Kavita Torzonn

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ಹಕ್ಕಾಚಿಂ ಮಾಸಾಂ, ಮಝಾ ಮಾರ್‍ನ್ ಖಾಂವ್ಚೊ ವಾಗ್

ಎಕಾ ಘೊವಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಸದಾಂಯ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸುನಯ್, ಎಕೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಸದಾಂನೀತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಪೊಕೊರ್‍ನ್ ಖಾಂವ್ಚ್ಯೊ ಖಂತಿ, ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾಸ್ತಾಂ ತಿಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಸದಾಂನೀತ್ ತೊಪುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯೊ ಭಾಲಿಯೊ, ಆಪ್ಲೆ ಪತಿಣೆಕ್ ಮರಾ ಪಾಸುನ್ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ಸಕನಾ ಜಾಂವ್ಚಿ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚಿ ಮನಾಚಿ ಸ್ಥಿತಿ ಆನಿ ತಶೆಂ ತೊ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ಸಕನಾ ದೆಕುನ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಭೊಗ್ಚ್ಯೊ ಮಾನಸಿಕ್ ದುಖಿ - ಜ್ಯೊ ಕೊಣಾಕಯ್ ಸಲಿಸಾಯೆನ್ ಉತ್ರಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾಂತ್, ತ್ಯೊ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಎಕೆ ಕವಿತೆದ್ವಾರಿಂ ಸಲ್ಮಾನ್ ಉಜಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್.  ಹಾಂಗಾಚೊ ವಾಗ್ ಅತ್ತ್ಯಾಚಾರ್ ಕರ್‍ಚೊ ವಾಗ್ ನ್ಹಯ್. ಹೊ ಹಕ್ಕಾಚಿಂ ಮಾಸಾಂ, ಮಝಾ ಮಾರ್‍ನ್ ಖಾಂವ್ಚೊ ವಾಗ್.

ಸಲ್ಮಾ ಸದ್ದ್ಯಾ ಆಮೇರಿಕೆಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾದಂಬರಿಚೆರ್ ವಾವ್ರ್ ಕರೀತ್ ಆಸಾ. ಸಂಸಾರಾಚೆ ಜಾಯ್ತೆ ದೇಸ್ ತಿ ಭೊಂವ್ಲ್ಯಾ. ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಜಾವ್ನ್, ಜಾಯ್ತಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಚ್ಯಾರ್ ವೊಣ್ತಿಂ ಭಿತರ್ ಪಿಛಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಿಕಾ ಕವಿತೆನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಕಾ ಆತಾಂ ಸಂಸಾರ್ ವಾಖಣ್ತಾ. ತಿಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚೆರ್ ಡೊಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ತಿ ಸಕ್ರಿಯ್ ಆಸಾ.

ಬಾರ್ಕೂರ್ ಚೌಳಿಕೆರೆಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ತಿ ಆಯಿಲ್ಲಿ. ತಿಣೆಂ ವಾಚಲ್ಲ್ಯಾ ತಮಿಳ್ ಕವಿತಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಏಕ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಹೆರ್ ಕವಿತಾ ಫುಡಾರಾಂತ್ ದಿತಲ್ಯಾಂವ್.

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಕವಿತಾ:

 

 

 

 

 

 

ಮಧ್ಯಾನ್ ರಾತಿ ಉಪ್ರಾಂತ್

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗುರ್‍ವಾಚಾರಾ ಆನಿ ಬಾಂಳ್ತೆರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ
ತುಂವೆಂ ಸೊಧ್ಲೆಂಯ್ ಅತೃಪ್ತ್ ಜಾವ್ನ್
ಆಮ್ಚೆ ರಾತಿಚ್ಯಾ ಸದಾಂಚ್ಯಾ ವಿಣ್ಗೆಪಣಾಂತ್
ಆದ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜೆ ನಿಷ್ಕಳಂಕ್ ಸೊಭಾಯೆಕ್

