Kavyadas

 

 

‘ಜಾಣ್ತ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಲಾಂನಿ’ - ಲೇಖನಾಂವಳ್, ಕಾವ್ಯರಸಿಕಾಂಚಿ ಮೊಗಾಳ್ ಜಾಳಿಸುವಾತ್ ‘ಕವಿತಾ’ಚೆರ್, ಮ್ಹಾಲ್ಘಡೊ ಕವಿ, ಆದ್ಲ್ಯಾ ತಶೆಂ ಆತಾಂಚೆ ಕವಿಪಿಳ್ಗೆ ಮಧ್ಲೊ ಗಾಂಚ್, ‘ಕಾವ್ಯದಾಸ್’ ಹಾಚೆ ಲಿಖ್ಣೆ ಥಾವ್ನ್ 2007 ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ಜುಲಾಯ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾ ಪಾಸುನ್ ನೋವ್ ಮ್ಹಯ್ನೆ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಆಸಲ್ಲಿ.

‘ಕಾವ್ಯದಾಸಾ’ಚೆಂ ಖರೆಂ ನಾಂವ್ ಲಿಯೊ ಡಿ’ಸೋಜಾ. ತಾಕಾ ‘ಲಿಯಾಬ್’ ನಾಂವಾನಚ್ ವೊಳ್ಕತಾತ್. ಕವಿ ಜಾವ್ನ್ ತೀನ್ ಹಜಾರಾಂಕ್ ಮಿಕ್ವೊನ್ ಕವಿತಾಂ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾವ್ಯದಾಸಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್, ಏಕ್ ಕವಿ ಜಾಂವ್ಚೆ ವಾಟೆರ್, ತಾಚೆರ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿತ್ವಾಂಚಿ ವೊಳಕ್ ಕರ್‍ನ್ ದಿಂವ್ಚೊಚ್ ಹೆ ಲೇಖನಾವಳಿಚೊ ಶೆವೊಟ್ ಆಸಲ್ಲೊ.

‘ಕಾವ್ಯದಾಸ್’ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯೊ ವೊಳ್ಕಿ ಜಿವ್ಯೊ ಕರ್‍ತಾನಾ, ಆಮ್ಕಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಶೆತಾಚೆ ವಾಟೆರ್ ಚಮ್ಕೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಚಿ ವೊಳಕ್ ಜಾಲಿ.  ಕಾಂಯ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ಕಾಯೆಚ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿಂ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯೊ.  ಹಿ ಲೇಖನಾವಳ್ ಬರೊಂವ್ಕ್ ಫುಡೆಂ ಸರಲ್ಲ್ಯಾ ಲಿಯಾಬಾಕ್ ‘ಕವಿತಾ’ ಮಾನ್ ಬಾಗಾಯ್ತಾ.

 

ಪಯ್ಲೆಂ ಪಾವ್ಲ್: ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್

ದುಸ್ರೆಂ ಪಾವ್ಲ್: ಲುವೀಸ್ ಮಸ್ಕರೇಞ್

ತಿಸ್ರೆಂ ಪಾವ್ಲ್: ಮೊನ್ಸಿಞೊರ್ ಶಿಲಾ ಮಿನೇಜ್

ಚವ್ತೆಂ ಪಾವ್ಲ್: ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಪಾವ್ಲ್ ನೊರೆಞ್

ಪಾಂಚ್ವೆಂ ಪಾವ್ಲ್: ಮೊನ್ಸಿಞೊರ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಸೊಜ್

ಸವೆಂ ಪಾವ್ಲ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ದಾಞ್

ಸಾತ್ವೆಂ ಪಾವ್ಲ್: ಜೊಕಿಮ್ ಸಂತಾನ್ ಆಲ್ವರಿಸ್ ಆನಿ ಕಾಪುಚಿನ್ ಫ್ರಾದ್ ವಿಶೆಂತ್ ಲೋಬ್

ಆಟ್ವೆಂ ಪಾವ್ಲ್: ಮ್ಹೆಜೆ ಪ್ರೇರಕ್ ಆನಿ ಹಿತಚಿಂತಕ್

ನೊವೆಂ ಪಾವ್ಲ್: ಮ್ಹಜಿ ಸಾಂಗಾತಿಣ್ ಆನಿ ಸಹ-ವಾವ್ರಾಡಿ ಮೇರಿಬಾಯ್