Kavita Kullar

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ಬಿಡಿ ಬಾಂಧುನ್ ಪುತಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಫುಲಯಿಲ್ಲಿ ಆವಯ್

ಬಿಡಿಯೆಚೆ ಖೊಲೆ ಕಾತ್ರುನ್, ತೆ ಶೆಳೆರಾನ್ ಮೋವ್ ಕರೊವ್ನ್, ತಾಂತುಂ ಸುಪ್ ಭರುನ್, ಬಿಡಿ ವೊಳಲ್ಲ್ಯೆ ಆವಯ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಕಶೆಂ ರೂಪ್ ದಿಲೆಂ ಪಳೆಯಾ! ತಿಕಾ ವಾಚುಂಕ್ ಯೇನಾತಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ತಿಚೆಲಾಗಿಂ ಬ್ರೆಂಚಿಚೊ ಬೂಕ್ ಆಸ್ತಾಲೊ. ತ್ಯಾ ಬುಕಾಂತ್ ರಿಣಾಚ್ಯಾ ವೊಜ್ಯಾಚೆಂ ಲೇಕ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ಆಜ್ ರೀಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಜಾಲಾಂ. ಜಿವಿತ್ ಬದ್ಲಲಾಂ. ತರೀ ಜಿವಿತಾಕ್ ರೂಪ್ ದಿಲ್ಲಿ ತಿ ಆವಯ್, ಆನಿ ಲ್ಹಾನ್-ಸಾನ್ ಘಡಿತಾಂ ಕವಿತೆಂತ್ಲ್ಯಾ ನಾಯಕಾಚ್ಯಾ ಮನಾಂತ್ಲಿಂ ಮಾಜ್ವುಂಕ್ ನಾಂತ್.

ಬೋವ್ಶಾ ಆವಯ್ ಬೀಡಿ ಬಾಂದ್ತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ನಾಕಾಂತ್ ಸುಪಾಚೊ ಪರ್ಮಳ್ ಘುಸಲ್ಲೊ ತೊ ಆಜೂನ್ ಆಸಾ ಆಸ್ತಲೊ. ದೆಕುನ್ ತೊ ತ್ಯಾ ಸುಪಾಕ್ ಆಲ್ತಾರಿಚೊ ಮಾನ್ ದಿತಾ. ಆವಯ್ ಥಂಯ್ ತೊ ಯೆದೊಳ್ ದೆಖನಾತಲ್ಲ್ಯಾ ದೆವಾಕ್ ದೆಖ್ತಾ.

ಕಿರಣ್ ನಿರ್ಕಾಣ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕವಿತಾ ಕುಳಾರಾಕ್ ಆಯ್ಲಾ. ಆಯ್ಲಾ ತರೀ ಜಬರ್‍ದಸ್ತ್ ಕವಿತಾ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ.

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಕವಿತಾ:

 

 

 

 

 

 

ಸುಪಾಂತ್ಲೊ ಪಿಟೊ


ಕಣಕ್ ಕಾಪುನ್ ವೊಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸುಪಾಂತ್ಲೊ
ಖೊಲೊ ಪಿಟೊ ತಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್
ಆಕಾರ್ ಘೆವ್ನ್ ಸುತಾಚ್ಯಾ ಬಳಾನ್ ಥಿರ್ ಉರ್‍ತಾನಾ
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ರೂಪ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ.

ಶೆಳೆರ್ ಮಾರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಖೊಲ್ಯಾಂಕ್
ಲಾಗ್ಲೆಲ್ಯಾ ಗೊಬ್ರಾಕ್ ತಿಣೆ ಶಿಣ್ತಾನಾ
ತ್ಯಾ ಬ್ರೇಂಚಿಚ್ಯಾ ಪಾಸ್‌ಬುಕಾರ್ ರೀಣ್ ಘೆವ್ನ್
ಮ್ಹಾಕಾ ವಾಚುಂಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಠ್ ಪುಸ್ತಕಾಚಿಂ
ಅಕ್ಷರಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ಖಂಚುನ್ ಆಯ್ಲಿಂ

ದೀಸ್ ಬುಡುನ್ ರಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ
ಚಿಮ್ಣೆಚ್ಯಾ ಮಂದ್ ಉಜ್ವಾಡಾರ್
ಪಾಟ್ ಬಾಗ್ವೊನ್ ತಿಣೆಂ ಹುಸ್ಕಾರ್ ಸೊಡ್ತಾನಾ
ವದನಾರ್ ತಿಚ್ಯಾ ಕರಿ ನಿಶೆತಾಲಿ
ಆನಿ ಸಕಾಳಿಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಧವೆಂ ಖೊಮಿಸ್ ಪರ್ಜಳ್ತಾಲೆಂ

ಲಾಂಬ್ ಅರ್ಜೆರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್
ಆಪ್ಲೊ ಆಂಗ್ಟೊ ನಿಶಾನೊ ಲಾವ್ನ್
ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಭಾತ್ಯಾನ್ ಶುಲ್ಕ್ ಭರುನ್
ನವ್ಯಾ ಪೊತ್ಯಾಸಂಗಿಂ ಹಾಂವ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಚಡ್ತಾನಾ
ತಿಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಹಾಸೊಚ್ ಹಾಸೊ

