Kavita Torzonnಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ಶೋಶಿತ್ ಸ್ತ್ರೀ-ವರ್ಗಾಕ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ್ ಕರ್‍ಚಿ ಕವಯಿತ್ರಿ

ಮಮತಾ ಜಿ. ಸಾಗರ್ ಹಿಣೆ ಅಪ್ಲೆಂ ಭುರ್ಗೆಪಣ್ ಸಾಗರಾಂತ್ ಸಾರ್‍ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಆನಿ ಆತಾಂ ಹೈದರಾಬಾದಾಂತ್ ತಿ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತಾ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಥಾವ್ನ್ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದ್ವಿ ಅಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲಿ ಹಿ ಕನ್ನಡ್ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಜಾವ್ನ್‌ಯೀ ವಾವುರ್ಲ್ಯಾ. ಹಿಚಿಂ ಕವಿತಾಂ ಮರಾಠಿ, ಹಿಂದಿ, ಮಲಯಾಳಮ್, ಬೆಂಗಾಲಿ, ತೆಲುಗು ಆನಿ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಭಾಸಾಂನಿ ತರ್ಜಣ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. "ಕಾಡ ನವಿಲಿನ ಹೆಜ್ಜೆ" ಆನಿ "ನದಿಯ ನೀರಿನ ತೇವ" ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾತ್ ಹಿಚಿಂ ದೋನ್ ಕಾನಡಿ ಕವನ್ ಸಂಕಲನಾಂ.

ಸಮಾಜೆಂತ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೆರ್ ಎಕೆ ನಾ ಎಕೆ ರಿತಿರ್ ಸದಾಂನೀತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಶೋಶಣ್ ಹಿಚ್ಯಾ ಕವಿತೆನಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತ್ ಜಾಲಾಂ ತೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಹಾಂಗಾ ದಿಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ತಾನಾ ರೂಪ್ ರೂಪ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ.

- ರೊಬರ್ಟ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಉದ್ಯಾವರ್

ಕವಿತಾ:

ರಾಕೊನ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ

ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಭೆಶ್ಟೆಂಚ್ ಆಮಿ
ವಾಟ್ ರಾಕ್ತಾಂವ್?
ಆಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿಂ
ಅಸ್ಚೆ ತಸಲ್ಯಾಕ್!

ಭಿತರ್ಲೊ ಉಜೊ ಜಿಬೆಚೆರ್ ಖೆಳವ್ನ್
ದೊಳ್ಯಾಂ ದೆಗೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಿಟಾಳಾಂಬರಿಂ ವೊಂಕೊನ್
ಪಡ್ಪಡೊನ್ ಪೆಟೊನ್ ಫುಟೊನ್
ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್
ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ತಾಂವ್
ಕಿತ್ಯಾಕ್?
-ಧಡ್‌ಧಡ್ಚ್ಯಾ ಹರ್ಧ್ಯಾಕ್
ಹಾತಾನ್ ಧರ್ನ್ ಘೆವ್ನ್.

ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ನಾಂಗೀ ತೊ? ಕಾಂಯ್ ವ್ಹಡ್‌ನಾ
ಯೆತಲೊ; ಬರೆಂ... ಅಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಳಯ್ತಾಂ
ಅಯ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್.
(ತೆ ದೆಗೆಚೊ ತಾಳೊ ಕಿತೆಂ ಜಾಣಾ ಯೇನಾಸ್ತಾನಾಂಯ್ ರಾವೊಂಕ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್)

ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ತರೀ ಲೊರಿಯೆಪಂದಾಕ್! ಯಾ ಟ್ರಕ್ಕಾಪಂದಾಕ್!
ಛೇ, ದೆವಾ! ತಶೆಂ ನಜೊ
ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾಖಾತಿರ್‌ಚ್
ದೂಕ್ ಭೊಗುಂಕ್ ರಾಕ್ತಾಂವ್?
ಯಾ ಮೊರ್ನಾಂಕ್ ರಾಕ್ತಾಂವ್?

ದೊಳ್ಯಾಂಭರ್ ಭರ್‍ಲೆಲೆಂ ಭ್ಯೆಂ
ತಿಶಿನ್ ಹಿಶಿನ್ ಶಿಂಪ್ಡೊನ್ ಶೆಣೊ ಜಾವ್ನ್
ಬರಫ್ ಜಾತಾ ಕಾಳ್ಕಾಂತ್

ಅತ್ತಾಂ ಸಂಪ್ತಾ ರಾಕೊನ್ ಬಸ್ಚೊ ವೇಳ್
ಸಂಪೊಂಕ್ ಜಾಲೊ ರಾಕೊನ್ ಬಸ್ಚೊ ವೇಳ್
ಆನಿ ಇತ್ಲ್ಯಾರ್‌ಚ್ ಸಂಪ್ಲೊ ರಾಕೊನ್ ಬಸ್ಚೊ ವೇಳ್

ಕೋಣ್ ತರೀ ಯೇವ್ನ್,
ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಬಡವ್ನ್
ಖಬರ್ ದೀಂವ್ದಿತ್!
ಕಿತೆಂ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾಂವ್?
ಕಿತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾಂವ್?
ತಾಚ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾಂಕ್...
ಯೇನಾಸ್ತಾಂ ರಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್?

ಉಘಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾ ಥಾವ್ನ್
ಕಾಳೊಕ್ ರಿಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿಂ
ಅಖ್ರೇಕ್ ತರೀ
ತೊ ಆಯ್ಲೊ
ಯೇವ್ನ್‌ಯೀ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿಂ

ರಾಕೊನ್ ರಾಂವ್ಚಿ ಸರ್ತಿ ಆನಿ
ಆನ್ಯೇಕಾ ದಿಸಾಕ್
ಆನ್ಯೇಕೆ ರಾತಿಕ್.

ಕಾನಡಿ ಮೂಳ್: ಮಮತಾ ಜಿ. ಸಾಗರ್
ಕೊಂಕಣಿಕ್: ರೊಬರ್ಟ್ ಉದ್ಯಾವರ್