Kavita Torzonn

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ಭುಕೆಚಿ ಧಾರುಣಾಯ್ ಆನಿ ತಿಚ್ಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಮುಕ್ತ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ವಿಧಾನ್

ವೆಗ್ಳೊಚ್ ಅನ್ಭೋಗ್ ದಿಂವ್ಚಿ, ಭುಕೆಚ್ಯಾ ಲಾಸಾಂವಿಶಿಂ ಉಲೊಂವ್ಚಿ ಕವಿತಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಭುಕೆವಿಶಿಂ ಹಿ ಕವಿತಾ ಫಕತ್ ಏಕಚ್ ಉತರ್ ಉಲಯ್ತಾ. ಪುಣ್ ಉರಲ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಪುರಾಯ್ ತಿ ಭುಕ್ ನಿವ್ರಾಂವ್ಚ್ಯಾ ವಿಧಾನಾವಿಶಿಂ ಉಲಯ್ತಾತ್. ಹಿ ವಾಚ್ತಾನಾ ಆಂಗಾಂತ್ ಶಿರ್‍ಶಿರೊ ಉಟ್ತಾ.

ಮೂಳ್ ಕವಿತಾ ಹಿಂದಿಂತ್ ಆಸಾ. ಕುಂವರ್ ನಾರಾಯಣ್ ಹಿಂದಿಚೊ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕವಿ. 1927 ವರ್ಸಾ ಸಪ್ಟೆಂಬ್ರಾಚೆ 19 ತಾರಿಕೆರ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕವಿನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಎಮ್. ಎ. ಶಿಕಪ್ ಜೊಡ್ಲಾಂ. ಕವಿತಾ ಸಾಂಗಾತಾ, ಚಿಂತನ್‌ಶೀಲ್ ಲೇಖನಾಂ, ಸಾಹಿತ್ಯ್-ಸಮೀಕ್ಷಾ, ಕಾಣಿಯೊ, ಸಿನೆಮಾಚೆರ್ ಲೇಖ್ ತಾಣೆ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಪಾಬ್ಲೊ ನೆರುಡಾಚಿ ಇಷ್ಟಾಗತ್ ಜೊಡುನ್ ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಭಾವಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕವಿ ಹೊ.

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಕವಿತಾ:

 

 

 

 

 

 

ತಯಾರಾಯ್

ಕಾಲ್ ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಹತ್ಯಾ ಜಾಲಿ
ಸಮ್ಜುಂಕ್ ಸಕನಾತಲ್ಲೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಂತ್.

ಹಾಂವ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಗೆಲೊಂ
ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಪತ್ರ್ ನಾತಲ್ಲಿ
ಥಂಯ್ಸರ್ ಹಾಂವ್ ದೊತೊರಾಕ್ ಮೆಳ್ಳೊಂ
ಪುಣ್ ತೊ ದಾದ್ಲೊ ದೊತೊರ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸಲ್ಲೊ
ತಾಣೆಂ ನರ್ಸಾಲಾಗಿಂ ಕಿತೆಂಕಿ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ
ಪುಣ್ ತಿ ಸ್ತ್ರೀ ನರ್ಸ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸಲ್ಲಿ
ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿಂ ಒಪ್ರೇಶನ್ ಕುಡಾಕ್ ಗೆಲಿಂ
ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಒಪ್ರೇಶನ್ ಕೂಡ್ ನಾತಲ್ಲೆಂ
ಥಂಯ್ಸರ್ ಮತ್ ಚುಕೊಂವ್ಚೊ ದೊತೊರ್
ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಹಾಜರ್ ಆಸಲ್ಲೊ - ಪುಣ್ ತೊ ಸಯ್ತ್
ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ದುಸ್ರೊ ಕೊಣ್‌ಕಿ ಜಾವ್ನಾಸಲ್ಲೊ.

ಮಾಗೀರ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಅರ್ಧೊ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ
ತೊ ಪಿಡೇಸ್ತ್ ನ್ಹಯ್, ಪುಣ್ ಭುಕೆಲ್ಲೊ.

ದೊತೊರಾನ್ ಮೆಜಾರ್ ಥಾವ್ನ್
ಒಪ್ರೇಶನಾಚಿ ಸುರಿ ಕಾಡ್ಲಿ
ಪುಣ್ ತಿ ಸುರಿ ನ್ಹಯ್
ಮಾತಿ ಖೆಲ್ಲೊ ಭಯಾನಕ್ ವಾಕರ್ ಆಸಲ್ಲೊ
ವಾಕರಾಚೆ ಧಾರಿನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆಂ ಪೊಟ್ ಚಿರುನ್ ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ:
        ಆತಾಂ ಹೊ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಗೂಣ್ ಜಾತಲೊ.

-ಕುಂವರ್ ನಾರಾಯಣ್ (ಮೂಳ್: ಹಿಂದಿ)
-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್
(ಅನುವಾದ್: ಕೊಂಕಣಿ)


संपादकीय:

भुकेची धारुणाय आनी तिच्ये थावन मुक्त जांवचें विधान

वेगळोच अनभोग दिंवची, भुकेच्या लासांविशीं उलोंवची कविता हांगासर दिल्या. भुकेविशीं ही कविता फकत एकच उतर उलयता. पुण उरल्लीं उतरां पुराय ती भुक निवरांवच्या विधानाविशीं उलयतात. ही वाचताना आंगांत शिरशिरो उटता.

मूळ कविता हिंदींत आसा. कुंवर नारायण हिंदिचो प्रसिद्ध कवी. १९२७ वर्सा सप्टेबराच्ये १९ तारिकेर जल्मल्ल्या ह्या कवीन इंगलीष साहित्यांत एम. ए. शिकप जोडलां. कविता सांगाता, चिंतनशील लेखनां, साहित्य-समीक्षा, काणियो, सिनेमाचेर लेख ताणे बरयल्यात. पाबलो नेरुडाची इष्टागत जोडून ताचे थावन प्रभावीत जाल्लो कवी हो.

-मेल्विन रोड्रीगस

कविता:

तयाराय

काल परत्यान एक हत्या जाली
समजुंक सकनातल्ले परिस्थितिंत.

हांव आस्पत्रेक गेलों
पूण त्या जाग्यार आस्पत्र नातल्ली
थंयसर हांव दोतोराक मेळ्ळों
पूण तो दादलो दोतोर न्हय आसल्लो
ताणें नर्सालागीं कितेंकी सांगलें
पूण ती स्त्री नर्स न्हय आसल्ली
उपरांत तीं ऑपरेशन कुडीक गेलीं
पूण त्या जाग्यार ऑरेशन कूड नातल्ली
थंयसर मत चुकोंवचो दोतोर
पयलेंच हाजर आसल्लो - पूण तो सयत
नीज जावन दुसरो कोणकी जावनासल्लो.

मागीर थंयसर अर्धो मेल्ल्या भुरग्याक हाडलें
तो पिडेस्त न्हय, पूण भुकेल्लो.

दोतोरान मेजार थावन
ऑपरेशनाची सुरी काडली
पूण ती सुरी न्हय
माती खेल्लो भयानक वाकर आसल्लो
वाकराचे धारीन भुरग्याचें पोट चिरून ताणे सांगलें:
        आतां हो बिल्कूल गूण जातलो.

-कुंवर नारायण (मूळ: हिंदी)
-मेल्विन रोड्रीगस (अनुवाद: कोंकणी)