Kavita Torzonn

ಗೊಲ್ಗೊಥಾ
(ಗೊಲ್ಗೊಥಾ ನೀಳ್ಗವನಾಚ್ಯೊ 320 ಥಾವ್ನ್ 374 ಪರ್‍ಯಾಂತ್ಲ್ಯೊ ವೊಳಿ)

ವಸಂತಾಚೆ ಪುನ್ವೆಚೊ ಸುಕ್ರಾರ್ ತೊ,
ಮಧ್ಯಾನ್ ಭಾರಾಚೊ ವೇಳ್, ಭಾಸ್ಕರ್ ನಾ ಖಂಯ್
ದಿಷ್ಟಿಕ್; ಪಳೆ, ಸಗ್ಳೆಂ ಮೊಳಾಬ್ ಧಾಂಪುನ್
ವಿಸ್ತಾರ್‍ಲಾಂ ಮೋಡ್ ಏಕಚ್ ಸುಕೆಂ ನೊವೆ
ಕಾಳಾ ಬುಡ್ತುಗೊಲಾ ಮೊಡಾ ತಶೆಂ;
ತಡ್ವುಂಕ್ ನೊಜೊ ಉಜೊ; ವ್ಹಾಳ್ನಾ ವಾರೆಂ,
ಪೃಥ್ವೆಕ್ ಯೆತಾ ಉಸ್ಮೊಡಿನ್ ಧಾಪ್, ಹಾಲ್ನಾ
ರುಕಾಂ ಪಾನ್ ಏಕಚ್ ಏಕ್, ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂಚೊ ನಾ
ಉಸ್ವಾಸ್, ಮಧ್ಯಾನ್ ರಾತಿಂ ಬರಿ ಘರಾನ್
ಘರಿಂ ವೊಗೊಚ್ ಆಸಜಾಯ್ ತೊ ಲೊಕಾ
ಜಮೊ ಧಗಿ - ಹಾರಾ ಪರಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ನ್
ಹಾರಿಂ ಹಾರಿನ್ ಆಯ್ಲೊ, ದೆಂಪ್ಯಾ ಹಿಂಡಾಂ
ತಸೊ, ಜೆರುಜಲೆಮ್ ಶೆರಾ ದ್ವಾರಾ
ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಕಪಾಲ್ಸ್ಥಾನಾ ಗೊಲ್ಗೊಥ್ ಗುಡ್ಯಾರ್
ಕೈದಿಂನಿ ವ್ಹಾವೊವ್ನ್ ಹಾ’ಡ್ಲೆ ತೀನ್ ಖುರೀಸ್
ಉಬಾರ್‍ಲೆ ತ್ಯಾ ಗೊಲ್ಗೊಥ್ ದೊಂಗ್ರಾ ತುದ್ಯೆರ್;
ಜೆಜುಕ್ ಮಧೆಂ ಉಜ್ವ್ಯಾಕ್ ದಾವ್ಯಾಕ್ ಚೊರಾಂಕ್
ಖುರ್ಸಾರ್ ಜೊಡುನ್ ಮಾರುನ್ ಖಿಳೆ ಹಾತಾಂ-
ಪಾಯಾಂಕ್, ಜುದೆವಾಂಚೊ ರಾಯ್ ನಜ್ರೆತ್ಚೊ
ಜೆಜು ಮ್ಹಣೊನ್ ಬರಯ್ಲಲಿ ಫೊಳಿ
ತಕ್ಲೆಲಾಗಿಂ ಉಮ್ಕಳಾವುನ್, ಘೊಣಿನ್
ಘಾಸ್ ಮಾರ್ನ್ ಧ’ರ್ಲ್ಯಾ ಸಾವ್ಜಾಬರಿ, ಅಸ್ತ-
ಮ್ತಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಬಿದಿಗೆಚ್ಯಾ ಧೊವ್ಯಾ ಚಂದ್ರಾ
ಬರಿ, ಧೊಣ್ವಾಕ್ ಲಾ’ಯ್ಲ್ಯಾ ಭಾಲ್ಯಾಬರಿ
ಮೊರ್ನಾ ರುಕಾರ್ ಅಮೃತ್ ಫಳ್-ಶೆಂ ಉಮ್ಕಾಳ್ನ್
ಆಸ್ತಾಂ, ಕುಸ್ಕುಟ್ ಲೆಕಿನಾಸ್ತಾಂ ಆಪ್ಲಿ
ದೂಕ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾತ್ - "ಘೆತಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮನ್ಶಾಚಿ
ಕೂಡ್ ತೆ ಕುಡಿ ತೆಕಿತ್ ದೂಕ್ ನಾಸ್ಚೆಂ ತೆಂ
ಕಶೆಂ? ಕೊಣಾಚೆಂಚ್ ಜಾಂವ್ ತನ್ ಆನಿ ಮನ್
ದುಕಯ್ಲಲೆಂ ನಾ’ಪ್ಣೆಂ" ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಜಾರ್
