Kavita Torzonn

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ಉಜ್ವಾಡ್ ದೀವ್ನ್ ಕಾಳೊಕಾಚ್ಯಾ ಫೊಂಡಾಂನಿ ಪುರುನ್ ವೆಚೆ ಮನೀಸ್

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕನ್ನಡ ಥಾವ್ನ್ ಅನುವಾದ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಜಂಬಣ್ಣ ಅಮರಚಿಂತ ಹಾಚಿ ಕವಿತಾ ದಿಲ್ಯಾ. ಪೆಟ್ರೋಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವ್ಹಾವೊಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕವಿಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ 'ಕೊರವ' ಜಾತಿಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಚೆಂ. ಎಕಾಚ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಉರನಾಸ್ತಾಂ ಗಾಂವಾನ್ ಗಾಂವ್ ಭೊಂವ್ಚಿ ಜಾತ್ ಹಿ. ಆಮಿ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಸ್ತಾನಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ 'ಕಾಂದಾರ್‍ಲಿಂ' ಯೆತಾಲಿಂ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಪೊಕ್ರಿಪಣಾಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್ 'ತುಕಾ ಕಾಂದಾರ್‍ಲ್ಯಾಂಕ್ ದಿತಾಂ' ಮ್ಹಣುನ್ ಆವಯೊ ಭೆಷ್ಟಾಯ್ತಾಲಿಂ. ಹೊ ಲೋಕ್ ಸಮಾಜಾಚ್ಯಾ ಬೋವ್ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತರಾಚೊ. ದಲಿತ್. ತರೀ ಉಜ್ವಾಡ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ, ಉಜ್ವಾಡ್ ದಾಕೊಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್‍ಚೊ. ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸುರ್ಯಾಚೆಂಚ್ ಕಾಮ್ ಕರ್‍ಚಿ ತಾಕತ್ ಆಸ್ಚೊ. ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ದೀವ್ನ್ ದೀವ್ನ್, ಆಜೂನಯ್ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ. ಭುಕ್ ವ್ಹಾವೊವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ, ಕೊಣಾಯ್ಚ್ಯಾ ಗುಮಾನಾಕ್ ಯೆದೊಳ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾತಲ್ಲೊ ಮಾತ್ರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಂಚೆಚ್ ಸಾವ್ಳೆಕ್ ಲೆಗುನ್ ಅನ್‍ವೊಳ್ಕಿಚೊ. ಹಾಂಚ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಕಿತ್ಲೆಕಿ ಜಣ್ ಸಮಾಜಾಂತ್ ಪರ್ಜಳುನ್ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ಹೆ ಮನೀಸ್ ಕಾಳ್ಕಾಚ್ಯಾ ಫೊಂಡಾಂನಿ ಪುರುನ್ ವಚುನ್ ಆಸಾತ್.

ಜಂಬಣ್ಣ ಅಮರಚಿಂತ ಹ್ಯಾಚ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ (14.02.2017) ದೆವಾಧಿನ್ ಜಾಲೊ. ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ರಾಯಚೂರಾಂತ್ ತೊ ವಸ್ತಿ ಕರ್‍ತಾಲೊ. ದಲಿತ್ ಸಂಘರ್ಷ್ ಸಮಿತಿಂತ್ ತೊ ವಾವುರ್‍ತಾಲೊ. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವಾಚ್ಪಾಕಚ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಮನ್ ಆಕರ್ಷಿತ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ಹಾಂವೆಂ ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕೂರಾಕ್ ಧಾಡುನ್ ದಿಲ್ಲಿ. ತಾಣೆ ಭೋವ್ ಸುಂದರ್ ರಿತಿನ್, ಮೂಳ್ ಕವಿತೆಚೊ ಸುವಾಧ್ ಆಸಾ ತಸೊ ದವ್ರುನ್ ಅನುವಾದ್ ಕೆಲ್ಯಾ.

ಅಸಲೆ ಅನುವಾದ್ ಕೊಂಕಣಿಕ್ ಚಡಾನ್ ಚಡ್ ಗರ್ಜೆಚೆ ಆಸಾತ್. ತುಮ್ಕಾಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೊ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಅನುವಾದಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಹಾತಿಂ ಧರಾ. ಅನುವಾದ್ ಜಾತಚ್, ಮೂಳ್ ಕವಿತಾ ಆನಿ ಕವಿಚ್ಯೆ ತಸ್ವೀರೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಧಾಡುನ್ ದಿಯಾ.

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಕವಿತಾ:

 

 

 

 

 

 

ಪೆಟ್ರೋಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವ್ಹಾವಯ್ತಲೆ

ಕೋಣ್ ಹೆ, ಕೋಣ್
ಖಂಯ್ಸರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‌ಲ್ಲೆ?
ಪಿಳ್ಗೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಪಿಳ್ಗೆಂಕ್, ತಕ್ಲೆ ವಯ್ರ್
ಉಜ್ವಾಡ್ ವ್ಹಾವೊವ್ನ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲೆ.
ತಾಂಕಾಂ, ಹಾಂಕಾಂ, ಕೊಣಾಕ್‌ಯ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್
ಆಪ್ಲೆಚ್ ಸಾವ್ಳೆಕ್ ಲೆಗುನ್ ವೊಳಕ್ ನಾತಲ್ಲೆ
ಛಂದ್ ಆನಿ ಜಣಾಪದಾಂ
ಪಂಡಿತ್ ಆನಿ ಕವಿಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ವಿಸರ್‌ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆ
 
