Kavita Torzonn

ಕವಿತಾ:


ಪುರ್‍ವಿಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ

1.

ಓಣಿ, ಗಲ್ಲೆಂತ್ ಮಾಸ್ ಭಾಜ್‌ಲ್ಲೊ ವಾಸ್.
ಹಿಂವಾಳ್ ಸಾಂಜೆಚೆಂ ಝೊಪ್ಡೆಂ
ಸ ವೊರಾಂ
ಧುಂವರ್ ಉಟಂವ್ಚೆ, ದಿಸಾಚೆ ಜಳೊನ್ ಉರ್‌ಲ್ಲೆ ಕುಡ್ಕೆ.
ಮುಸ್ಕರಾಕ್ ಮಾರ್‍ಚೊ ವಾರೆಂ - ಪಾವ್ಸ್:
ಝಡೊನ್ ಪಡೊನ್ ಕುಸ್ಚ್ಯೊ ಖೊಲಿಯೊ
ಪಾಂಯಾಂಕ್ ರೆಂವೊಡ್ಚೆಂ ಉಬೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್
ಜನೆಲ್ ಧಾಂಪ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಡ್ದ್ಯಾಂಕ್,
ಧುಂವರ್ ಉಟಂವ್ಚ್ಯಾ ಘುಡಾಂಕ್
ತಕ್ಲಿ ದಾಢಾಂವ್ಚೆ ಪಾವ್ಸಾ ಥೆಂಬೆ.
ಕೊನ್ಶ್ಯಾಕ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೊ ಎಕ್ಸುರೊ ಗಾಡಿಯೆ ಘೊಡೊ -
ಹುನ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೊಧುನ್, ಧರ್ಣಿಕ್ ಖೊಟ್ ಮಾರ್‍ತಾನಾ
ರಸ್ತ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆಚೆ ದಿವ್ಯಾಖಾಂಬೆ ಪೆಟ್ತಾತ್.

2.

ಕಾಫಿಯೆ-ದುಕಾನಾತೆವ್ಶಿಂ ಧಾಂವ್ಚೊ
ರುಕಾಪಿಟ್ಯಾಂತ್ ಪಾವ್ಲಾಂ ರೊಂಬ್‌ಲ್ಲೊ ರಸ್ತೊ*
ಬಿಯರಿಚ್ಯಾ ಬೆಳ್ಶೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ಮಳಾಕ್
ಜಾಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಫಾಂತೆಂ.
ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾನಾ
'ದಿಸಾ-ವೇಸ್' ನ್ಹೆಸೊನ್ ಹಜಾರ್ ಕುಡಾಂನಿ
ಆಯ್ತ್ಯೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಜಿಣಿಯೊ; ಸವೆಂ
ಜನೆಲಾಂಚೆ ಮ್ಹೆಳೆ ಪಡ್ದೆ ವೊಂದಾಂವ್ಚ್ಯಾ
ಬಾವ್ಳ್ಯಾಂಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್.

3.