ಇಚು ಎಕಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಒಟ್ಟುಕ್ ಚಾ’ಬ್ಲಿ
ದೂಕ್, ಹಾಯ್, ಖುರ್ಸಾದುಕಿ ಉಜೊ ವೊಗೊಚ್
ತಡ್ವುನ್, ಬಾಳ್ಶೆಂ ಪಳೆಯ್ತಾನಾ’ಪ್ಲೆಂ ತೋಂಡ್
ಬಾಂಳ್ತೆರಾ ಕಷ್ಟ್ ಮೊಗಾನ್ ಸೊಸ್ಚೆ ಆವಯ್
ಪರಿಂ, ಲೆಕಿನಾಸ್ತಾಂ ಘಾಮ್ ಸೈನ್ಯಾಚಾ
ಮುಕ್ಲೊ ಏಕ್ ಧೀರ್ ಮುಕಾರ್ ಝುಜೊನ್ ಜೀವ್ ದೀವ್ನ್
ಜೈತೆವಂತ್ ಜಾತಾಶೆಂ - ಶಿರಾಂಶಿರಿಂ
ಖತ್ಖತ್ಚಿ ದೂಕ್ ಸೊಸುನ್, ಮರ್ಣಾ ತಣಿ
ವಯ್ಲಿ ಆವಯ್ ಸಾಂಡುನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ
ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆಶೆತಾಶೆಂ, ಕಾತರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್
ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸಾವ್ಳಿ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ರುಕಾ ಬರಿ,
ತಾಂಚ್ಯಾ ಹುಸ್ಕ್ಯಾಂತ್ ವಿಸರುನ್ ಆಪ್ಲಿ ದೂಕ್
ಮ್ಹಣಾತ್:"ಭೊಗೊಸ್ ತಾಂಕಾಂ ಬಾಪಾ, ನೆಣಾಂತ್
ತೆ ಕಿತೆಂ ಕರ್‍ತಾತ್ ತೆಂ." ಜಮ್ಲೆಲೆ ಹೆಂ
ಆಯ್ಕೊನ್, "ಹೊ! ಹೊ! ಆಮ್ಚೆಂ ಆಸೊಂ ಪೆಲ್ಯಾನ್
ಭೊಗ್ಸಾಣೆ, ತುಂ ದೆವಾ ಪುತ್ರ್ ವ್ಹಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್
ಯೇ ತುಂ ದೆಂವೊನ್ ಖುರ್ಸಾ ಥಾವುನ್ ಪಳ್ಯಾಂ,"
ಮ್ಹಣೊನ್ ಅಣ್ಕಿತಾನಾ ಯಾಜಕ್, "ಹೆರಾಂಕ್
ಬಚಾವ್ ಕೆಲ್ಲೊ, ಆಪ್ಣಾಕ್ ಬಚಾವ್ ಕರುಂಕ್
ಸಕ್ಲೊನಾ ವ್ಹಯ್? ರಾಯ್ ಖಂಯ್ ಜುದೆವಾಂಚೊ
ಆತಾಂ ಯೇಂವ್ದಿ ದೆಂವೊನ್ ಕ್ರುಸಿಂ ಕೂಡ್ಲೆ
ಪಾತ್ಯೆತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಹಾಕಾ! ದೆವಾಚೆರಿ
ಭರ್ವಸೊ ಖಂಯ್ ಹಾಚೊ, ಪಳೆಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್
ರಾಕೊಂದಿ ದೇವ್ ಹಾಕಾ! ದೆವಾ ಪುತ್ರ್ ಮ್ಹಣ್
ಮ್ಹಣಾ ನ್ಹಯ್‍ವೆ?" ಅಶೆಂ ಅಣ್ಕುನ್ ಆಸ್ತಿತ್.
...........

- ಕಾನಡಿ ಮೂಳ್: ಎಮ್. ಗೋವಿಂದ ಪೈ
- ಕೊಂಕಣಿಕ್: ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನೊರೋನ