Kavita Torzonn

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ವಿಂಚುನ್ ವೆಲ್ಲಿಂ ಆನಿ ವಿಂಚಿನಾಸ್ತಾಂ ಉರಲ್ಲ್ಯಾ ಫಳಾಂಚಿ ಕಾಣಿ

ದಿಸ್ಪಡ್ತೆಂ ಆಮಿ ಅಸಲೆಂ ಏಕ್ ಪಿಂತುರ್ ಪಳೆತಾಂವ್ ಕೊಣ್ಣಾ. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಪಿಂತುರಾಚ್ಯೆ ಸೊಭಾಯೆ ಥಳಾಕ್ ದೆಂವುನ್, ತಿ ಪಾರ್ಕುನ್, ತಿಚೊ ಅರ್ಥ್ ಪಿಳುನ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವಾಂಟುನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ರೇಣುಕ ರಮಾನಂದಾನ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲಿ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯ್ ಆನಿ ಸುಕ್ಷಿಮಾಯ್ ಅದ್ಭುತಾಂಚಿ. ಆನಿ ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ ನಾಜುಕಾಯೆನ್ ಕಿಶೂ ಬಾರ‍್ಕುರಾನ್ ಹ್ಯೆ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಚೆಂ ಕೊಂಕಣಿ ತರ್ಜಣ್ ಕೆಲಾಂ.

ಮಾರ್ಕೆಟಿಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಫಳಾಂ, ವಿಂಚುನ್ ವೆಲ್ಲಿಂ ತಿಂ ಕೊಣಾಚ್ಯಾ ಮೆಜಾರ್ ಕುಸುನ್ ವೆತಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ವಿಂಚಿನಾಸ್ತಾಂ ಉರಲ್ಲಿಂ ತಿಂ ಜಿವಿತಾಚೆರ್ ವಿಶೇಸ್ ಹುಮೆದ್ ದವರಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್ ರಸ್ತ್ಯಾದೆಗೆನ್ ವಿಕುನ್ ವೆತಾತ್ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ಭಾಕ್ರೆಕ್ ಪೀಟ್ ಹಾಡ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಾಳ್ತಾತ್. ತಾಂತುಂಯ್ ನಿಮಾಣೆ ಉರಲ್ಲಿಂ ಕಾಂಯ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಆವಯಾಂಚೊ ಗ್ರಾಸ್ ಫುಂಕ್ಯಾಕ್ ಥಾಂಬಯ್ತಾತ್ - ತಾಂಚ್ಯೆ ಭಾಕ್ರೆಕ್ ಆಪತ್ತಿ ಹಾಡಿನಾಸ್ತಾಂ. ಕಸಲೊ ಏಕ್ ವಿಪರ‍್ಯಾಸ್ ಹೊ ಪಳೆಯಾ.

ರೇಣುಕ ರಮಾನಂದ್ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಾಚಿ ಕನ್ನಡ ಕವಯಿತ್ರಿ. ಕಿಶೂ ಬಾರ‍್ಕುರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕಥಾಂಗಾರ್ ತಶೆಂ ಕವಿ.

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಕವಿತಾ:

  

ಫಳಾಂ

ಚಾನ್ನ್ಯಾ ಹಾಶ್ಯಾಂಚೆ ಲ್ಹಾನ್ ಚೆಡೆ
ಸಾಂತೆಂತ್
ಫಳಾಂ ವಿಕ್ತಾತ್.

ಕೆಜಿಕ್ ವಿಸಾಂಚಿಂ ಸಾಂತ್ರಾಂ
ತಿಸಾಂಚ್ಯೊ ದಾಕೊ
ಚಾಳಿಸಾಂಚಿಂ ಆಪ್ಪುಲಾಂ
ಘಂಟ್ಯಾಗಟ್ಲ್ಯಾನ್ ದಿಮ್ಖುರೆಂ ಬಸುನ್
ಸಕ್ಟಾಂನಿ ವಿಂಚುನ್ ಉರಲ್ಲಿಂ
ಸಾಂತೆಥಾವ್ನ್
ಫುಂಕ್ಯಾಸವಾಯ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್.

ಒಟ್ರಾಶಿ ಭರ‍್ನ್ ಹಾಡಲ್ಲ್ಯಾಚಿ ಕುರು ಜಾವ್ನ್
ತಿಂ ಬಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್
ಥಂಯ್ ಥಂಯ್ ಖತಾಂ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್
ಆನಿ ದೋನ್ ದೀಸ್ ದವರ‍್ಲ್ಯಾರ್
ಖಂಡಿತ್ ಕುಸ್ತಾತ್
ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ಆಸಾತ್.

