Kavita Torzonn


ಸಂಪಾದಕೀಯ್":

ಚಿಂತ್ಪಾಚೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ವೆಕ್ತಿತ್ವಾಚೆಂಚ್ ನಪ್ಪಟ್ ನಾರ್ ಜಾತಾನಾ

ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್ ಸಮಕಾಲೀನ್ ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಶೆತಾಂತ್ಲೊ ಏಕ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಕವಿ. ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಕವಿ ಮ್ಹಣೊನ್‌ಚ್ ತೊ ಫಾಮಾದ್. ತಾಚೆಂ `ಕುರಿಗಳು ಸಾರ್ ನಾವು ಕುರಿಗಳು' ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿ ಕಾಂದ್ಯಾಂತ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾಕಿ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂಚ್ ಘೊಂಟೆರ್ ಬಾಂಧುನ್ ಬಸ್ಲಾಂ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ರೊಬರ್ಟ್ ಉದ್ಯಾವರಾನ್ ತಾಚಿ ಏಕ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚಿ ಕವಿತಾ ಕೊಂಕಣಿಕ್ ತರ್ಜಣ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಹಾಂವೆಂ ತಾಚೆಂ ತರ್ಜಣ್ ಆಸಾ ತಶೆಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದವರ್‍ಲಾಂ. ಏಕ್-ದೋನ್ ಕಡೆ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆಂ ತರ್ಜಣ್ ಉದ್ಕಾಬರಿ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಗೆಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ.

ಕವಿನ್ ಹೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಭೋವ್‌ಶ್ಯಾ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಕಷ್ಟೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಭೋವ್‌ಚ್ ಮಾರ್ಮಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಜಾಯ್ತೆಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮಿ ಈಷ್ಟ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಲೆಕ್ಚ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ -ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಶೆಂವ್ಚೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಸಕನಾಸ್ತಾಂ, ವೊಪುಂಕ್ ತಯಾರ್ ನಾಸ್ಚೆಂ ವೊಪುನ್ ಘೆವ್ನ್ - ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವೆಕ್ತಿತ್ವಾಚೆಂಚ್ ನಪ್ಪಟ್ ನಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಮಿ ಸೊಡ್ತಾಂವ್ ಪಳೆಯಾ, ತ್ಯಾ ಎಕಾ ಗೊಂದೊಳಾಚೆಂ ಚಿತ್ರಣ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಕರ್‍ತಾ.

ಮಾಗೀರ್ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಶಿ ಆಸಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ತುಮಿ?

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಕವಿತಾ:

ತುಮ್ಚೆಸಂಗಿಂ ಆಸೊನ್‌ಯ್ ತುಮ್ಚೆಬರಿಂ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ

ತುಮ್ಚೆಸಂಗಿಂ ಆಸೊನ್‌ಯ್ ತುಮ್ಚೆಬರಿಂ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ
  ತುಮಿ ವೊಡ್‌ಲ್ಲೆ ಕುಶಿನ್ ಬಾಗ್ವಾನಾಸ್ತಾಂ
    ಹಾಂವ್ ಹಾಂವ್‌ಚ್ ಜಾವ್ನ್, ಹೆ ಧರ್ಣಿರ್‌ಚ್ ಪಾಳಾಂ ರೊಂಬಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಭರ್ಮಾನ್,
      ಪರ್ಕಿ ಜಾವ್ನ್
        ತಕ್ಲಿ ಉಕಲ್ಚೆಂ ಆಸಾ ಪಳೆಯಾ-
          ತೆಂ ಭೋವ್ ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ ಕಾಮ್.

ವರ್ತುಲಾಂತ್ ಉನ್ಮತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ
  ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪಿಯೊಣೆ ನಾಚ್-ಮೆಳಾಂಕ್ ಚಿಡಾವ್ನ್
    ಕೊಕ್ಕೆಂ ಉಡಯ್ಲ್ಯಾರೀ
      ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಾಂಕ್ ಲಗಾಮ್ ಘಾಲ್ನ್ ತುಮ್ಚೆ ಕುಶಿನ್ ನಿಸರ್ನಾಶೆಂ
        ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯೆಕ್ ಪೊಸೀತ್
          ಪರಿಧೆವಯ್ರ್‌ಚ್ ಖೆಳ್ ಚಲಂವ್ಚೆಂ ಆಸಾ ಪಳೆಯಾ-
            ತೆಂ ಭೋವ್ ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ ಕಾಮ್.

ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್‌ಚ್ ಪಾಳಾಂ ಸೊವ್ರುನ್
  ಲೊಕಾಂ ನದ್ರೆಕ್ ಉದಕ್ ವೊತುನ್
    ಮ್ಹಾಕಾ ಲೆಕ್ಚ್ಯಾ ತುಮ್ಚೆಂ ಕಪಟ್‌ಪಣ್ ಜಾಣಾ ಆಸೊನ್‌ಯ್
      ನೆಣಾರ್‍ಯಾಬರಿಂ ನಟನ್ ಕರುನ್
        ಸಬ್ದ್ ಉಚಾರಿನಾಸ್ತಾಂ ತುಮ್ಚೆಸಂಗಿಂ ಕೊಫಿ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಪತ್ರಾಂ ವಾಚುನ್ ಪಾಸಾಯೊ ಮಾರ್‍ನ್
          ಜಿವಿತ್ ಲೊಟ್ಚೆಂ ಆಸಾ ಪಳೆಯಾ-
            ತೆಂ ಭೋವ್ ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ ಕಾಮ್.

ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಉಲವ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಲಿಪೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಬೊಕುಲ್
  ದುಭಾವಾಚಿ ಧಾವ್ಲಿ ಉಕಲ್ನ್
    ಮ್ಹಜಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ನೀಯತ್ ಹಕ್ಕಾಂ
      ಆಕ್ರೇಕ್ ಸತ್ವಿಕಾಯೆಕ್ ಪಾರ್ಕುನ್, ದಾಂಬುನ್
        ದುಕಿನ್ ದೊಳೆ ಭರೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರೀ
          ಶಿಂಪ್ಲಲ್ಯಾ ರಗ್ತಾಂತ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಚ್ಯಾ ಧಾತುಂಕ್
            ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮುಕಾರ್‌ಚ್ ತನ್ಕಿ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ತೆ ಘಡ್ಯೆ
              ಫಟ್ಕಿರ್‍ಯೊ ಹಾಸೊ ದೀವ್ನ್ ಫುಡ್ ಕರ್ಚೆಂ ಆಸಾ ಪಳೆಯಾ-
                ತೆಂ ಭೋವ್ ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ ಕಾಮ್.

- ಕಾನಡಿ ಮೂಳ್: ಕೆ. ಎಸ್. ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್
- ಕೊಂಕಣಿಂತ್: ರೊಬರ್ಟ್ ಉದ್ಯಾವರ್