Kavita Torzonn

ಕವಿತಾ:

ವಿನತಿ

ಜರ್ ತುಂ ಮೆಣಾಚೊ ಘೊಡೊ
  ಹಾಂವ್ ತರ್ ರಗ್ತಾಚೊ ರಸ್ತೊ
ಜರ್ ತುಂ ಸಕಾಳಿಂಚೆಂ ಬರಫ್
  ಹಾಂವ್ ತರ್ ಉಜ್ಯಾಚೆಂ ಆಗ್ಟೆಂ
ಜರ್ ತುಂ ಕಾಳೊಕಾಚೆಂ ಶಿಖರ್
  ಹಾಂವ್ ತರ್ ತಕ್ಲೆರ್ ಜಳ್ಚೆಂ ಚಿಂತಪ್
ಜರ್ ತುಂ ಫಾಂತ್ಯಾಚೊ ಫಾರ್
  ಹಾಂವ್ ತರ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಚಿ ಕಿಂಕ್ರಾಟ್
ಜರ್ ತುಂ ಚಿತುರ್‍ಲ್ಯಾಂಚಿ ದಾಲಿ
  ಹಾಂವ್ ತರ್ ಸುರ್‌ಯಾಚಿ ಸುರಿ
ಜರ್ ತುಂ ಬಲಿ ಭೆಟಂವ್ಚೊ ಫಾತರ್
  ಹಾಂವ್ ತರ್ ಕಾಸಾಪ್ಪ್ಯಾಚೊ ಮಾರ್
ಜರ್ ತುಂ ನಿದ್ರೇಸ್ತ್ ಭುಂಯ್
  ಹಾಂವ್ ತರ್ ಪಾಚ್ವೊ ಉಬೊ ವಾಸೊ
ಜರ್ ತುಂ ವಾರ್‍ಯಾಚಿ ಖರಸ್
  ಹಾಂವ್ ತರ್ ಜಳ್ಚೊ ದಿವೊ
ಜರ್ ತುಂ ಉದ್ಕಾಚೆ ವೋಂಟ್
  ಹಾಂವ್ ತರ್ ಫಾತ್ರಾಚೊ ಶೆಳೊ
ಜರ್ ತುಂ ಕುಪಾಂಚೆಂ ರಾನ್
  ಹಾಂವ್ ತರ್ ಚಿರ್‍ಚಿ ಗಡ್
ಜರ್ ತುಂ ಕುಸ್ಡೆಂ ಶೆರ್
  ಹಾಂವ್ ತರ್ ಆಗ್ಮೆಂತಾಚೊ ಪಾವ್ಸ್
ಜರ್ ತುಂ ಹಳ್ದುವೊ ದೊಂಗರ್
  ಹಾಂವ್ ತರ್ ತಾಂಬ್ಶಿ ನಿವೊಳ್
ಜರ್ ತುಂ ಉದೆಂವ್ಚೊ ಸುರ್‌ಯೊ
  ಹಾಂವ್ ತರ್ ರಗ್ತಾಚೊ ರಸ್ತೊ.

ಮೂಳ್ : ಒಕ್ಟೆವಿಯೊ ಪಾಜ್
ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ : ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್