Kavita Torzonn

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ಫಾತ್ರಾಚ್ಯಾ ದೆವಾಕ್ ಜೀವ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವಚುನ್ ಮಾತಿ ಜಾಲ್ಲೊ ಮಂಜುನಾಥ

ಎಸ್. ಮಂಜುನಾಥ್ ಉಂಚ್ಲೆ ಪಂಗ್ತಿರ್ ಆಸ್ಚೊ ಕನ್ನಡಾಚೊ ಕವಿ. ಪೊರ್‍ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ (ಜನೆರ್ 30, 2017) ತೊ ಮರ್ಣಾಲಾಗಿಂ ಝಗ್ಡುನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಈಷ್ಟ್ ಜಯಂತ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಉಲಯಿಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಕಾಂಯ್ ಆಟ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಗೊಂಯಾಂತ್ ದೋನ್ ದೀಸ್ ಆಮಿ ಸಾಂಗಾತಾಂತ್ ಖರ್ಚಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಂಚೊ ನಿಯಾಳ್ ಹಾಂವೆಂ ಕೆಲ್ಲೊ. ಜೆಜುಕ್ ಖಿಳಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಖಿಳ್ಯಾಂವಿಶಿಂ ತಾಣೆ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಯಾದ್ ಜಾಲಿ. 'ದೇಶ-ಕಾಲ' ನೆಮಾಳ್ಯಾಂತ್ ತಾಚೆವಿಶಿಂ, ತಾಚ್ಯಾ ಕವಿತಾಂವಿಶಿಂ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಲೇಖನಾಂಚೊ ಉಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ಆಜ್ ಫಾಂತ್ಯಾಫಾರಾರ್ (ಫೆಬ್ರೆರ್ 1, 2017) ಜಯಂತಾನ್, 'ಮ್ಹಜೊ ಈಷ್ಟ್ ಕವಿ ಮಂಜುನಾಥಾನ್ ಮೈಸೂರಾಂತ್ ಪ್ರಾಣ್ ಸೊಡ್ಲೊ. ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆಘಾತಾನ್ ಕೂಡ್ ರೂಕ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಆನಿ ಮೊನೆಪಣಾನ್ ಗ್ರಾಶಿಲಾಂ' ಮ್ಹಣುನ್ ಖಬರ್ ಧಾಡ್ತಾನಾ ಮರ್ಣಾಚ್ಯಾ ಕ್ರೂರಪಣಾವಿಶಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಟಾಳೊ ಆಯ್ಲೊ.

ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾಥಾವ್ನ್ 'ವಿಶ್ವವಾಣಿ' ದಿಸಾಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯಾ ಅಂಕಣಾಂತ್ ಆಸಕ್ತವಂತಾಂನಿ ಧಾಡಲ್ಲ್ಯಾ ಚಿತ್ರಾಂಕ್ ಕವಿತಾ ತೊ ಬರಯ್ತಾಲೊ. ಪುಣ್ ಹೆಂ ಅಂಕಣ್ ಚಡಿತ್ ತೇಂಪ್ ಉರ್‍ಲೆಂನಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಆಮಿ ಸಾಸ್ಣಾಚಿ ಶಾಂತಿ ಮಾಗ್ತಾಂವ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಸಗ್ಳೊಚ್ ಹಾಲಯಿಲ್ಲಿ, ಫಾತ್ರಾಚ್ಯಾ ದೆವಾಕ್ ಜೀವ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಅತ್ರೆಗ್ಚಿ ತಾಚ್ಯಾ ಎಕ್ಯೆ ಕವಿತೆಚೊ ಅನುವಾದ್ ಕೊಂಕಣಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಖಾತೀರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಿಲಾ.

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಕವಿತಾ:

 

 

 

 


 

ಭಕ್ತಿ

ಸ್ತ್ರೀಯೆಚಿಂ ಥಾನಾಂ ಧರಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ
ತುಜೆ ಪಾಂವೆ ಆಪಡ್ಲ್ಯಾತ್
ತೊ ಮಿರ್ಮಿರೊ ತುಜ್ಯಾ ಥಳಾಂಕ್ ಕಾಂಪೊಂವ್ದಿ.

ತಾಚೆಂ ಪೆಂಕಟ್ ಪೊಶೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾವ್ಳ್ಯಾಂನಿ ತುಕಾ
ವೆಂಗ್ತಲೊಂ - ತೆಂ ಸುಖ್
ತುಜ್ಯಾ ಹಾತಾಪಾಂಯಾಂಕ್ ಆಂಕ್ರೆಂವ್ದಿ.

ಧಲ್ಚ್ಯೊ ಲಾಂಬ್ ವೇಣಿ ಉಕ್ಲುನ್ ಹುಂಗ್ಲ್ಯಾತ್
ಹ್ಯಾ ಫುಲಾಂತ್ ತೊ ಪರ್ಮಳ್
ತುಜೆಂ ನಾಕ್ ಫುಲೊಂವ್ದಿ.

ತುಂ ಮಾತಿ ಘೆಟೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಫಾತರ್
ಲಿಂಗ್‌ಚ್!
ಮ್ಹಜಿಂ ಇಂದ್ರಿಯಾಂ ತುಕಾ ಜಾಗೊಂವ್ದಿತ್.

ಕನ್ನಡ ಮೂಳ್: ಎಸ್. ಮಂಜುನಾಥ್
ಕೊಂಕಣಿಕ್:
ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್


संपादकीय:

फात्राच्या देवाक जीव दीवंक वचून माती जाल्लो मंजुनाथ

एस. मंजुनाथ उंचले पंगतीर सोभचो कन्नडाचो कवी. पोरच्या दिसा (जानेर ३०, २०१७) तो मर्णालागीं झगडून आसा म्हणून ईष्ट जयंत कायकिणी म्हजेलागीं उलयिल्लो. त्या संदर्भार कांय आट वर्सां आदीं गोंयांत दोन दीस आमी सांगातांत खर्चिल्ल्या उडासांचो नियाळ हांवें केल्लो. जेजूक खिळायिल्ल्या खिळ्यांविशीं ताणे बरयिल्ली एक कविता म्हाका याद जाली. 'देश-काल' नेमाळ्यांत ताचेविशीं, ताच्या कवितांविशीं बरयिल्ल्या लेखनांचो उडास आयलो. आज फांत्याफारार (फेब्रेर १, २०१७) जयंतान, 'म्हजो ईष्ट कवी मंजुनाथान मैसूरांत प्राण सोडलो. जाल्ल्या आघातान कूड रूक जाल्या आनी मोनेपणान ग्राशिलां' म्हणून खबर धाडताना मर्णाच्या क्रूरपणाविशीं म्हाका कांटाळो आयलो.

थोड्या तेंपाथावन 'विश्ववाणी' दिसाळ्याच्या आयताराच्या अंकणांत आसक्तवंतांनी धाडल्ल्या चित्रांक कविता तो बरयतालो. पूण हें अंकण चडीत तेंप उरलेंना. ताच्या आत्म्याक आमी सासणाची शांती मागतांव. म्हाका सगळोच हालयिल्ली, फात्राच्या देवाक जीव दीवंक अत्रेगची ताच्या एक्ये कवितेचो अनुवाद कोंकणी वाचप्यां खातीर हांगासर दिला.

-मेल्विन रोड्रीगस

कविता:

भक्ती

स्त्रीयेचीं थानां धरल्ल्या हातांनी
तुजे पांवे आपडल्यात
तो मिर्मिरो तुज्या थळांक कांपोंवदी.

ताचें पेंकट पोशेल्ल्या बावळ्यांनी तुका
वेंगतलों - तें सुख
तुज्या हातापांयांक आंक्रेंवदी.

धलच्यो लांब वेणी उकलून हुंगल्यात
ह्या फुलांत तो पर्मळ
तुजें नाक फुलोंवदी.

तूं माती घेटो जाल्लो फातर
लिंगच!
म्हजीं इंद्रियां तुका जागोंवदीत.

-कन्नड मूळ: एस. मंजुनाथ
कोंकणीक:
मेल्विन रोड्रीगस