ಆನಿ ಇಲ್ಲ್ಯಾ ಉಣ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್ತಿತ್
ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಛಾರ‍್ಯಾಂಚ್ಯೊ
ಥೊಡ್ಯೊ ಆವಯೊ ಹಾಂಡ್ಯೆ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಸಂಗಿಂ
ತಾಂಚೆಲಾಗಿಂ
ಯೇವ್ನ್ ವಚುನ್ ಉಲೊವ್ನ್ ಆಸಾತ್.
ಆನಿ ತಾಂಚೆ ಘೊವ್ ಥಂಯಿಂಚ್
ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಗಡಂಗಾಚ್ಯಾ
ಮುಕಾರ್ ಉಕ್ಕಾಡೆಂ ಬಸುನ್
ಬೀಡಿ ವೊಡ್ತಾತ್.

ಕೊಬಾರೋಸ್ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಖರ‍್ಚುನ್ ವೆಚೆ
ಧಾ ರುಪಯ್
ಚಾಪ್ಪ್ಯಾ ಬನ್ನಾಕ್ ದವರಲ್ಲೆ ಪಂದ್ರಾ ರುಪಯ್
ಲ್ಹಾನ್ಶಾ ಮಾಸ್ಳೆವಾಂಟ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಪುರೊ ಆಸ್ಚೆ
ವೀಸ್ ರುಪಯ್
ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಫಳಾಂಖಾತೀರ್
ಸೊಡ್ನ್ ಸೊಡುಂಕ್ ಹಿಂ ಬಾಯ್ಲಾಂ ಆಯ್ತಿಂ.
ಇತ್ಲೆ ತಾಂಣಿ
ವ್ಹಾಣೊ ನಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ ದೋನ್ ವಾಟೊ ಝರೊವ್ನ್
ಲಾಂಕುಡ್ ವಿಕುನ್ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾತ್.
ಹಾಡಲ್ಲೆಂ ಸಯ್ತ್ ಮಯ್ಲಾಂ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ
ಗುಡ್ಯಾಥಾವ್ನ್...
ತಾಚಿ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಕಾಣಿ.

ಇತ್ಲ್ಯಾಕೀ ಸಾಂಜ್ ಜಾಯ್ಜೆ.
ಜಾಲಿ.
ಥಂಯ್,
ಪಯ್ಲಿಂ ಭುರ‍್ಗಿಂ ಜೇಂವ್ದಿತ್ ಮ್ಹಣುನ್
ರಾಕುನ್ ಬಸಲ್ಲ್ಯೊ ಆವಯೊ
ಭಾಕ್ರ್ಯೊ ಊಬ್ ಆಸಾತ್‍ಗಿ ಮ್ಹಣ್
ಆಪಡ್ನ್ ಆಪಡ್ನ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲಿಂ.
ಹಾಂಗಾ,
ಆನಿ ಯಾರ್ ತಿತಿತ್ಲೊಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗುನ್
ಪೊತಿಂ ಫಾಪಡಲ್ಲೆ ಚೆಡೆ
ಉರಲ್ಲಿಂ ಫಳಾಂ
ಬಾಯ್ಲಾಂಕ್ ಫುಂಕ್ಯಾಕ್ ದೀವ್ನ್
ಗಾಡಿ ಚಡ್ಲೆ.

ವಿಂಚುನ್ ಉರಲ್ಲಿಂ ಫಳಾಂ
ಸಾಂತೆಂತ್‌ಚ್ ಮಾತಿ ಜಾಯ್ಜೆ ಆಸಲ್ಲಿಂ
ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ
ಚೆಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಘರ‍್ಚ್ಯೆ ಭಾಕ್ರೆಕ್ ಪೀಟ್ ಜಾಲಿಂ.
ಮಾಸ್ಳೆಕಿ.. ಬನ್ನಾಕೀ... ಕೊಬಾ ರೊಸಾಕೀ...
ಪಯ್ಶೆ ಉರೊವ್ನ್ ಆವಯಾಂಕ್
ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗಲಾಗ್ಲಿಂ.
......

ಧುವ್ನ್
ಸೊಲುನ್
ಕಾತ್ರುನ್
ಖಾಂವ್ಕ್ ಆಳ್ಸಾಯ್ ಜಾವ್ನ್
ಬೀಟಿ ರುಕಾಂಚ್ಯಾ ಮೆಜಾರ್ ದವರಲ್ಲಿಂ
ಬಾರ್‌ಕೋಡ್ ಫಳಾಂ
ದಿಸಾಕ್ ಎಕಾ ಲೆಕಾರ್ ಕುಸುನ್
ಉಡಯಿಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಕತಾಂ
ಹಿ ವಯ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಉಡಾಸ್ ಆಯ್ಲಿ
ತಿತ್ಲೆಂಚ್!