ಆಜ್ ಅಮ್ಗೆರ್ ಕಾರ್
ಎಟ್ಯಾಚ್ ಬಾತ್‌ರೂಮ್ ಕುಡಾಂ
ಸೊಲಾರ್ ಸಕ್ತೆಚೆ ಎಲ್‌ಇಡಿ ಲೈಟ್
ಸ್ಟೈನ್ ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಆಯ್ದಾನಾಂ
ಇಂಗ್ಲೀಶ್ ಭಾಶೆನ್ ಉಲೊಂವ್ಚಿ ಟಿವಿ ಸಯ್ತ್ ಅಸಾ
ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಖುಸ್ತಾರ್ ಈಸಿ ಚೇರಾರ್ ತಿ
ಸುಶೆಗಾಯೆಚೊ ವಿಶೆವ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಸಾಂ

ತಿ ಮ್ಹಣ್ತಾ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಬೆಸಾಂವಾನ್ 
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪುತಾನ್ ಹೆಂ ಜೊಡ್ಲಾಂ

ಹಾಂವ್ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಸುಪಾಕ್ ಅಲ್ತಾರಿಚೊ ಮಾನ್ ದಿತಾಂ
ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಅವಯ್ ಥಂಯ್ ದೆವಾಕ್ ದೆಖ್ತಾಂ.

-ಕಿರಣ್ ನಿರ್ಕಾಣ್

संपादकीय:

बिडी बांधून पुताचें जिवीत फुलयिल्ली आवय

बिडियेचे खोले कात्रून, ते शेळेरान मोव करोवन, तांतूं सूप भरून, बिडी वोळल्ल्ये आवयन आपल्या पुताक कशें रूप दिलें पळेया! तिका वाचुंक येनातल्लें जाल्यारी, तिचेलागीं ब्रेंचिचो बूक आसतालो. त्या बुकांत रिणाच्या वोज्याचें लेक आसतालें. पूण आज रीण फारीक जालां. जिवीत बदललां. तरी जिविताक रूप दिल्ली ती आवय, आनी ल्हान-सान घडितां कवितेंतल्या नायकाच्या मनांतलीं माज्वुंक नांत.

बोवशा आवय बीडी बांदताना ताच्या नाकांत सुपाचो पर्मळ घुसल्लो तो आजून आसा आसतलो. देकून तो त्या सुपाक आल्तारिचो मान दिता. आवय थंय तो येदोळ देखनातल्ल्या देवाक देखता.

किरण निर्काण पयले पावटीं कविता कुळाराक आयला. आयला तरी जबर‍दस्त कविता घेवन आयला.

-मेल्विन रोड्रीगस

कविता:

सुपांतलो पिटो

कणक कापून वोळ‌ल्ल्या सुपांतलो
खोलो पिटो तिच्या हातांत
आकार घेवन सुताच्या बळान थिर उरताना
म्हज्या जिविताक रूप मेळ्ळें.

शेळेर मारलेल्या खोल्यांक
लागलेल्या गोब्राक तिणे शिणताना
त्या ब्रेंचिच्या पास‌बुकार रीण घेवन
म्हाका वाचुंक दिल्ल्या पाठ पुस्तकाचीं
अक्षरां म्हज्ये मतींत खंचून आयलीं

दीस बुडून रात जाल्यारी
चिमणेच्या मंद उजवाडार
पाट बागवोन तिणें हुस्कार सोडताना
वदनार तिच्या करी निशेताली
आनी सकाळीं म्हजें धवें खोमीस पर्जळतालें

लांब अर्जेर आसच्या उत्रांक
आपलो आंगटो निशानो लावन
सर्काराच्या शिकपाभात्यान शुल्क भरून
नव्या पोत्यासंगीं हांव इस्कोलाचीं मेटां चडताना
तिच्या तोंडार हासोच हासो

आज अमगेर कार
ऍटाच बात‌रूम कुडां
सोलार सक्तेचे एल‌इडी लैट
स्टैन लेस स्टील आयदानां
इंगलीश भाशेन उलोंवची टिवी सयत असा
आनी म्हज्या खुस्तार ईसी चेरार ती
सुशेगायेचो विशेव घेवन आसां

ती म्हणता देवाच्या बेसांवान 
म्हज्या पुतान हें जोडलां

हांव काळजांत सुपाक अल्तारिचो मान दितां
आनी म्हज्ये अवय थंय देवाक देखतां.

-किरण निर्काण

 

ಸುಪಾಂತ್ಲೊ ಪಿಟೊ - 5/3/2017
Comments on this Article

Philomena Samfrancisco
-Mumbai, India
Sunday, May 07, 2017
Samvedanshil Kavita. Avoichea tea upkari putak ies anvddetam.

Jaison
-Bangalore, India
Saturday, May 06, 2017
A great way to start on Kavitaa.com.! Beautifully written.

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions about this article.
Fields marked with * are necessary
Your Name:  *
E-mail:  *
Present Place:  *
Country:  *
Phone:
Address:
Your Message:  *
Security Validation
Enter the characters in the image above
 
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.

  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M
  N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z