School

151. Writing and Reciting Competition on A. T. Lobo's Literature, Don Bosco Hall, Mangalore

4/2/2018

151. ಎ. ಟಿ. ಲೋಬೊಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆರ್ ಲಿಖಿತ್ ಪರಿಕ್ಷಾ ಆನಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್ - ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲ್, ಮಂಗ್ಳುರ್

ಎ. ಟಿ. ಲೋಬೊ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಹಯೋಗಾನ್

ದೆವಾಧಿನ್ ಆಪೊಲ್ಲೊ ತೊಮಾಸ್ ಲೋಬೊಚ್ಯೆ ತಸ್ವಿರೆಕ್ ಫುಲಾ ಭೆಟೊವ್ನ್ ನಮಾನ್. ವೆದಿಚೆರ್ ಎ. ಟಿ. ಲೋಬೊ ಫೌಂಡೇಶನಾಚಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಆಲಿಸ್ ಲೋಬೊ, ಸಂಚಾಲಕ್ ಸೈಮನ್ ಲೋಬೊ, ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎವ್ರೆಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಆನಿ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್. ಸೈಮನ್ ಲೋಬೊ ಥಾವ್ನ್ ಯೆವ್ಕಾರ್. ಆಲಿಸ್ ಲೋಬೊ ಥಾವ್ನ್ ಎ. ಟಿ. ಲೋಬೊ ಫೌಂಡೇಶನಾಚಿ ವೊಳಕ್. ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಎ. ಟಿ. ಲೋಬೊವಿಶಿಂ ತಶೆಂಚ್ ಸರ್ತೆವಿಶಿಂ ಮ್ಹಾಯೆತ್.

ಕಯ್ಯಾರ್, ಬೆಳಾ, ನಿತ್ಯಾಧರ್ ನಗರ್, ದೆರೆಬೈಲ್, ಕುಲ್ಶೇಕರ್, ಬೊಂದೆಲ್, ಇಜಯ್, ನಿರ್ಕಾಣ್, ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ, ಬಜ್ಪೆ ಆನಿ ಹೆರ್ ಜಾಗ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಟ್ರಾ ಜಣ್ ಲ್ಹಾನಾಂ ವ್ಹಡಾಂ ಹ್ಯೆ ಸರ್ತೆಂತ್ ಭಾಗೆಲಿ.

ಬರೊಂವ್ಚೆ ಪರಿಕ್ಷೆಚಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಸೆಲಿನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಹಿಣೆಂ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ. ಸಾದರ್ ಸರ್ತೆಕ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಎಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್. ಡಿಕುನ್ಹಾ ಆನಿ ವಿಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸ್ ವೊರಯ್ಣಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಲ್ಲೆ.

ಇನಾಮಾಂ ವಾಂಟ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ತಾಕೊಡೆ ಹಾಜರ್ ಆಸಲ್ಲೆ.

ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆಚ್ಯಾ ಸಾರಾ ಡಿಸೋಜಾಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ರುಪಯ್ 5000 ಆನಿ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರ್, ಬಜ್ಪೆಚ್ಯಾ ರೋಶನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾಕ್ ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ರುಪಯ್ 3000 ಆನಿ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರ್ ತಶೆಂಚ್ ತಿಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಜ್ಪೆಚ್ಯಾ ರೋಹನ್ ಡಿಸೋಜಾಕ್ ರುಪಯ್ 2000 ಆನಿ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಿಂ. ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ ಇನಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ರೇಮ್ ಮೊರಾಸ್ ದೆರೆಬೈಲ್, ಫೆವಿನಾ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಬೆಳಾ, ಪ್ಯಾಟ್ಸಿ ಮೊಂತೇರೊ ಪಾಲ್ದಾನೆ, ಆಂಜೆಲಿನ್ ಗ್ಲಾನಿಟಾ ಡಿಸೋಜಾ ನಿತ್ಯಾಧರ್ ನಗರ್ ಆನಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾರ್ತಾ ಡಿಸೋಜಾ ನಿರ್ಕಾಣ್ ಹ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂಕ್ ರುಪಯ್ 1000 ಆನಿ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರ್ ಲಾಭ್ಲೆಂ. ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರಾಂ ದಿಲಿಂ.

ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಲ್ಯಾ ಬೋವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಕ್ ಪ್ರಿಯಾಲ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾಕ್ ಆಯೋಜಕಾಂನಿ ನಗ್ದೆಚೆಂ ಇನಾಮ್ ದಿಲೆಂ ತರ್ ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಇನಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ದಿಲಿಂ.

ಓಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮೆಸ್ತಾಂಕ್ ಸಕಾಳಿಂ ಕಾಫಿ ಫಳಾರ್ ತಶೆಂ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಜೆವ್ಣಾಚಿ ವಿಲೆವಾರಿ ಆಯೋಜಕಾಂನಿ ಕೆಲ್ಲಿ.


150. Kavita Fest 2018 at Bodhi Tree - the Farm House, Jeppu, Mangalore

14/1/2018

150. ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ - 2018 : ಬೋಧಿ ಟ್ರೀ - ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್, ಜೆಪ್ಪು, ಮಂಗ್ಳುರ್

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ್ ತಶೆಂ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಹಯೋಗಾನ್

ಸಕಾಳಿಂ 9:30 ವೊರಾಂಚೆರ್ ವೈಭವಾಚೊ ಪುರ್ಶಾಂವ್. ಬಬಿತಾ ಪಿಂಟೋ ಥಾವ್ನ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಗೀತ್. ಎವ್ರೆಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಉಲೊವ್ಪ್. ಧಾ ವೊರಾಂಚೆರ್ ವಾರ್‍ಯಾರ್ ಗುಲೊಬಾಚ್ಯೊ ಪಾಕ್ಳ್ಯೊ ಉಬೊವ್ನ್ ಕೊಂಕಣ್ ಮೈನಾ ಮೀನಾ ರೆಬಿಂಬಸ್, ಕೊಂಕಣಿ ಲೇಖಕ್ ಎಡಿ ನೆಟ್ಟೊ, ಜೆ. ಎಫ್. ಡಿಸೋಜಾ ಆನಿ ಘರ್‍ಚೊ ಯೆಜ್ಮಾನಿ ಟೈಟಸ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ಹಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್.  ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಕಿಶೋರ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎವ್ರೆಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಂಚೊ ಸಾಂಗಾತ್.

ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ: ಎಂಟನಿ ಬಾರ್ಕೂರ್, ಬೆಂಗ್ಳುರ್; ಗೌರೀಸ್ ವೆರ್ಣೆಕಾರ್, ಗೊಂಯ್, ಸ್ಮಿತಾ ಶೆಣೈ, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಆನಿ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್ ಹಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್. ತಾಂಕಾಂ ಸಾಂಗಾತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಮಾನಾಚೆ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ಲೊರೆನ್ಸ್ ಕುವೆಲ್ಹೊ, ದಿವೊ ಸಂಪಾದಕ್; ಗುರು ಬಾಳಿಗಾ, ಸಹಾಯಕ್ ದಿರೆಕ್ತೊರ್, ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ್; ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊ, ಕೊಂಕಣಿ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್ನ್ ಆನಿ ರೊನ್ ರೊಚ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ, ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್ ವೇದಿಚೆರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸಲ್ಲೆ.

ನೆಲ್ಸನ್ ಆನಿ ಲವೀನಾ ರೊಡ್ರಿಕ್ಸ್, IV ಚಾ.ಫ್ರಾ. ದೆಕೊಸ್ತಾ ಸ್ಮಾರಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತ್: ಪಯ್ಲೆಂ: ರಿಶಾ ವೀನಲ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್, ಕುಂಬ್ಳೆ; ದುಸ್ರೆಂ: ವೆನ್ಸಿಟಾ ಡಾಯಸ್, ಆಂಜೆಲೊರ್, ಮಂಗ್ಳುರ್; ತಿಸ್ರೆಂ: ಆಲ್ರಿಶಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್. ಸಮಾಧಾನಾಚಿಂ ಇನಾಮಾಂ: ಸಾರಾ ಮಥಾಯಸ್ ಮುಂಬಯ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸುಹೇಯ್ಲ್, ಭಟ್ಕಳ್, ಆನಿ ಎಲ್ಡೊನ್ ವಿನೊಯ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಬಜ್ಪೆ.

