Kavita Torzonn


ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ಉದ್ಕಾಥಾವ್ನ್ ಜೀವ್ ಉರ್‍ತಾ, ಉದ್ಕಾಥಾವ್ನ್ ಜೀವ್ ಮೊರ್‍ತಾ

ಉದಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸದಾಂ ಗರ್ಜೆಚಿ ವಸ್ತ್. ಉದ್ಕಾವಿಣೆಂ ಹೆಂ ಜಿಣೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ಕಷ್ಟ್. ಕಿತ್ಲೆಶೆ ತಾನೆಲ್ಲೆ ಜೀವ್ ಏಕ್ ಘೊಟ್ ಉದಕ್ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ದೆಂವೊನ್ ವೆತಾನಾ ಸಮಾಧಾನಾಚೆ ಸುಸ್ಕಾರೆ ಸೊಡ್ತಾತ್. ಉದಕ್ ತಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಲೊಕಾಚಿ ಭುಕ್‌ಯ್ ಥಾಂಬಯ್ತಾ.

ಪುಣ್ ಹೆಂಚ್ ಉದಕ್ ಖಂಯ್ ಪುಣಿ ಮಾರೆಕಾರ್ ಖರ್ಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಮನ್ಶಾಕುಳಾಚೆರ್ ಭೆಜತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣಜೆ? ತಸಲೆಂ ಏಕ್ ಸವಾಲ್ ಹೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಕವಿ ಶಬ್ಬೀರ್ ಬಾಯ್‌ದಾನ್ ಉಟಯ್ಲಾಂ.

ಕವಿ ಶಬ್ಬೀರ್ ಬಾಯ್‌ದಾ ಕೊಂಕಣಿನ್ ಬರಯ್ತಾ ತರ್‌ಯ್ ತಾಚಿ ನವಾಯತಿ ಬೋಲಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಅತ್ವಿ. ಹಾಂತುಂ ಜಾಯ್ತೆ ಫಾರ್ಶಿ, ಉರ್ದು ತಶೆಂ ಆರ್ಬಿ ಸಬ್ದ್ ಝಳ್ಕೆಕ್ ಯೆತಾತ್. ಹೆಂ ಕೊಂಕಣಿಚೆಂ ಉಣೆಪಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕಿನಾಸ್ತಾಂ ಗಿರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಮಿ ವೊಳ್ಕಜೆ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ 'ಕವಿತಾ ಕುಳಾರ್' ಅಂಕಣಾದ್ವಾರಿಂ ಶಬ್ಬೀರಾಚಿ ವೊಳಕ್ ಆಮಿ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಕರುನ್ ದಿಲ್ಲಿ. ಆತಾಂ ತಾಚೆಂ ಫುಡ್ಲದ್ ಕವಿತಾ ಪುಸ್ತಕ್ 'ಚಿಂದಿಯಾಚೆ ಗೊಂಬೆ' ಹ್ಯಾಚ್ ಫೆಬ್ರೆರಾಂತ್ ಕುಮ್ಟಾಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪರಿಶದೆವೆಳಾರ್ ಮೊಕ್ಳೀಕ್ ಜಾತಾ.

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಕವಿತಾ:

ತ್ಸುನಾಮಿ

ಖಾನೆ ಜೇವ್ನೆ ಏಕ್ ಮಿಕ್ದಾರ್ ಪಾನಿ
ಧುವುಂಚೊ ಸಹಾರಾ ಪೀವುಂಚೊ ಆಧಾರ್ ಪಾನಿ
ಮಾರು, ಮಾತಿ, ಊಜಾ ಸರಿನ್
ಆಮ್ಚೆವರ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಪಾನಿ
ಕಾಮ್ಗಾರಾಂಚಿ ನಿಶಾನಿ
ಘಾಮೆಚಿ ಧಾರ್ ಪಾನಿ
ಪಾನಿ ತುಕಾ ಸಲಾಮಿ
ಪಾನಿ ತುಕಾ ಸಲಾಮಿ
ಪಾನಿ ತುಕಾ ಸಲಾಮಿ

ಪರಂತು-

ದಿಸಂಬರ್ ಛಬ್ಬೀಸ್ ದೋನ್‌ಹಜಾರ್ ಚ್ಯಾರ್
ಕಿಶಿ ಜಾಲೊ ಹೊ ಅತ್ಯಾಚಾರ್
ಮಾನುಸ್, ಆಲ್ಲಾಹ್‌ಚಿ ಸರೋತ್ತಮ್ ಕಲ್ಪನಾ
ಜಾಲೊ ಪಲೆ ಲಾಚಾರ್
ಇರ್ಜುನ್ ಗೆಲಿ ನಾವೆಂ
ವ್ಹಾವುನ್ ಗೆಲಿ ಗಾವೆಂ
ಪಾನಿ ಜಾಲಿ ತುಜಿ ಬದ್ನಾಮಿ

ಖೇಕಾ ಜಾಲೆ ತ್ಸುನಾಮಿ
ಖೇಕಾ ಜಾಲೆ ತ್ಸುನಾಮಿ
ಪಾನಿ, ಕಿಶಿ ಕರುಂ ತುಕಾ ಸಲಾಮಿ!

- ಶಬ್ಬೀರ್ ಬಾಯ್‌ದಾ