Kavita Torzonn

ಕವಿತಾ:

ಕಾಲ್ಸಾಂವ್

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಿತಾಂನಿ ಸೊಭಿತ್ ಏಕ್
ಕಾಲ್ಸಾಂವ್ ಶಿಂವಯ್ಲೆಂ
ಸೊಭಾಯ್ ಚಡಂವ್ಚ್ಯಾಕ್
ಪಾಂಯಾಥಾವ್ನ್ ಕೊಲರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್
ರಂಗ್-ರಂಗೀನ್ ಕಸೂತಿ ಕಲಾ ವಿಣುನ್
ಪುರಾಣಾಚ್ಯೊ ಧಾ ಕಾಣಿಯೊಂ ವರ್ಣುಂಚೆಬರಿ
ಸುಂರ್ಗಾರ್ ಕೆಲೊ

ಚೊರಾಂ-ಹಿಂಡಾನ್ ಚೊರ್‌ಲ್ಲೆಂ
ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಲ್ಸಾಂವ್
ತಾಂಣಿ ತಾಂಚೆಂಚ್ ಮ್ಹಣೊನ್
ಸಾಂತೆಂನಿ ಮಿರಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ?
ವಿಣ್ಗೊಂ ತರೀ ಲೊಕಾ ಗಡ್ದೆಂತ್
ಲಜೆನಾಸ್ತಾಂ ತಕ್ಲಿ ಉಕಲ್ನ್ ಚಲ್ಚೆಂಚ್
ಖರೆಂ ಸಾಹಸ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೂಳ್: ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಬಿ. ಯೇಟ್ಸ್
ಕೊಂಕಣಿಕ್ ತರ್ಜಣ್: ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್