Kavita Kullar
Paresh Kamat
ಮುಯಾಂಚಿ ಕವಿತಾ - 3/6/2015
 
Name : Paresh Kamat
Pen Name : Paresh Kamat
DOB : 28 March 1968
Education : Pharmacist
Profession : Pharmacist
Awards : Konkani Bhasha Mandal, Goa Award (2001 & 2005); Goa Hindu Association (Mumbai) Poet B.B. Borkar Memorial Award (2004); Kala Akademi Sahitya Puroskar (2009); Janaganga Sahitya Puroskar (2010); JCI Ponda, Youth Icon Puroskar (2010); Yuva Srujan Puroskar, Goa Govt (2011-12); Sahitya Akademi Award for Chitralipi (2018).
Poetry Works : अळंग (Alang - 2000); गर्भखोल (Garbhakol - 2004); शुभंकर (Shubhankar - 2009); चित्रलिपी (Chitralipi - 2013).

  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M
  N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z