ರೋಹನ್ ಆನಿ ಲವೀಟಾ ಮೊಂತೇರೊ, VII ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಯುವಜಣಾಂಚಿ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತ್. ಪಯ್ಲೆಂ: ರೋಹನ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಅಡ್ಕಬಾರೆ; ದುಸ್ರೆಂ; ವೃಕ್ಷ ಕರ್ಮಲಿ, ಗೊಂಯ್; ತಿಸ್ರೆಂ: ದತ್ತರಾಜ್ ನಾಯ್ಕ್, ಗೊಂಯ್. ಸಮಾಧಾನಾಚಿಂ ಇನಾಮಾಂ: ಶ್ರೀಪಾದ್ ಪ್ರಭುದೇಸಾಯಿ, ಫ್ರಿವಿಟಾ ಡಿಸೋಜಾ, ಸಾರಾ ಡಿಸೋಜಾ, ಗೌತಮ್ ಗಾವ್ಡೆ.

ವೊರಯ್ಣಾರ್: ಸ್ಮಿತಾ ಶೆಣೈ, ಎಡ್ಡಿ ಸಿಕೇರ್, ಎಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ, ವಿಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸ್, ನೂತನ್ ಸಾಖರ್‌ದಾಂಡೆ ಆನಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್. ಸಹಕಾರ್: ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳ್

ದೊನ್ಪಾರಾಂಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ 'ಮ್ಹಜಿ ಜೀಣ್, ಮ್ಹಜಿ ಕವಿತಾ' ವಿಷಯಾಚೆರ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಲಾಗಿಂ ಎಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್. ಡಿಕುನ್ಹಾಚೊ ಸಂವಾದ್.

ಸಮಾರೋಪ್ ಕಾರ್ಯೆಂ: ಕಿಶೋರ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಉಲೊವ್ಪ್. ಕನ್ನಡ ಲೇಖಕ್ ಕೆ. ಟಿ. ಗಟ್ಟಿ ಮುಖೆಲ್ ಸೈರೊ. ರೋಹನ್ ಮೊಂತೇರೊ ಆನಿ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ್ ಶೆಣೈ ಮಾನಾಚೆ ಸೈರೆ.

ಹ್ಯಾಚ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ XI ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಆನಿ ತೆರೆಜಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಸ್ಮಾರಕ್ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚೆ ಸರ್ತೆಂತ್ ಜಿಕ್ಲಲ್ಯಾಂಕ್ ಇನಾಮಾಂ ವಾಂಟ್ಲಿಂ. ಪಯ್ಲೆಂ: ಸಾನಿಕಾ ಪವಾರ್; ದುಸ್ರೆಂ: ದೇವಿತಾ ಈಶ್ವರ್ ಖುಲೆ; ತಿಸ್ರೆಂ (ದೊಗಾಂಕ್): ಅನಿಶಾ ಅರುಣ್ ನಾಯ್ಕ್ ಆನಿ ಪಲಿಯಾ ಅಗ್ನಿ

ಕವಿ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಕ್ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್. ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ಸಮರ್ಪಣ್.

ಮನೋಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚೊ ಸುತಾರಿ.

ಸಕಾಳಿಂ ಫಳ್ಹಾರ್, ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಜೆವಣ್ ತಶೆಂ ಸಾಂಜೆರ್ ಚಾ-ಕಾಫಿಯೆಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಆಸುನ್ ಆಖ್ಖ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಅಡೆಶಾಂಕ್ ಮಿಕ್ವುನ್ ರಸಿಕಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೊ.


  2018   2017   2016   2015   2014   2013
  2012   2011   2010   2009   2008   2007
  2006   2005   2004   2003   2002