Kavita Kullar

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ರುಕಾಚ್ಯೆ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಚಿಂ ಗುಪೀತಾಂ.

ಹೊ ರೂಕ್ ಸುಖುನ್ ವಚುನ್ ಆಸಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಖಾಂದ್ಯಾ-ಫಾಂಟ್ಯಾಂನಿ ಗಾವ್ನ್ ಆಸಲ್ಲಿಂ ಸುಕ್ಣಿಂ ನಪಯಿಂಚ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ವ್ಹಡ್ ನಾತ್ಲೆಂ, ಮ್ಹೆಳೆಂ ಶಿಂಪ್ಡಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್. ಆತಾಂ ಉರ್‍ಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಘುಗ್ ಆನಿ ನತ್ತುಂಗ್.

ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಶೆಂ? ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ರುಕಾನ್ ಚುಕುನ್ ತರೀ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ಬೆಂದರ್ ಚರುಂಕ್ ಸೊಡುಂಕ್ ನಾ. ತಾಚ್ಯೆ ಉಂಚಾಯೆಕ್ ಖಂಯ್ ಪುಣೀ ಬಾಧಕ್ ಯೇತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ದಿಸ್ತಾ. ಸೊಡಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಆಜ್ ತೊ ಸುಖುನ್ ವೆತಾನಾ ಗಾಣಾಂ ಗಾವುನ್ ಸುಶೆಗಾಚಿ ನೀದ್ ತರೀ ಹಾಡಯ್ತಿ ಆಸಲಿ.

ಎಕಾ ರುಕಾಚಿ ಕಥಾ, ರುಕಾಥಾವ್ನ್ ಮೆಕ್ಳಿ ಕರುನ್ ಮನ್ಶಾಕ್, ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಂತುಂ ಪಿರಾಯೆಕ್ ಪಾವಲ್ಲ್ಯೆ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಸರ್ ಕೆಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಚಿಂ ಗುಪಿತಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಉಗ್ತಿಂ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ನವಲ್ ನಾ. ಜೊಮೆಲಾನ್ ಕವಿತಾ ಕುಳಾರಾಂತ್ ಆಪುರ್ಬಾಯ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ. ಹಿ ಆಪುರ್ಬಾಯ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಶಾಸ್ವಿತ್ ಉರುಂ.

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಕವಿತಾ:

 

 

 

 

 

 

ಎಕಾ ರುಕಾಚಿ ಕಥಾ

ಈಡನ್ ಭಾಗಿಂತ್ಲ್ಯಾ
ದೆವಾಚ್ಯಾ ವೊಡ್ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ರುಕಾ
ಕಸೊ ಅಸೋಯ್ ತುಂ
ಸುಖುನ್ ವೆತಾಯ್?
ತುಂವೆಂಚ್ ಪೊಸ್ಲಲಿಂ ಸುಕ್ಣಿಂ
ಖಂಯ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್?

ಘಟ್‌ಮೂಟ್ ಫಾಂಟ್ಯಾಂನಿ
ಘಣ್ ಪಾನಾಂಚ್ಯೆ ಸಾವ್ಳೆಕ್
ಘೊಂಟೆರ್ ಬಾಂಧುನ್
ಸುಶೆಗ್ ಜೊಡುನ್
ಲ್ಹಾನ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಸುಕ್ಣಿಂ
ತುಂ ಬಾಗ್ವಾಲ್ಲೊಚ್ 
ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಭೊಂವುಂಕ್ ರಾಕ್ಚ್ಯಾ
ಘುಗ್ ಆನಿ ನತ್ತುಂಗಾಕ್
ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್.

ವಿಸ್ತಾರ್ ಖಾಂದ್ಯಾರ್ ಬಸುನ್
ಅಂತ್ರಳಾಚಿಂ ಗಿತಾಂ ಗಾಯ್ಲಲಿಂ ಸುಕ್ಣಿಂ
ತುಂ ಆಡ್ ಪಡ್ತಚ್
ಆನಿಕಯ್ ಸುಖುಂಕ್ ಬಾಕಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ
ಕಾಂಡಾರ್ ಬಸುನ್
ಮ್ಹೆಳೆಂ ಶಿಂಪ್ಡಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್.

