Kavita Torzonn

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ತಿಚೊ ಸಬ್ದ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಧಾಂವ್ತಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್?

Namitha Varmaನಮಿತಾ ವರ್ಮಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾನಿಮ್ತಿಂ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್‍ಚಿ ಗುಜ್ರಾಥಾಚಿ ಚಲಿ. ವಿಸಾಂ ವಯ್ರ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಮಾತ್ರ್ ತಿಚೆ ಪ್ರಾಯೆಕ್. ತಿಚ್ಯೊ ಕಾಂಯ್ ಪನ್ನಾಸಾಂ ವಯ್ರ್ ಕವಿತಾ ಹಾಂವೆಂ ವಾಚ್ಲ್ಯಾತ್. ತ್ಯೊ ವಾಚ್ತಾನಾ, ಜಾಣ್ವಿಕಾಯೆನ್ ತಿ ಭರೊನ್ ವೊಮ್ತಲ್ಲಿ ದಿಸ್ತಾ. ತಿಚ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕವಿತಾಂನಿ ಧೈರಾದಿಕ್‍ಪಣ್ ಧರ್‌ಧರ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ದಿಸ್ತಾ. ನಾರಿವರ್ಗಾಕ್ ನಾಲಿಸಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ದಿಸ್ಚ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ, ತಿ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಕಸಲಿಚ್ ಲಜ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ತಾ.  ತಸಲ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಗರ್ಜೆಚಿಂ ರೂಪಕಾಂ ಧಾರಾಳ್ ಮೆಳ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಾರಣ್‍ಯ್ ತಿ ದಿತಾ.

ಗುಜ್ರಾಥಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಮಲಯಾಳಮ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಸೊ ತಿ ಬರ್‍ಯಾನ್ ಜಾಣಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ತಿಚಿ ಏಕ್ ನವಿಚ್ ಕವಿತಾ ಹಾಂವೆಂಚ್ ತರ್ಜಣ್ ಕರುನ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಎಕೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಾಚ್ತಾನಾ ಎಕೇಕ್ ಅನ್ಭೋಗ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ದಿತಾ. ಹೆ ಕವಿತೆಂತ್ `ತೊ' ಪ್ರಮುಖ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ತರೀ, ತೊ ಕೊಣ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕವಿ ಸಾಂಗನಾ. ಕವಯಿತ್ರಿಚ್ಯಾ ಕವಿತಾಂನಿ ಯೇಂವ್ಕ್ ನರ್ಗಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಬ್ದಾನ್ `ತೊ' ಆಯಿಲ್ಲೊಚ್, ತಾಕಾ ಕಸೊ ಪಾರ್ಕಿಲೊ? ತಾಚೆಶಿಂ ತೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಧಾಂವ್ಲೊ? ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಏಕ್ ನ್ಹಯ್ ಧಾ ಸವಲಾಂ ಮತಿಕ್ ಕಾಂತಯ್ತಾನಾ ವಾಚ್ಪಿ ದೆದೆಸ್ಪೊರ್ ಜಾತಾ. ಹಿಚ್ ಹೆ ಕವಿತೆಚಿ ಜೀಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ. ತುಮಿ ಕಿತೆಂ ಚಿಂತಾತ್?

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಕವಿತಾ:

ಸಬ್ದ್

ಮ್ಹಜೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಸೊಭೊನ್ ರಾವೊಂಕ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ
"ತುಂ ಸಭಾರ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ ದೆಖ್ತಲೊಯ್" ಮ್ಹಳೆಂ
"ನಾಕಾ" ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ
"ಮ್ಹಾಕಾ ಕವಿತಾ ನಾಕಾ!
ತಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ದೀನಾಂತ್ ಜಿವಿತ್
ತಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ದೀನಾಂತ್ ಜೀವ್"

ಚವ್ಕಾ-ಗೊಂದೊಳ್ ಖೆಳ್ ಜಾ, ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ತೊ ಹಾಸ್ಲೊ
"ಮ್ಹಜೆರ್ ಕೊಣೇಂಯ್ ಗಿಚ್ಚುಂಚೆಂ ನ್ಹಯ್
ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಣೇಂಯ್ ಗುಸ್ಪಾಂವ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್
ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಣೇಂಯ್ ಸಮ್ಜೊಂಚೇಂಯ್ ನ್ಹಯ್"

ನಿಮ್ಣೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ
"ಮ್ಹಜೆ ಮತಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಣಾಕ್ ಯೆ"
ಖಿಣಾಕ್ ತೊ ಚಿಂತಿಲಾಗ್ಲೊ
ಖಿಣಾಕ್ ಭೊಂವ್ತಿಂ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೊ
ಆನಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ:
"ಹೆಂ ಜಾಯ್ತ್ ಭೊಗ್ತಾ"

ನಂತರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾಂತ್ ತೊ ಪಯ್ಣಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ
ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ವಿಸ್ರೊನ್ ಸೊಡ್ಲೊ

ಆಜ್ ತುಕಾ ಚೊಯ್ತಾನಾ
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೆಂದ್ವಾ-ದಾರಾರ್ ಠೊಕೆ ಪಡ್ಲೆ
"ಆತಾಂ ತರೀ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆವ್ಯೆತ್?" ಸಬ್ದಾನ್ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ!

ಹಾಂವೆಂ `ಜಾಯ್ತ್' ಮ್ಹಳೆಂ ಮಾತ್ರ್
ತುಜೆಶಿಂ ತೊ ಧಾಂವ್ಲೊ!

-ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೂಳ್: ನಮಿತಾ ವರ್ಮಾ
ಕೊಂಕಣಿಕ್: ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್