Kavita Torzonn

ಕವಿತಾ:

ಧಗ್ ಧಗ್ ಮೊಡಾಂ

ಧಗ್ ಧಗ್ ಮೊಡಾಂನಿ
 ಧಗ್ ಧಗ್ ವೊತಾಂನಿ
  ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್‌ಯ್ ಭರ್‍ಲಾ ಉಜೊ
   ಶಿಜಯ್ತಾ ಕೂಡ್ ಜಶೆಂ
    ಸುಕಯ್ತಾ ಜೀವ್ ಆನಿ
     ತಾಳ್ವೆರಿ ತಾಪ್ತಾ ಭೆಜೊ

ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಪ್ರಾಣಿಂಕ್ ಗಳೊ ಸುಕವ್ನ್
 ರುಕಾವೆಲಿಂ ಫಳಾಂ ಝಡೊವ್ನ್
  ಹುನ್ ಹುನ್ ವಾರೆಂ ಭರಾನ್ ವ್ಹಾಳ್ತಾ
   ಅಂತ್ರಳ್ ಆನಿ ಭುಮಿ ಸಗ್ಳಿ
    ಹೆ ಹುನ್ಸಾಣೆಂತ್ ಭೋವ್ ತಳ್ಮಳ್ಳಿ
     ಜಿಣಿಯೆಚಿ ಆಸ್, ಮಜಾ ಪೊಳ್ತಾಂ

ಪಾವ್ಸಾಚೆಂ ಲೋವ್ ಜಾಲೆಂ ಯೆಣೆಂ
 ಉಟ್ಲೆಂ ಬೆಳೆಂ ಹೆಣೆಂ ತೆಣೆಂ
  ಮೊಡಾನ್ ವೊತ್ಲ್ಯೊ ಉದ್ಕಾಚ್ಯೊ ಧಾರಿ
   ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂಚಿಂ ತಿಂ ಗಿತಾಂ ಗಾಣಾಂ
    ಪಿಸ್ವೊವ್ನ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಮನಾಂ -
     ಸಂತೊಸ್ ಸಂಭ್ರಮ್ ಖಂಯ್ ಗೆಲ್ಯಾರಿ

- ಕಾನಡಿ ಮೂಳ್: ದ.ರಾ. ಬೇಂದ್ರೆ (ನಿಗಿ ನಿಗಿ ಮುಗಿಲು)
- ಕೊಂಕಣಿಕ್ ತರ್ಜಣ್ ; ಕಾವ್ಯದಾಸ್