Kavita Torzonn

ಕವಿತಾ:

 

 

 

 

ಸಗ್ಳೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್

ಸಗ್ಳೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್
 ಉರ್‍ತಾ ಪಳೆ ತೆಂ
  ಮೆಳಯ್ ನಾಕಾ ತುಂ ತಾಕಾ ತಾಳೊ

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಿಶ್ವಾಸಾಚಿ ಸಾವ್ಳಿ ತೆಂ
 ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊನ್ಯಾ ಸವಯಾಂಚೆಂ ದಿರ್‍ವೆಂ
  ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಗ್ಳೆ ರಚ್ಣೆಚಿ ರೀತ್
  ಮ್ಹಜೆ ಜಿಣ್ಯೆಚಿ ಪುಂಜಾಯಿಲ್ಲಿ ವಾಂವ್ಟ್
 ತೆಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸ್ರೊ
ಮೆಳಯ್ ನಾಕಾ ತುಂ ತಾಕಾ ತಾಳೊ

ಆಮ್ಕಾಂ, ತುಕಾ, ಸರ್‍ವಾಂಕ್
 ಎಕ್ವಟಾಂವ್ಚೆಂ ದೂಖ್ ತೆಂ
  ತೆಂ ಸತ್
   ಪರ್‍ಕ್ಯಾಂಕ್ ಹಾತ್ ಧರ್‍ನ್ ಚಲಯ್ತಾ
    ಹರ್ ಮರ್‍ಣಾಕ್ ನವೊ ಜನ್ಮ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ
     ಸುಶೆಗಾಚೆಂ ಠಾಣೆಂ ತೆಂ
      ಮರು ಭುಂಯ್ತ್ ಹೊಡೆಂ ಚಲಂವ್ಚಿ ಶ್ಯಾತಿ
       ಮೊಡ್ಕೊರ್ ಮನಾಚಿ ಸಾಮರ್‍ತಿ
        ಭೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಆತ್ಮ್ಯಾಚೊ ಆರ್‍ತ್ ತೆಂ
         ಮೆಳಯ್ ನಾಕಾ ತುಂ ತಾಕಾ ತಾಳೊ

ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳಾಕೀ ವ್ಹಡ್
 ತೆಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಚಿ ಅಮಾನತ್
  ದೆಕುನ್
   ನಾಸ್ ಆನಿ ಸತ್ತ್ಯಾನಾಸಾಕೀ ವರ್‍ತೆಂ
    ನವ್ಯಾ ಸುರ್‌ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮಂವ್ಚೊ ಆಕಾಸ್
     ನವೊ ಸಂಸಾರ್, ನವಿ ಸೃಷ್ಟಿ, ನವಿಂ
       ಸಪ್ಣಾಂ ದಿತಾ ತೆಂ
    ತಿ ಮ್ಹಜಿ ಕೃತಿ
  ಹಾಂವ್ ತಾಚಿ ನಕ್ಲಿ ಪ್ರತಿ
ಮೆಳಯ್ ನಾಕಾ ತುಂ ತಾಕಾ ತಾಳೊ

-ಮೂಳ್: ಸರ್ವೇಶ್ವರ ದಯಾಲ್ ಸಕ್ಸೇನಾ
-ಕೊಂಕಣಿಕ್: ಜೊ.ಸಿ.ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