-ಕಾನಡೀ ಮೂಳ್: ರೇಣುಕ ರಮಾನಂದ್
ಕೊಂಕಣಿಕ್: ಕಿಶೂ, ಬಾರ‍್ಕುರ್


संपादकीय:

विंचून वेल्लीं आनी विंचीनासतां उरल्ल्या फळांची काणी

दिस्पडतें आमी असलें एक पिंतूर पळेतांव कोण्णा. पूण त्या पिंतुराच्ये सोभाये थळाक देंवून, ती पारकून, तिचो अर्थ पिळून घेवन आमकां वांटून दिंवच्यांत रेणुका रमानंदान आपणायिल्ली सोसणीकाय आनी सुक्षिमाय अदभुतांची. आनी तितल्याच नाजुकायेन किशू बारकूरान ह्ये कन्नड कवितेचें कोंकणी तर्जण केलां.

मार्केटीक आयिल्लीं फळां, विंचून वेल्लीं तीं कोणाच्या मेजार कुसून वेतात जाल्यार, विंचीनासतां उरल्लीं तीं जिविताचेर विशेस हुमेद दवरल्ल्या चेड्यांक लागून रस्त्यादेगेन विकून वेतात आनी तांच्या घरा भाक्रेक पीट हाडची जवाबदारी पाळतात. तांतुंय निमाणे उरल्लीं कांय दुबळ्या आवयांचो ग्रास फुंक्याक थांबयतात - तांच्ये भाक्रेक आपत्ती हाडीनासतां. कसलो एक विपर्यास हो पळेया.

रेणुका रमानंद उत्तर कन्नडाची कन्नड कवयित्री. किशू बारकूर कोंकणी कथांगार तशें कवी.

-मेल्विन रोड्रीगस

कविता:

फळां

चान्न्या हाश्यांचे ल्हान चेडे
सांतेंत
फळां विकतात.

केजीक विसांचीं सांत्रां
तिसांच्यो दाको
चाळिसांचीं आप्पुलां
घंट्यागटल्यान दिंबियांनी बसून
सकटांनी विंचून उरल्लीं
सांतेथावन
फुंक्यासवाय घेवन आयल्यात.

ओट्राशी भरन हाडल्ल्याची कुरू जावन
तीं बावल्यांत
थंय थंय खतां जाल्यांत
आनी दोन दीस दवरल्यार
खंडीत कुसतात
म्हळ्ळेबरी आसात.

आनी इल्ल्या उण्याक मेळतीत
म्हळ्ळ्या छार‍्यांच्यो
थोड्यो आवयो हांड्ये भुरग्यांसंगीं
तांचेलागीं
येवन वचून उलोवन आसात.
आनी तांचे घोव थंयिंच
लागशिल्या गडंगाच्या
मुकार उक्काडें बसून
बीडी वोडतात.

कोबारोस पियेल्यार खर‍्चून वेचे
धा रुपय
चाप्प्या बन्नाक दवरल्ले पंद्रा रुपय
ल्हानशा मासळेवांट्याक मात्र पुरो आसचे
वीस रुपय
हें सक्कड आयच्या दिसांच्या फळांखातीर
सोडन सोडुंक हीं बायलां आयतीं.
इतले तांणी
व्हाणो नासतानांच दोन वाटो झरोवन
लांकूड विकून जोडल्यात.
हाडल्लें सयत मयलां पयशिल्या
गुड्याथावन...
ताची व्हडली काणी.

इतल्याकी सांज जायजे.
जाली.
थंय,
पयलीं भुरगीं जेंवदीत म्हणून
राकून बसल्ल्यो आवयो
भाकऱ्यो ऊब आसात‍गी म्हण
आपडन आपडन पळेलागलीं.
हांगा,
आनी यार तितितलोच म्हण भोगून
पोतीं फापडल्ले चेडे
उरल्लीं फळां
बायलांक फुंक्याक दीवन
गाडी चडले.

विंचून उरल्लीं फळां
सांतेंत‌च माती जायजे आसल्लीं
जायनासतां
चेड्यांच्या घरच्ये भाक्रेक पीट जालीं.
मासळेकी.. बन्नाकी... कोबा रोसाकी...
पयशे उरोवन आवयांक
आदेवस मागलागलीं.
......

धुवन
सोलून
कात्रून
खावंक आळसाय जावन
बीटी रुकांच्या मेजार दवरल्लीं
बार‌कोड फळां
दिसाक एका लेकार कुसून
उडयिल्ली खबर आयकतां
ही वयली गजाल उडास आयली
तितलेंच!

-कानडी मूळ: रेणुका रमानंद
कोंकणीक: किशू, बारकूर