Kavita Torzonn

ಸಂಪಾದಕೀಯ್: 

ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಚೆಂ ಬಾವ್ಲೆಲಾಗಿಂ ಲಗಿನ್, ಮಾಂದುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ ಸತ್ ಜಿವೆಂ ಕರ್‍ತಾ 

ಪರ್‍ನ್ಯಾ ಮೈಸೂರ್ ಪ್ರಾಂತಾಂನಿ ಕಾಜಾರಾಪಯ್ಲೆಂ ಸರ್‍ಲೆಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್, ಬಾವ್ಲೆ ಸಂಗಿಂ ಲಗಿನ್ ಕರುನ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾತಿಕರ್‍ಚಿ ರಿವಾಜ್. ಮುಡುಕುತೊರೆ (ತಿರುಮಲಕಾಡು ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ) ಕಾವೇರಿ ನಂಯ್ ದೆಗೆರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಪೂನ್‌ಶೆತ್. ಸರ್‍ಕಾರಿ ದಸ್ತಾವೆಜಾಂನಿ ಟಿ. ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಮ್ಹಣಚ್ ಆಸಾ ತರೀ ಮುಡುಕುತೊರೆ ಪುರಾಣಾಂತ್ಲೆಂ ನಾಂವ್. ತಲಕಾಡು ಬಗ್ಲೆನ್, ಮೈಸೂರ್ ಥಾವ್ನ್ 48 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪಯ್ಸ್, ಸೋಮಗಿರಿ ದೊಂಗ್ರಾಲಾಗ್ಸಾರ್ ಹೊ ಗಾಂವ್. 

'ಬಾವ್ಲೆಚೆಂ ಲಗಿನ್' ಕವಿತಾ ಹ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಂಪ್ರದಾಯಾ ಭೊಂವ್ತಣಿ ವಿಣ್ಲ್ಯಾ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಕನ್ನಡಾಚೊ ಕವಿ. ಆರ್.ಪಿ. ಮ್ಹಣುನಚ್ ತಾಕಾ ಆಪಯ್ತಾತ್. ವೃತ್ತೆನ್ ಎಕ್ಲೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನೀಸ್. ಮಂಡ್ಯಾಂತ್ ತೊ ಜಿಯೆತಾ. ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಾಚ್ಚೆಂ ತಶೆಂ ಬರೊಂವ್ಚೆಂ ತಾಚಿ ಪಿಸಾಯ್. ಚಡಿತ್ ಕರುನ್ ಕವಿತಾ ತೊ ಬರಯ್ತಾ, ಕರ್ನಾಟಕಿ ಸಂಗೀತಾಂತ್ ಆನಿ ಬುದ್ಧಿಸಮಾಚ್ಯೆ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಆನಿ ಝೆನ್ ಚಿತ್ರಕಲೆಂತ್ ತಾಕಾ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸಾ. ಇತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ್ ಆನಿ ರಾಂದ್ಪಾಂತ್ ತಾಕಾ ಅಭಿರುಚ್ ಆಸಾ. ಕವಿತೆ ಖಾತೀರ್ ತಾಕಾ ಜಾಯ್ತಿಂ ಇನಾಮಾಂ ತಶೆ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಬ್ಲ್ಯಾತ್. ಜಾಯ್ತೆ ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹ್ ತಾಚೆ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. 

ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕೂರಾನ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ವರ್‍ತೆ ನಾಜುಕಾಯೆನ್ ತರ್ಜಣ್ ಕೆಲ್ಯಾ. 'ಧಾಕ್ಟ್ಯಾ ದೆವಾಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ' ತಾಚೊ ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹ್. 

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ 

 

ಕವಿತಾ: 

ಬಾವ್ಲೆಚೆಂ ಲಗಿನ್ 

ಮುಡುಕುತೊರೆಚ್ಯಾ ಜಾತ್ರ್ಯಾಂತ್ ವಿಕ್ತೆಂ ಘೆತಲ್ಲಿ 
ಭಾಂಗ್ರಾಬಣಾಚಿ ಬಾವ್ಲಿ ಹಾಡುನ್
ಸೊವ್ಯಾರ್ ಝರಿಕಾಪಡ್ ಪಾಂಗ್ರುನ್
ಕಾಂಕ್ಣಾಂ ಬಾಂದುನ್ ಹಾತಾಂಕ್, ಹಳದ್ ಪುಸುನ್ ಆಂಗಾಕ್
ರುವೆಬೊಡಿ ಪಾಟಿಕ್ ತೆಂಕೊ ಕಶಿ ಬಸೊವ್ನ್, 
ಮೊಗ್ರೆಕಳ್ಯಾಂ ಸರ್ ಸಜೊವ್ನ್,ಉತ್ರಾಂ ಸುಟನಾಸ್ಲಿ ವೊವಿ
ತೊಂಡಾತಚ್ ಜಿರ್‍ತಾಂ, ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಕಾಂ ಭರ್‍ಲಿಂ. 

ಘೆಟೆಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ರಗ್ತಾನ್ ಆಂಕುಡ್ಚಿ ಥಂಡ್‌ಬರಫ್ ಕೂಡ್
ಉಜ್ವಾಡ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಲಾಗನಾಸ್ಚೆ ಆಸ್ಡ್ಯೊ ಧಾಂಪಲ್ಲೆ ದೊಳೆ
ಜಳನಾಸ್ಚೊ ಉಸ್ವಾಸ್ ಹರ್ಧ್ಯಾಂತಚ್ ವೊಗೊ 
ಉಡಿ ನಾತ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಭಿತರ್ ಲಿಪಲ್ಲಿಂ ಸಪ್ಣಾಂ
ಅಯ್ಯೊ!
ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಮಧೆಗಾತ್ ತೆಲಾಉದ್ಕಾ ನ್ಹಾಣ್ 
ಧರಲ್ಲ್ಯಾ ಚೊವ್ಗಾಂ ಮಧೆಂ ವ್ಹರೆತಾಚೆಂ ಹಳ್ದಿಸ್ನಾನ್ 
ಹಾಸೊ ನಾಂತ್, ನಾಚ್ ನಾ, ಹುಸ್ಕೆಂವ್ಚೊ ಭಿಕಾರಿ ತಾಳೊ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ 
ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಕಸ್ಲೋಯ್ ಆವಾಜ್, ಸಂಭ್ರಮ್ ನಾ.. 

ಫುಲಾಂಸರ್, ಧುಂಪ್‌ದಿವೆ, ತಾಂದ್ಳಾಕಣ್, ಉಜ್ವಾತಿ
ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್ ಶಿಂಪುನ್, ಮಾಗ್ಚೆ ಕೊಣೀ ಭಕ್ತ್ ನಾಂತ್
ಹಾಂಗಾ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲೆಲ್ಯಾವಿಶಿಂ ಫಕತ್ ಸೊಬಿತ್ ಉತ್ರಾಂ ಮಾತ್ರ್. 

ಆವಯ್ನ್ ಪುತಾವಯ್ರ್ ವೊತ್ಲೆಂ ಕೊಳ್ಶಾ ಉದಕ್ 
ಭಾಯ್ರ್‌ ಸರ್‍ಲೊ ಮ್ಹಣ್, ವಚನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಪೆಲ್ಯಾಲೊಕಾ
ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದರ್ಯೊ ಲಿಪೊವ್ನ್, ಹುನೊನಿ ಥೆಂಬೆ ಗಿಳುನ್
ತಾಂಬ್ಡ್ಯಾದೆಗೆಚೆಂ ಪುಡ್ವೆಂ ನ್ಹೆಸೊವ್ನ್, ನೆವಾಳೆಂ ತುಟೊವ್ನ್
ಮಾತ್ಯಾಕ್ ರುಮಾಲ್ ರೆವ್ಡಾವ್ನ್, ಕಪಲಾಕ್ ತಿಳೊ ಲಾವ್ನ್
ಕಾಂಪ್ಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಉಬಾರ್‍ಲೆಂ ಭುಜಾಂ ವಯ್ರ್ ಪುತಾಕ್ 
ಜಶೆಂ ತೆನ್ನಾಂಚ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಳ್ಕಾಕ್! 

ಸೊವ್ಯಾವಯ್ರ್ ಪೂತ್, ಉಸ್ವಾಸ್ ನಾಸ್ಚೊ ಫಟ್ಕಿರೊ ಪೂತ್,
ಕಾಳ್ಶೆಂ ಆಂಗ್, ಜೂನ್ ಭುಜಾಂ, ಮೊಟಿಂ ಜಾಂಗಾಂ, ಆಂಜ್ಯಾಳ್‌ ರೂಪ್
ಥಂಯ್ಚ್ ಖುಂಟುನ್, ಬಾಂದುನ್, ಗಳ್ಯಾಕ್ ಘಾಲ್ಲೊ ತರ್‍ನೊ ತುಳ್ಶಿ ಸರ್ 
ಕಿತ್ಲೆಂ ದೂಖ್, ಕಿತ್ಲೊ ಹುಸ್ಕೊ, ಆಕಾಂತ್ ಕಿತ್ಲೊ... 

ಪಡ್ದೊ ಸುಟ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಉಡಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿರ್‍ಯಾನ್, ಜೀವ್ ಹಾಡ್ಲೊನಾ
ಬಾಂದಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಿಡ್ಡುಕೆನ್ ಬಾವ್ಲೆಕೀ ಉರಯ್ಲೆಂನಾ
ಗಾಂವ್ಚ್ಯೊ ವಾಟೊ ಗುಡ್ಡಾವ್ನ್ ರಾನಾಂ ಬಗ್ಲೆನ್
ದೊನೀ ಬಾವ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಒಪುನ್‌ ದಿಲೆಂಗಾ ಜಳ್ತ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾ ದಾವ್ಲೆಂಕ್ 
ಗಾಂವ್ ಸಗ್ಳೊ ಧೊವಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ತಾಂ ಶಿಜುನ್.. 