ವ್ಹಡ್ ಉಂಚಾಯೆಕ್ ತುಜಿ ತೆಂಗ್ಶಿ
ಕುಪಾಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾ
ಮೊಗಾನ್ ನ್ಹಯ್ ತರೀ
ಗರ್ಜೆಕ್ ಪುಣೀ
ಬೆಂದರ್ ಚರುಂಕ್ ಸೊಡಲ್ಲಿ ತರ್
ಎಕ್ಸುರ್‍ಪಣಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ರುದಾನಾಕ್
ಕುಂಕ್ಡಾ ನೀದ್ ಕಾಡುಂಕ್ ತರೀ
ಇಲ್ಲಿಂ ಗಾಣಾಂ ಗಾಯ್ತಿ ಆಸ್ಲಿ!

- ಜೊಮೆಲ್ ಬೊಂದೆಲ್

संपादकीय:

रुकाच्ये काणयेंत मनशाच्या गजालिंचीं गुपीतां.

हो रूक सुखून वचून आसा. ताच्या खांद्या-फांट्यांनी गावन आसल्लीं सुकणीं नपयिंच जाल्यांत. मायाग जाल्यार व्हड नातलें, म्हेळें शिंपडावन गेल्यांत. आतां उर‍ल्यांत म्हळ्यार घूग आनी नत्तुंग.

कित्याक अशें? कित्याक अशें म्हळ्यार ह्या रुकान चुकून तरी आपणाचेर बेंदर चरुंक सोडुंक ना. ताच्ये उंचायेक खंय पुणी बाधक येत म्हणून दिसता. सोडल्लें तर आज तो सुखून वेताना गाणां गावून सुशेगाची नीद तरी हाडयती आसली.

एका रुकाची कथा, रुकाथावन मेकळी करून मनशाक, तांतल्या तांतूं पिरायेक पावल्ल्ये व्यक्तीक सर केली जाल्यार तांतल्यान जायत्या गजालिंचीं गुपितां आमकां उगतीं जांवच्यांत नवल ना. जोमेलान कविता कुळारांत आपुरबाय हाडल्या. ही आपुरबाय हांगासर शास्वीत उरूं.

-मेल्विन रोड्रीगस

कविता:

एका रुकाची कथा

ईडन् भागींतल्या
देवाच्या वोडतांतल्या रुका
कसो असोय तूं
सुखून वेताय?
तुंवेंच पोसललीं सुकणीं
खंय पावल्यांत?

घटमूट फांट्यांनी
घण पानांच्ये सावळेक
घोंटेर बांधून
सुशेग जोडून
ल्हान व्हड जाल्लीं सुकणीं
तूं बागवाल्लोच
काळोकांत भोंवूंक राकच्या
घुग आनी नत्तुंगाक
सोडन गेल्यांत.

विस्तार खांद्यार बसून
अंत्रळाचीं गितां गायललीं सुकणीं
तूं आड पडतच
आनीकय सुखूंक बाकी आसच्या
कांडार बसून
म्हेळें शिंपडावन गेल्यांत.

व्हड उंचायेक तुजी तेंगशी
कुपांक लागताना
मोगान न्हय तरूय
गरजेक पुणय
बेंदर चरूंक सोडल्ली तर
एकसुरपणांत जांवच्या रुदानाक
कुंकडा नीद काडूंक तरी
इल्लीं गाणां गायती आसली!

- जोमेल बोंदेल

 

ಎಕಾ ರುಕಾಚಿ ಕಥಾ - 5/6/2017
ಅನ್ಭೋಗ್ - 9/17/2015
ನಂಯ್ - 12/6/2005
ಸೇಫ್ ಲೋಕರ್ - 6/15/2005
Comments on this Article

Jaison
-Bangalore, India
Monday, May 08, 2017
For me. This is your best poetry Jomelam.!So rich. I felt I was reciting a Bible Psalm.

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions about this article.
Fields marked with * are necessary
Your Name:  *
E-mail:  *
Present Place:  *
Country:  *
Phone:
Address:
Your Message:  *
Security Validation
Enter the characters in the image above
 
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.

  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M
  N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z