Kavita Torzonn

ಕವಿತಾ:

ಕಾವ್ಯೆಂ

ತೊ ಏಕ್ ಪಾಚ್ವೊ ಕಾಳ್...
ರಾನಾಬೊಲ್ಯಾಂನಿ, ಪಾನಾಇಡ್ಯಾಂನಿ
ತೆಂ ಮ್ಹಜೆ ಸೊಧ್ನೆರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆಂ
ಹಾಂವ್ ಕಾಂಯ್ ನೆಣಾ
ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ತೆಂ ಉದೆಲ್ಲೆಂ,
ನಂಯ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾನ್ ಪಾಯಿಲ್ಲೆಂ,
ಹಿಂವಾನ್ ಕಾಂಪೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ
ಕಾಯಿಂಚ್ ನೆಣಾ
ಆವಾಜ್ ನ್ಹಯ್, ಉತ್ರಾಂ ನ್ಹಯ್
ಮಾವ್ನ್‌ಪಣ್‌ಯ್ ನ್ಹಯ್ ತೆಂ
ಮಾಂಯ್‌ಗಾಂವ್ಚ್ಯೊ ಥಂಡ್ ಸಾವ್ಳ್ಯೊ
ಉಜ್ಯಾಧಾವೆಚ್ಯೊ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ದಾವ್ಲ್ಯೊ
ನಿಂವ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ರಾತಿ.. ಖಂಯ್‌ಗಿ..
ಹಾಂವೆಂಚ್ ಮ್ಹಜೆಂ
ರುಪ್ಣೆಂ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತೆನ್ನಾಂ
ಝಳ್ಕಲ್ಲೆಂ, ಮ್ಹಾಕಾ ವೊಳ್ಕಲ್ಲೆಂ.
ಹಾಯ್! ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆಂ ತಾಚೆಂ ಯೆಣೆಂ
ಮ್ಹಜೆ ವೋಂಟ್ ಶಿಂವ್ಲೆ ಕೊಣೆಂ?
ಕಿತೆಂ?..ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣೊಂ?
ಉತ್ರಾಂವಿಣೆಂ ಹಾಂವ್ ಮೊನೊ!
ತ್ಯಾ ಖಿಣಾ..
ಕುರ್ಡ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಕಿಟಾಳಾಂ ಪೆಟ್ಲಿಂ
ಆಂಗಾರ್ ಊಬ್ ಚರ್‍ಲಿ
ಲೋಂವ್.. ನ್ಹಯ್, ನ್ಹಯ್ -ಪಾಕಾಂ ಫುಲ್ಲಿಂ!
ತಾಪ್ ಚಡ್ಲೊ
ಭಿತರ್‍ಲೊ ಉಜೊ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾಕ್
ಮ್ಹಜಿಚ್ ಏಕ್ ವಾಟ್ ಸೊಧ್ಲಿ
ಅಶಿ ಲಿಕ್ಲಿ ಪಯ್ಲಿ ವೋಳ್!
ಕಿತೆಂಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್,
ಕಿತೇಂಯ್ ಪಳಯಿನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ವರ್ಣನ್,-
ಉತಳ್ ಬಾಳ್ ವೋಳ್!
ಆನಿ ತೆನ್ನಾಂ ಆಜ್ಯಾಪ್‌ಚ್ ಘಡ್ಲೆಂ
ಸರ್ಗಾದಾರ್ ಉಗಡ್ಲೆಂ!
ಗ್ರಹಾಂ, ಉಪಗ್ರಹಾಂ
ಮ್ಹಜೆ ಭೊಂವ್ತಿಂ ಘುಂವ್ಲಿಂ!
ಭುಂಯ್ ಥಟಕ್ಕ್ ಜಾಲಿ!
ನಕ್ತಿರಾಂಕ್ ಗೊಬೊರ್ ಮಾಂಡ್ಲೊ
ಮ್ಹಜೆ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಅಂತ್ಯ್ ದಿಸ್ಲೆಂನಾ!
ಗುಂಡಾಯ್, ಉಂಚಾಯ್
ಸರ್ಗ್ ಯೆಮ್ಕೊಂಡ್
ಧಡ್ದಡೆ, ಘಡ್ಗಡೆ
ಸಗ್ಳೆಂ ಮ್ಹಜೆ ಭಿತರ್!
ಏಕ್ ಉತರ್ - ತೆಂಚ್ ಹಾತೆರ್!
ಪಾನಾ ಪೊಂತಾರ್ ತೀಂತ್ ಚರ್‍ತಾನಾ...
ಉಗ್ತ್ಯಾ ಅಂತ್ರಳಾರ್ ಕಾಳೀಜ್ ಫುಟ್‌ಲ್ಲೆಂ!!

ಮೂಳ್ - ಪಾಬ್ಲೊ ನೆರುಡಾ
ಕೊಂಕಣಿಕ್ ಭಾಷಾಂತರ್ - ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್