ತಕ್ಲೆರ್ ತಾಪ್ಚೊ ವೊತಾಗಾವ್
ಪೊಟಾಂಭಿತರ್ ಭುಕೆಧಾವ್
ಜಿಣಿ ಸಗ್ಳಿ ಖತ್ಕತೂನ್
ಊಬ್ ಜಾವುನ್ ಉಬ್‌ಲ್ಲೆ
ಸದಾಂ ಸದಾಂಯ್ ಪೊಟಾಂತುನ್
ಭುಕೆಕ್ ಬಾಳಂತ್ ಜಾಲ್ಲೆ
 
ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ, ಚೊರ್‌ಲ್ಲೆ
ಎಲಿಸಾಂವಾಂ ಜಿಕ್‌ಲ್ಲೆ
ಹಾಂಣಿ ವ್ಹಾವಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್
ಲಕ್‌ಲಕಿತ್ ಪರ್ಜಳ್ಳೆ
ಕೋಣ್‌ಗಾ, ಕೋಣ್ ಹೆ
ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ದಿಸನಾಸ್ಚೆ,
ಪೆಟ್ರೋಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವ್ಹಾವಯ್ತಲೆ
ಉಜ್ವಾಡಾ ಪೊಂದ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳೊಕಾಂತ್
ಕಾಳೊಕ್ ಜಾವುನ್ ಉಬೆ ಜಾಲ್ಲೆ
ಕಾಳ್ಕಾಚ್ಯಾಚ್ ಕಾಳ್ಕ್ಯಾ ಫೊಂಡಾಂನಿ
ಪುರುನ್ ವಚುನ್ ಆಸ್ಚೆ!

ಕನ್ನಡ ಮೂಳ್: ಜಂಬಣ್ಣ ಅಮರಚಿಂತ
ಕೊಂಕಣಿಕ್:
ಕಿಶೂ, ಬಾರ್ಕೂರ್

संपादकीय:

उजवाड दीवन काळोकाच्या फोंडांनी पुरून वेचे मनीस

हांगासर कन्नड थावन अनुवाद केल्ली जंबण्णा अमरचिंता हाची कविता दिल्या. पेट्रोमॅक्स व्हावोंवचें काम कविच्या गांवांत 'कोरवा' जातीच्या लोकांचें. एकाच जाग्यार उरनासतां गांवान गांव भोंवची जात ही. आमी ल्हान भुरगीं आसताना आमच्या गांवांत 'कांदारलीं' येतालीं. भुरग्यांनी पोक्रिपणां केल्यार 'तुका कांदारल्यांक दितां' म्हणून आवयो भेष्टायतालीं. हो लोक समाजाच्या बोव सकयल्या स्तराचो. दलीत. तरी उजवड दिंवचें, उजवाड दाकोंवचें काम करचो. तितलेंच कित्याक सुऱ्याचेंच काम करची ताकत आसचो. काळोकांत आसल्ल्यांक उजवाड दीवन दीवन, आजूनय काळोकांत जियेवन आसचो. भुक व्हावोवन आसचो, कोणायच्या गुमानाक येदोळ येवंक नातल्लो मात्र कित्याक तांचेच सावळेक लेगून अनवोळकिचो. हांच्या उजवाडाक कितलेकी जण समाजांत पर्जळून आसात. पूण हे मनीस काळकाच्या फोंडांनी पुरून वचून आसात.

जंबण्णा अमरचिंता ह्याच म्हयन्यांत (१४.०२.२०१७) देवाधीन जालो. कर्नाटकाच्या रायचूरांत तो राबितो करतालो. दलीत संघर्ष समितींत तो वावुरतालो. पयल्या वाचपाकच म्हजें मन आकर्षीत केल्ली ही कविता हांवें किशू बार्कूराक धाडून दिल्ली. ताणे भोव सुंदर रितीन, मूळ कवितेचो सुवाध आसा तसो दवरून अनुवाद केल्या.

असले अनुवाद कोंकणीक चडान चड गर्जेचे आसात. तुमकां पसंद जांवच्यो हेर भासांच्यो कविता आसल्यार अनुवादाचें काम हातीं धरा. अनुवाद जातच, मूळ कविता आनी कविच्ये तस्वीरे सांगाता आमकां धाडून दिया.

-मेल्विन रोड्रीगस

कविता:

पेट्रोमॅक्स व्हावयतले

कोण हे, कोण
खंयसर भायर सरल्ले?
पिळगें थावन पिळगेंक, तकले वयर
उज्वाड व्हावोवन चलल्ले.
तांकां, हांकां, कोणाकय कित्याक
आपलेच सावळेक लेगून वोळक नातल्ले
छंद आनी जणापदां
पंडीत आनी कवींक सयत विसर पडल्ले
 
तकलेर तापचो वोतागाव
पोटांभितर भुकेधाव
जिणी सगळी खत्कतून
ऊब जावून उबल्ले
सदां सदांय पोटांतून
भुकेक बाळंत जाल्ले
 
आसल्ले, चोरल्ले
एलिसांवां जिकल्ले
हांणी व्हावयिल्ल्या उज्वाडाक
लकलकीत पर्जळ्ळे
कोणगा, कोण हे
दोळ्यांक बिल्कूल दिसनासचे,
पेट्रोमॅक्स व्हावयतले
उजवाडा पोंदल्या काळोकांत
काळोक जावून उबे जाल्ले
काळकाच्याच काळक्या फोंडांनी
पुरून वचून आसचे!

कन्नड मूळ: जंबण्णा अमरचिंता
कोंकणीक:
किशू, बार्कूर