Kavita Torzonn


ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ಬಾಯ್ಲ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್ ಪ್ರತಿಭಾಚಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಫುಗಾರ್‍ಚಿ ನ್ಹಯ್

ಪ್ರತಿಭಾ ನಂದಕುಮಾರಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಭೋವ್ ಆದಿಂಚ್ ವಾಚ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ `ದೇಶ-ಕಾಲ' ಪತ್ರಾರ್ ತಾಚ್ಯೊ ವಿಸಾಂ ವಯ್ರ್ `ಕೊಫಿ ಹೌಸ್' ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿಚ್ಯಾ ಕವಿತಾಂಚಿ ವೋಡ್ ಮ್ಹಜಿ ಚಡ್ಲಿ. ತಿಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಕನ್ನಡಾಕ್‌ಚ್ ನವೊ ಪ್ರಯೋಗ್. ಕಾಂಯ್ ನವ್ಯೋತ್ತರಾಕ್ ಉತ್ರೊಂಚ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಚ್ಯೊ. ತಾಂತುಂ ಹಾತಾಳ್ಳಲ್ಯಾ ಸಂಕೀರ್ಣ್ ವಿಷಯಾಂಬರಿ, ಕವಿತೆಚೆಂ ರೂಪ್, ವ್ಯಾಕರಣ್, ಭಾಸ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಸಂಕೀರ್ಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಅತ್ವೊಚ್ ಅನ್ಭೋಗ್ ತುಕಾ ಜಾತಾ.

ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ `ಹಾಯ್ ಬೆಂಗಳೂರ್' ಪತ್ರಾಂತ್ ತಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ ಅಶೆಂ ಬರಯ್ತಾ: "ತಾಚೆಬರಿ ಆಂಗ್ ಹುಲ್ಪಾವ್ನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಆನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾ. ಇತ್ಲಿಂ ಸೊಭಿತ್ ಕವನಾಂ ಬರಯ್ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಜಿವಿತಾನ್ ತಾಕಾ ಅಶೇಂಯ್ ಶಿಜಯ್ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ? ಕಳಿತ್ ನಾ. ಪ್ರತಿಭಾ ಚಡಿತ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಜಿಯೆಂವ್ದಿ. ಸೊಭಿತ್ ಬರಂವ್ದಿ. ಆಕಾಡೆಮಿಚೆ ಕಸಲ್ಯಾಯ್ ಮಾಪಾವಿಣೆಂ ಕೃತಿಯೊ ವಿಂಚ್ತಾನಾ, ಸುರ್‍ವಿಲ್ಯಾ ತಶೆಂ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಮಧೆಂ ವಾಚ್ಚೆಂ ಸವಯ್ ಕರುಂದಿತ್".

ಪ್ರತಿಭಾ ಕಠಿಣ್ ಪೊಕ್ರಿ. ವಿಶೇಸ್ ದೂಕ್ ಭೊಗ್‌ಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲ್. ತರೀ ಹಾಸೊ ತಾಣೆ ಸವಯೆಚ್ಯೊ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾತ್. ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಂಚೆ ತರೀ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ಲೊ ಸಾಂಗಾತಿ ಬುತಾಂವ್ ಗೊಂಡೊ, ಗೌಡಾಂಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಚಲ್ಯಾಲಾಗಿಂ ತಾಣೆ ಲಗ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಶಿಕ್ಪಾಂತ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲಿಸ್ತ್. ಪುಣ್ ಮೊಗಾಂತ್ ಸಲ್ವಣಿ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆ ಕುಜ್ನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ಆಪ್ಲಿ ದಾವಿ ಕೂಸ್ ಸಗ್ಳಿ ಹುಲ್ಪಾವ್ನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲಿ. ತರೀ ತೆಂ ವಾಂಚ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಇಂಗ್ಲಿಷಾಂತ್‌ಯ್ ಬರಯ್ತಾ. ಖುಷ್‌ವಂತ್ ಸಿಂಘ್ ತಸಲ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚಿ ತೆಂ ಖಾಸ್ ಇಷ್ಟಿಣ್.

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಕವಿತಾ:

ಕಶೆಂ?

ಕೊವ್ಳಾಲ್ಲಿ ಜಿವ್ದಾಳ್ ಸುಟ್‌ಲ್ಲೆಬರಿ
 ತಾಣೆ ಜೊಗಾಸಾಣೆನ್ ವಿಂಚ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ
  ಚಿಡ್ಕಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸ ಗೆಣಾಂಕ್
   ಹಾಂವೆಂ ಕಾಂಯ್ ಸುಟಯ್ಲೆಂ ಕಾಂಯ್?

ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಜೊ ಜಾಲ್ಲೆಂ
 ಬೆಫಿಕಿರಾಯೆನ್ ನ್ಹಯ್ ತರ್ ಭಿರಾಂತೆವಿಣೆಂ
  ಹಾಂವೆಂ ಉಗ್ಡಾಪೆಂ ಕೆಲೆಂ ಕಾಂಯ್?
  ಮಾಗೀರ್ ತುಕಾ ಕಶೆಂ ಕಳಿತ್?

ಹ್ಯಾ ಸ ಗೆಣಾಂನಿ ಲಿಪೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ
 ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗುಪೀತ್ ವಿಸ್ವ್ಯಾಂಚ್ಯಾ
  ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಯ್ ಘಾಯಾಂವಿಶಿಂ ಆನಿ ಕಾಳ್ಯಾ ಮಾವೆಂ ವಿಶಿಂ
   ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾ, ಪುಣ್ ತುಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್
   ರಾಗಾನ್ ಕಡ್ಕಡ್ಚೆ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಚಿಂತುನ್
    ದುಸ್ರೆಂ ಕೊಪ್ ಸಂಪಯ್ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಾಂಪ್ಲೊಯ್
    
ನ್ಹಯ್‌ಗಿ ತುಂ?

-ಕಾನಡಿ ಮೂಳ್: ಪ್ರತಿಭಾ ನಂದಕುಮಾರ್
-ಕೊಂಕಣಿಕ್: ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್