Kavita Torzonn

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ನಿಮಾಣೆಂ ಏಕ್ ಮರಣ್ ಆನಿಕಯ್ ಬಾಕಿ ಆಸಾ

ಮರ್‍ಚೆ ಆದಿಂ ಮನೀಸ್ ಜಿವಂತ್ ಆಸುನ್ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮರ್‍ತಾ. ಹಿಂ ಮರ್ಣಾಂ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಣಾಂ ಖಾತೀರ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂನಿ ಹಾಡ್ಚಿಂ, ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮಿಂಚ್ ಆಮ್ಚೆರ್ ವೊಡುನ್ ಘೆಂವ್ಚಿಂ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಮರ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಶೆಂ ತರೀ ಆಮಿ ಪುನರ್‌ಜೀವ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಶಿಕ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಸದಾಂಚ್ಯಾ ಖೆಳಾಂನಿ ಆದ್ಲಿಂ ಮರ್ಣಾಂ ಸಕಡ್ ವಿಸ್ರುನ್ ಸೊಡ್ತಾಂವ್ - ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮರ್ಚೆ ಖಾತೀರ್.

ನಮಿತಾ ವರ್ಮಾಚಿ ಫ್ಯೂನರಲ್ಸ್ ಕವಿತಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಅನುವಾದ್ ಕರುನ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಫ್ಯೂನರಲ್ಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಕ್ ಸಾರ್ಕೊ ಅರ್ಥ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಕಷ್ಟ್. ಆಮಿ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಫ್ಯೂನರಲ್ ಜಾಂವ್, ಡೆತ್ ಜಾಂವ್ - ಮರಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಎಕಾಚ್ ಅರ್ಥಾನ್ ಸಮ್ಜತಾಂವ್. ನಮಿತಾನ್ ಹಿ ಕವಿತಾ, ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್, ಬಾರ್ಕೂರಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾವೆಳಾ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಕೊಂಕಣಿಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಅನುವಾದ್ ಕೆಲ್ಲಿ ತಿ ತ್ಯಾವೆಳಾರ್ ಎವ್ರೆಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ವಾಚಲ್ಲಿ.

ಏಕ್ ವೆಗ್ಳೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಖಾತೀರ್ ಹೆರ್ ಬಾಶೆಂಚ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಅಪ್ರೂಪ್ ತುಮ್ಕಾಂ ದಿತಲ್ಯಾಂವ್.

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಕವಿತಾ:

 

 

 

 

 

 

ಮರ್ಣಾಂ

ಪುರಾಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಂಕ್
ಹಾಂವ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಯಾಂ -
ಸ್ವತಾಕ್ ಪುರುನ್
ಕಸಲಿಚ್ ಗವ್ಜಿ ನಾಸ್ತಾಂ, ಘಾಂಟಿ ವ್ಹಾಜಯ್ನಾಸ್ತಾಂ
ಪುಣ್ ಆಸ್ಲಿಂ, ದೆಂವ್ಚಿಂ ದುಕಾಂ
ಆನಿ ಸೊಭಿತ್ ಶೋಕ್‌ಗಿತಾಂ

ಹರ್ಯೆಕ್ ವಗ್ತಾ ಕಾಳೀಜ್ ಶಿಂದ್ತಾನಾ
ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್ತಾಲಿಂ ಹಾಂವ್-
ಆಸ್ತಲ್ಯಾಂವ್ ಆಮಿ, ಆಸ್ತಾಲಿ ಯಾದ್-
ಪುರುಂಕ್
ಆನಿ ಫುಡೆಂ ಸರುಂಕ್.

ಹರ್‍ಯೆಕಾ ಮರ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್
ಹಾಂವ್ ಉಟ್ಲ್ಯಾಂ
ಪುನರ್‌ಜೀವ್ ಜೊಡುನ್
ಫಕತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆನ್ಯೇಕಾ ಮರ್ಣಾಥಂಯ್
ಪಾವ್ಲಾಂ ಕಾಡುಂಕ್.

ಹರ್ಯೆಕ್ ಮ್ಹಜೊ ನಿಕ್ಷೇಪ್
ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಯಾಕಿ
ಚಡಿತ್ ದುಖಾಳ್
ಹರ್‍ಯೆಕ್ ನವೆಂ ಶೋಕ್‌ಗೀತ್
ಚಡ್ತಿಕ್ ಸೊಭಿತ್

ತುಜೆಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲಾಂ ಕಾಡ್ಚೆ ಆದಿಂ
ಹಾಂವೆಂ ಹಾಜರ್ ಜಾಯ್ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ
ನಿಮ್ಣೆಂ ಏಕ್ ಮರಣ್ ಉರ್‍ಲಾಂ-
ಮಾನಸಿಕ್ ಸ್ಥಿಮಿತಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ
ಸ್ವತಾಚೊ ಮ್ಹಜೊ ನಿಕ್ಷೇಪ್.

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೂಳ್: ನಮಿತಾ ವರ್ಮಾ
ಕೊಂಕಣಿಕ್ ಅನುವಾದ್:
ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್


संपादकीय:

निमाणें एक मरण आनिकय बाकी आसा

मरचे आदीं मनीस जिवंत आसून जायते पावटीं मरता. हीं मरणां वेवेगळ्या कारणां खातीर वेवेगळ्या मनशांनी हाडचीं, थोडे पावटीं आमींच आमचेर वोडून घेंवचीं. पूण ह्या मरणा उपरांत कशें तरी आमी पुनरजीव जोडूंक शिकतांव आनी संसाराच्या सदांच्या खेळांनी आदलीं मरणां सकड विसरून सोडतांव - पर्त्यान एक पावटीं मरचे खातीर.

नमिता वर्माची फ्यूनरल्स कविता हांगासर अनुवाद करून दिल्या. फ्यूनरल्स म्हळ्ळ्या सब्दाक सारको अर्थ दीवंक कष्ट. आमी कोंकणींत फ्यूनरल जांव, डेत जांव - मरण म्हळ्ळ्या एकाच अर्थान समजतांव. नमितान ही कविता, कविता फेस्त, बारकूरांत जाल्ल्यावेळा सादर केल्ली. कोंकणीक हांवें अनुवाद केल्ली ती त्यावेळार एवरेल रोडरिगसान वाचल्ली.

एक वेगळो अनभोग दिंवचे खातीर हेर बाशेंच्यो थोड्यो कविता अपरूप तुमकां दितल्यांव.

-मेल्विन रोड्रीगस

कविता:

मरणां

पुराय म्हज्या मरणां
हांव हाजर जाल्यां -
स्वताक पुरून
कसलीच गवजी नासतां, घांटी व्हाजयनासतां
पुण आसलीं, देंवचीं दुकां
आनी सोभित शोकगितां

हरयेक वगता काळीज शिंदताना
थंयसर आसतालीं हांव-
आसतल्यांव आमी, आसताली याद-
पुरूंक
आनी फुडें सरूंक.

हरयेका मरणा उपरांत
हांव उटल्यां
पुनरजीव जोडून
फकत म्हज्या आनयेका मरणाथंय
पावलां काडूंक.

हरयेक म्हजो निक्षेप
पयलेंच्याकी
चडीत दुखाळ
हरयेक नवें शोकगीत
चडतीक सोभित

तुजेलागीं पावलां काडचे आदीं
हांवें हाजर जायजाय जाल्लें
निमणें एक मरण उरलां-
मानसीक स्थिमितार आसच्या
स्वताचो म्हजो निक्षेप.

इंगलिष मूळ: नमिता वर्मा
कोंकणीक अनुवाद:
मेल्विन रोड्रीगस