ ಆನಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್

ವಡಾ ಪೊಂದಾ ಶೆಜ್ ಮ್ಹಜಿ ಗಿತಾಚೊ ಘಡ್ಣಾರ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಕಾಮತಾನ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್ಲೊ

Kavita Fest 2018 - Poetry Reciting Competition for Youth - Pics

Kavita Fest 2018 - Poetry Reciting Competition for Children - Pics

ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಪಾವ್ಸಾಂತ್ ಸುಶೆಗಾತ್ ನ್ಹಾಣಯಿಲ್ಲೆಂ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೆಂ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ - 2018

ಕವಿ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಹಾಂಕಾಂ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯೆ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚೆ ಸರ್ತೆಂತ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ಇನಾಮಾಂಚಿ ರಾಸ್


More News »