ಮ್ಹಜಿ ಫುಗ್ಲಲಿ ಕೂಡ್
ಆನಿ ಪೊಟಾಚೆ ಕಾತಿವಯ್ಲ್ಯೊ ಬಾಂಳ್ಟೆರಾಚ್ಯೊ ಮಾವೊ
ತುಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್: ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಕಾಂಟಾಳ್ಯಾಚ್ಯೊ
ಆನಿ ಕೆದಿಂಚ್ ಮ್ಹಜಿ ಕೂಡ್ ಬದಲ್ಚಿನಾ
ಆತಾಂಯ್ ನಾ, ಫುಡೇಂಯ್ ನಾ

ಮೌನಾಚೆ ಗುಂಡಿಯೆಂತ್ ಪುರುನ್ ಗೆಲ್ಲೊ
ಮ್ಹಜೊ ತಾಳೊ
ತಾಚೆ ಇತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗುಣ್ಗುಣ್ತಾ:
ವ್ಹಯ್, ಹೆಂ ಸತ್.
ತುಜಿ ದವ್ಲತೆಚಿ
ಆನಿ ಸುವಾಧಿಕ್ ಕೂಡ್
ಮ್ಹಜೆಬರಿ ನ್ಹಯಿಚ್ ನ್ಹಯ್.

ಫಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ
ತುಕಾಯ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ತಲಿಂ
ಪರ್ಕಿ ಬಾಯ್ಲಾಂಚಿಂ, ಅನ್‍ವೊಳ್ಕಿ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ
ಕಸಲ್ಯೋಯ್ ಕುರ್‍ವೊ ತುಜೆಥಂಯ್ ಸೊಡಿನಾಸ್ತಾಂ.
ನಿಜಾಯ್ಕಿ ತುಂವೆಂ ತೆವಿಶಿಂ
ಅಭಿಮಾನ್ ಪಾವಜಾಯ್

ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಕರುಂ?
ಹ್ಯೊ ಮಾವೊ ಆನಿ
ಮ್ಹಜಿ ಅವನತಿ ಏಕಚ್:
ವೆಗಿಂಚ್ಯಾನ್ ಸಮಾ ಯಾ ಸುಧ್ರಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾತಲ್ಲಿ
ಹಿ ಕೂಡ್ ಕಾಗತ್ ನ್ಹಯ್,
ತುಂವೆಂ ಕಾತರ್‍ಯೆತ್ ಆನಿ ಜೊಡ್ಯೆತಾ ತಸಲಿ.

ಮ್ಹಜೆಂ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ್ ವಿಕ್ರಿತ್‌ಪಣ್
ತುಜ್ಯಾಕಿ ಹಜಾರಾಂನಿ ಭಿರಾಂಕೂಳ್
ಸಗ್ಳ್ಯಾಚ್ಯಾಕಿ ತುಂವೆಂಚ್ ಮ್ಹಜೆ ಪಡ್ಣೆಚ್ಯಾ
ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾವಯಿಲ್ಲೆಂ.

ಮಧ್ಯಾನೆ ರಾತಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲಿಂ ವೊರಾಂ
ಜೆನ್ನಾಂ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ ವಾಡ್ತಾತ್ ಆನಿ ಪಾವ್ಲಾಂ ಕಾಡ್ತಾತ್
ತಿಂ ಚಡಿತ್ ದಳ್ದಿರಿಂ
ಸರ್‍ಲಲ್ಯಾ ವೊರಾಂಚ್ಯಾಕಿ

ಆತಾಂ ಮಧ್ಯಾನ್ ರಾತ್ ಉತರ್‍ಲ್ಯಾ:
ವೊಣ್ತಿವಯ್ಲ್ಯಾ ಪಿಂತುರಾಂತ್ಲೊ ವಾಗ್
ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊನೆಪಣಾಂತ್ಲೊ ಉಟುನ್, ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಬಸ್ಲಾ, ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಪಳೆವ್ನ್.