ಕಾನಡಿ ಮೂಳ್: ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್: ಕಿಶೂ, ಬಾರ್‍ಕುರ್ 

संपादकीय: 

मेल्ल्या पुताचें बावलेलागीं लगीन, मांदुंक जायनातलें सत जिवें कर‍ता 

पोर‍न्या मैसूर प्रांतांनी काजारा पयलें सर‍लेल्या पुताक, बावले संगीं (बावल्या सांगाता) लगीन करून, उपरांत माती कर‍ची रिवाज. मुडुकुतोरे (तिरुमलकाडू बेट्टहळ्ळी) कावेरी नंय देगेर आसचें पून‌शेत. सर‍कारी दस्तावेजांनी टी. बेट्टहळ्ळी म्हणच आसा तरी मुडुकुतोरे पुराणांतलें नांव. तलकाडू बगलेन, मैसूर थावन ४८ किलोमीटर पयस, सोमगिरी दोंग्रालागसार हो गांव. 

'बावलेचें लगीन' कविता ह्या एका संप्रदाया भोंवतणी विणल्या. राजेंद्र प्रसाद कन्नडाचो कवी. आर.पी. म्हणुनच ताका आपयतात. वृत्तेन एकलो बिस्नेस मनीस. मंड्यांत तो जियेता. साहित्य वाच्चें तशें बरोंवचें ताची पिसाय. चडीत करून कविता तो बरयता, कर्नाटकी संगीतांत आनी बुद्धिसमाच्ये चरित्रेंत आनी झेन चित्रकलेंत ताका आसक्त आसा. इतलें मात्र न्हय तत्वशास्त्र आनी रांदपांत ताका अभिरूच आसा. कविते खातीर ताका जायतीं इनामां तशे पुरस्कार लाबल्यात. जायते कविता संग्रह ताचे पर्गट जाल्यात. 

किशू बार्कूरान ही कविता वर‍ते नाजुकायेन तर्जण केल्या. 'धाकट्या देवाचीं भुर्गीं' ताचो कविता संग्रह. 

-मेल्विन रोड्रीगस 

कविता: 

बावलेचें लगीन 

मुडुकुतोरेच्या जातऱ्यांत विकतें घेतल्ली 
भांग्रा बणाची बावली हाडून
सोव्यार झरिकापड पांग्रून
कांकणां बांदून हातांक, हळद पुसून आंगाक
रुवेबोडी फाटीक तेंको कशी बसोवन, 
मोग्रेकळ्यां सर सजोवन, उत्रां सुटनासली वोवी
तोंडातच जिर‍तां, दोळ्यांनी दुकां भर‍लीं. 

घेटे जाल्ल्या रगतान आंकुडची थंड‌बरफ कूड
उजवाड केदींच लागनासचे आस्ड्यो धांपल्ले दोळे
जळनासचो उसवास हरध्यांतच वोगो 
उडी नातल्या काळजाभितर लिपल्लीं सपणां
अय्यो!
रस्त्यार मधेगात तेला उदका न्हाण 
धरल्ल्या चोवगां मधें व्हरेताचें हळदी स्नान 
हासो नांत, नाच ना, हुसकेंवचो भिकारी ताळो सोडल्यार 
आंगणांत कसलोय आवाज, संभ्रम ना.. 

फुलांसर, धुंप‌दिवे, तांदळाकण, उजवाती
सगळ्यान शिंपून, मागचे कोणी भक्त नांत
हांगा भायर सर‍लेल्याविशीं फकत सोबीत उत्रां मात्र. 

आवयन पुता वयर वोतलें कोळशा उदक 
भायर‌ सर‍लो म्हण, वचनासच्या पेल्यालोका
दोळ्यांनी दर्यो लिपोवन, हुनोनी थेंबे गिळून
तांबड्यादेगेचें पुडवें न्हेसोवन, नेवाळें तुटोवन
मात्याक रुमाल रेवडावन, कपलाक तिळो लावन
कांपच्या बापायन उबार‍लें भुजां वयर पुताक 
जशें तेन्नांच जल्मल्ल्या बाळकाक! 

सोव्यावयर पूत, उसवास नासचो फटकिरो पूत,
काळशें आंग, जून भुजां, मोटीं जांगां, आंज्याळ‌ रूप
थंयच खुंटून, बांदून, गळ्याक घाल्लो तर‍नो तुळशी सर 
कितलें दूख, कितलो हुसको, आकांत कितलो... 

पडदो सुटल्या उपरांत उडयल्ल्या जिरयान, जीव हाडलोना
बांदयल्ल्या पिड्डुकेन बावलेकी उरयलेंना
गांवच्यो वाटो गुड्डावन रानां बगलेन
दोनी बावल्यांक ओपून‌ दिलेंगा जळत्या उज्या दावलेंक 
गांव सगळो धोवाच्या उज्यांत आसतां शिजून.. 

कानडी मूळ: राजेंद्र प्रसाद
कोंकणेक: किशू, बार‍कूर