Kavita Torzonn

ಕವಿತಾ:

ಕೈದಿ

ಹುಮ್ಟುನ್ ಉಡಯ್ ಮಾಗ್ಣಿಂ ತುಜಿಂ
 ಕಾಂತಾರಾಂ, ತೇರ್‍ಸ್, ಮಣಿಯೊಂ
  ದಾರಾಂ ಧಾಂಪುನ್ ಕಾಳ್ಕ್ಯಾ ಕೊನ್ಶಾಂತ್
    ಕೊಣಾಚಿ ಪುಜಾ ಕರ್‍ತಾಯ್ ಮಣಿಯಾರ್‍ಯಾ?
    ದೊಳೆ ಉಗಡ್ನ್ ಪಳೆ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ
     ತೆಂಪ್ಲಾಂತ್ ದೇವ್ ನಾ!
     ತೊ ಆಸಾ ಹಾಂಗಾಸರ್......
    ಶೆತ್ಕಾರ್ ಖಡ್ಪಿ ಸುವಾತ್ ಕೊಸ್ತಾ ಥಂಯ್,
   ಸಾಂಗಾತ್ ದಿತಾ ಪಾವ್ಸಾ ವೊತಾಂತ್
  ವಸ್ತುರ್ ತಾಚೆಂ ಮ್ಹೆಳೆಂ ಜಾಲಾಂ
 ತುಜಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಪಿಂಜುನ್ ಉಡಯ್ ಆನಿ
ಧುಳಿ ಮಾತಿಯೆಕ್ ದೆಂವೊನ್ ಯೆ
 ಸುಟ್ಕಾ .........?
  ಖಂಯ್ಸರ್ ಮೆಳ್ತಾ ತುಕಾ ಸುಟ್ಕಾ?
   ಆಮ್ಚ್ಯಾ ರಚ್ನಾರಾನ್‌ಚ್ ವ್ಹಡೆ ಖುಶೆನ್
    ಸೃಷ್ಟೆಚ್ಯಾ ಸಾಂಕ್ಳೆಂನಿ ಸುಂರ್‍ಗಾರ್ ಕೆಲಾ
     ಆಮಾ ಸರ್ವಾಂ ಸವೆಂ ತೊ
      ಕೆದಿಂಕ್‌ಚ್ ಕೈದಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಲೊ
     ಭಾಯ್ರ್ ಯೇ ತುಜ್ಯಾ ಧ್ಯಾನಾ ಥಾವ್ನ್
    ಪುಲಾಂ, ಫಳಾಂಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಕೊ ಆಶೆನಾಕಾ
   ತುಜೆಂ ನ್ಹೆಸಣ್ ಪಿಂಜ್ಲ್ಯಾರ್,
  ಮ್ಹೆಳೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ನಶ್ಟ್ ಕಿತೆಂ?
 ಯೇ...... ತಾಕಾ ಮೇಳ್
ಘಾಮ್ ವ್ಹಾಳವ್ನ್ ಸೆವಾ ಕರ್

ಬೆಂಗಾಲಿ ಮೂಳ್: ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಗೋರ್
ಕೊಂಕಣಿಕ್: ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್