Kavita Torzonn

ಕವಿತಾ:

 

 

 

 

ಉಜ್ಯಾಚಿ ಖಬರ್

ಹಿ ಉಜ್ಯಾಚಿ ಖಬರ್
ಜಿ ತುಂವೆಂಚ್ ಸಾಂಗಿಲ್ಲಿ
ಹಿ ಜಿಣೆಚಿ ತೀಚ್ ಸಿಗ್ರೆಟ್
ಜಿ ತುಂವೆಂ ಕೆನ್ನಾಂ ತರೀ ಪೆಟಯಿಲ್ಲಿ

ಕೀಟ್ ತುಂವೆಂಚ್ ದಿಲ್ಲಿ
ಹೆಂ ಕಾಳೀಜ್ ಜಳತ್ ರಾವ್ಲೆಂ
ಕಾಳ್ ಪೆನ್ನ್ ಧರುನ್
ಖಂಯ್ಚೊ ತರಿ ಹಿಶೊಬ್ ಬರಯ್ತ್ ರಾವ್ಲೆಂ

ಚವ್ದಾ ಮಿನುಟಾಂ ಜಾಲಿಂ
ಹಾಚೆಂ ಖಾತೆಂ ಪಳಯ್
ಚವ್ದಾ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲಿಂ
ಹ್ಯಾ ಪೆನ್ನಾ ಕಡೆನ್ ಉಲಯ್

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಶರೀರಾಂತ್
ತುಜೊ ಸ್ವಾಸ್ ಚಲತ್ ರಾವ್ಲೊ
ಧರ್ತರಿ ಗವಾಯ್ ದಿತಲಿ
ಧುಂವರ್ ಉಡತ್ ರಾವ್ಲೊ

ಜಿವಿತಾಚಿ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ಜಳ್ಳಿ
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೊ ಪರ್ಮಳ್
ಥೊಡೊ ತುಜ್ಯಾ ಸ್ವಾಸಾಂತ್
ಥೊಡೊ ವಾರ್ಯಾಂತ್ ಭರ್ಸುನ್ ಗೆಲೊ

ಪಳಯ್ ಹೊ ನಿಮ್ಣೊ ಕುಡ್ಕೊ
ಬೊಟಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಸೊಡುನ್ ದೀ
ಘಡ್ಯೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಚಿ
ಹುನ್ಸಾಣ್ ತುಜಿಂ ಬೊಟಾಂ ಜಳಯ್ತ್

ಜಿವಿತಾಚೆಂ ಕಾಂಯ್ ದುಖ್ ನಾ
ಹ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಬಾಳ್
ತುಜ್ಯಾ ಹಾತಾಚೆಂ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂ
ಆನೀಕ್ ಏಕ್ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ಜಳಯ್

-ಮೂಳ್ ಪಂಜಾಬಿ: ಅಮೃತಾ ಪ್ರೀತಮ್
ಕೊಂಕಣಿಕ್: ರಾಜಶ್ರೀ ಸೈಲ್