ತಮಿಳ್ ಮೂಳ್: ಸಲ್ಮಾ. ಇಂಗ್ಲಿಷಾಕ್: ಎನ್. ಕಲ್ಯಾಣ್ ರಾಮನ್
ಕೊಂಕಣಿಕ್: ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

संपादकीय:

हक्काचीं मासां, मझा मार्न खांवचो वाग

एका घोवा सांगाता सदांय जियेवन आसुनय, एके स्त्रीयेक सदांनीत म्हणून पोकोर्न खांवच्यो खंती, भायल्या संसाराक कितेंच कळीत नासतां तिच्या काळजाक सदांनीत तोपून आसच्यो भालियो, आपले पतिणेक मरा पासून समजूंक सकना जांवची दादल्याची मनाची स्थिती आनी तशें तो समजूंक सकना देकून स्त्रीयेन भोगच्यो मानसिक दुखी - ज्यो कोणाकय सलिसायेन उत्रावंक साध्य नांत, त्यो हांगासर एके कवितेद्वारीं सल्मान उजार केल्यात. हांगाचो वाग अत्त्याचार करचो वाग न्हय. हो हक्काचीं मासां, मझा मार्न खांवचो वाग.

सल्मा सद्द्या आमेरिकेंत आपल्या कादंबरिचेर वावर करीत आसा. संसाराचे जायते देस ती भोंवल्या. मुसलीम बायल जावन, जायतीं वर्सां च्यार वोणतीं भितर पिछार जाल्ल्या तिका कवितेन दिल्ली सुटका आतां संसार वाखणता. तिच्या जिविताचेर डोक्युमेंटरी आयल्या. राजकीयांत ती सक्रीय आसा.

बारकूर चौळिकेरेंत जाल्ल्या कविता फेस्ताक ती आयिल्ली. तिणें वाचल्ल्या तमिळ कवितां पयकी एक हांगासर कोंकणींत दिल्या. हेर कविता फुडारांत दितलयांव.

-मेल्विन रोड्रीगस

कविता:


मध्यान राती उपरांत

म्हज्या गुर्वाचारा आनी बांळतेरा उपरांतल्या दिसांनी
तुंवें सोधलेंय अतृप्त जावन
आमचे रातिच्या सदांच्या विणगेपणांत
आदल्या म्हजे निष्कळंक सोभायेक

म्हजी फुगलली कूड
आनी पोटाचे कातीवयल्यो बांळटेराच्यो मावो
तूं म्हणताय: निजायकी कांटाळ्याच्यो
आनी केदींच म्हजी कूड बदलचीना
आतांय ना, फुडेंय ना

मौनाचे गुंडियेंत पुरून गेल्लो
म्हजो ताळो
ताचे इतल्याक गुणगुणता:
व्हय, हें सत.
तुजी दवलतेची
आनी सुवाधीक कूड
म्हजेबरी न्हयीच न्हय.

फाटल्या वर्सांनी
तुकाय भुरगीं जाल्यांत आसतलीं
परकी बायलांचीं, अनवोळकी जाग्यांनी
कसल्योय कुरवो तुजेथंय सोडीनासतां.
निजायकी तुंवें तेविशीं
अभिमान पावजाय

हांव कितें करूं?
ह्यो मावो आनी
म्हजी अवनती एकच:
वेगिंच्यान समा या सुधारूंक जायनातल्ली
ही कूड कागत न्हय,
तुंवें कातरयेत आनी जोडयेता तसली.

म्हजें प्राकृतीक विक्रीतपण
तुज्याकी हजारांनी भिरांकूळ
सगळ्याच्याकी तुंवेंच म्हजे पडणेच्या
पयल्या पांवड्याक म्हाका पावयिल्लें.

मध्याने राती उपरांतलीं वोरां
जेन्नां स्वपणां वाडतात आनी पावलां काडतात
तीं चडीत दळदिरीं
सरलल्या वोरांच्याकी

आतां मध्यान रात उतरल्या:
वोणतिवयल्या पिंतुरांतलो वाग
आपल्या मोनेपणांतलो उटून, खटल्यार
म्हज्या मात्यालागीं बसला, म्हाकाच पळेवन.

तमिळ मूळ: सलमा. इंगलिषाक: एन. कल्याण रामन
कोंकणीक:
मेल्विन रोड्रीगस