Kavita Torzonn

ಕವಿತಾ:

ಉತ್ರಾಂಚಿಂ ಚಿತ್ರಾಂ

ಸಂಸಾರಾಂತ್

    ಹಾಂವೆಂ ಭಿಂಯೆಂವ್ಚೆಂ

        ಉತ್ರಾಂಕ್

            ಚಡ್ ಮೋಗಯ್ ತಾಂಚೊಚ್

 

ಉತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್

    ಖರೊಚ್ ಹಾಂವ್ ಸುರಾತಿ

        ತಿಂ ಉಲಯ್ತಾನಾ

            ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ

                ವಸ್ತುರ್ ನಿಕ್ಳಾವ್ನ್

                    ನಾಗ್ಡಿಂ ಜಾತಾತ್

                        ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ

                            ಮಾಣ್ಸುಗೆನ್ ನ್ಹೆಸ್ತಾತ್

 

ವಿವಿಧ್ ರಿತಿಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ

    ಹಾಂವೆಂ ಪಳೆಲ್ಯಾಂತ್

        ಸೊಭಾಯೆಚೆ ರಾಶಿಕ್

            ಬುರ್ಖಾ ಭಿತರ್

                ಲಿಪೊವ್ನ್ ವ್ಹರ್ಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ

                    ತೊಂಡಾ ಥಾವ್ನ್

                        ದೊಳ್ಯಾಂತ್ಲಿಂ ದುಕಾಂ

                            ಗಳಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ಆಸ್ತಾತ್

                                ತಸಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ.

 

ಮ್ಹಜಿ ಪತಿಣ್

    ಉಲಯ್ಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್

        ದಿವಾಳೆಚೆ ದಿವೆ

            ಪುರ್ಶಾಂವಾರ್ ಪೆಟ್ತಾತ್

                ಪೋಯ್ರ್ ಎಕ್ಲೊ ರಾಜಕಾರಣಿ

                    ತಾಳೊ ಪಿಂಜುನ್

                        ಭಾಷಣ್ ದಿತಾಲೊ

                            ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾ ಥಾವ್ನ್

                                 ಕುಸಲ್ಲೆ ಮಾಸಾ ಕುಡ್ಕೆ

                                     ಎಕೆಕಚ್ ಜಡ್ತಾಲೆ!

 

-ತಮಿಳ್ ಮೂಳ್: ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್

-ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್: ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