ವಸ್ತುರ್ ನಿಕ್ಳಾವ್ನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂಯ್ ತುಂವೆಂ, ಗಜ್ಡೆರ್
ಉದಾರೆಂಚ್ ನಿದ್ಲೆಂಯ್; ತೆ ನಶೆಂತ್
ಕಾಳೊಕಾನ್ ದಾಕಯ್ಲಿಂ ತುಕಾ-
ತುಜ್ಯಾಚ್ ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾಚಿಂ ಹಜಾರಾಂನಿ
ರಿತಿಂ ರಿತಿಂ ತೊಂಡಾಂ;
ಪಾಕ್ಯಾಭಿತರ್ ಝಳ್ಕೊನ್ ಗೆಲಿಂ ತಿಂ.
ಸಗ್ಳೊ ಸಂಸಾರ್ ಪಾಟಿಂ ಪರ್‍ತತಾನಾ, ಉಜ್ವಾಡ್
ದಾರಾ ಇಡ್ಯಾಂತ್ ಭಿತರ್ ಸರ್‍ತಾನಾ
ನ್ಹಾಣಿಯೆಚ್ಯಾ ಗಟಾರಾಂತ್, ಸುಕ್ಣ್ಯಾಪಿಲಾಂಚಿ ಕಿಂಕ್ರಾಟ್
ಕಾನಾಂಕ್ ತೊಪ್ಲಿ;
ಖಟ್ಲ್ಯಾದೆಗೆರ್ ಬಸೊನ್, ಮುದಿಯಾಳ್ಯಾ ಕೆಸಾಂರ್
ಬೊಟಾಂ ಖೆಳವ್ನ್‌ಗಿ, ನಾಂತರ್
ಮ್ಹೆಳ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ, ಪಾಂಯಾಂ ಪಂದ್ಲಿ
ಹಳ್ದುವಿ ಕಾತ್ ಪೊಶೆವ್ನ್‌ಗಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತುಕಾ
ಖುದ್ದ್ ಗಲ್ಲೆನ್‌ಚ್ ದೆಖನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ತಾಚೆಂ ನೀಜ್‌ರೂಪ್
ದಿಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕೊಣ್ಣಾ.

4.

ವಿಸ್ತಾರ್‍ಲಲ್ಯಾ ಶೆರಾಚ್ಯಾ ದಿಗಂತಾಕ್ ಪಾತ್ಳಲಾಂ
ತಾಚೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಾ,
ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಚ್ಯಾರ್, ಪಾಂಚ್, ಸ ವೊರಾಂನಿ
ವಿಶೆವಾವೀಣ್ ಝಡ್ಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಲಾಂ ಪಂದಾ ಪಡೊನ್
ಚೆಂಚೊನ್ ಗೆಲಾಂ; ನಳಿಯೆಭಿತರ್
ಧುಮ್ಟಿ ಚೆಪ್ಚೆಂ ಧಾಡ್ಡೆಲ್ಲೆಂ ಬೋಟ್,
ಸಾಂಜೆಪತ್ರಾಂ, ಥೊಡ್ಯಾ ಸಪ್ಣಾಂಕ್ ಭರ್ವಸ್ಲಲೆ ದೊಳೆ
ಪರತ್ ಸಂಸಾರಾಚೆ ಚಾಲಿಕ್ ವೊಡ್ಚೊ
ಕಾಳೊ ರಸ್ತೊ.
ಹೆ ಪ್ರತಿಮೆಭೊಂವ್ತಿಂ ರಾಸ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆ ಭೃಮಿದೆಂಕ್
ಪಳೆವ್ನ್, ಕದ್ವಳ್ಳಾಂ ಮನ್ ಮ್ಹಜೆಂ.
ಕಲ್ಪನೆಂತ್ ಪಾಸಾಯೊ ಮಾರ್‍ತಾ -
ಸೊಭಿತ್, ನಾಜೂಕ್ ಪೃಥ್ವೆನ್
ಭೊಗ್ಚಿ ದೂಕ್.
ಬಾವ್ಳೆ ಫಾಪುಡ್ನ್ ತೋಂಡ್ ಪುಸುನ್
ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಾಸೊನ್ ಸೊಡ್.
ಆಡಾರಾಂ ವಿಂಚುನ್ ರಾಸ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾ
ವಾಂಜ್ ಮ್ಹಾತಾರೆಬರಿಂ
ಘುಂವೊನ್ ಆಸಾತ್ ಸಂಸಾರ್.

(* ಸಭಾರ್ ಬಾರಾಂ ಆನಿ ಕಾಪಿಯೆ ದುಕಾನಾಂಚ್ಯಾ ಮೆಟಾಂಚೆರ್ ಕೋಯ್ರ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಸಲೀಸ್ ಜಾಂವ್ಚೆಖಾತೀರ್ ರುಕಾಪಿಟೊ ಶಿಂಪ್ಡಾಯ್ತಾಲೆ)
ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೂಳ್: ಟಿ.ಎಸ್. ಎಲಿಯೆಟ್
ಕೊಂಕಣಿಕ್ ತರ್ಜಣ್: ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್