Kavita Torzonn

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ಕವಿತಾ:
 
ದೆವಾ
ಆಮಿ ತುಕಾ ಅನುವಾದ್ ಕರೀತ್ ಆಸಾಂವ್
ಖಿಣಾ ಖಿಣಾಕ್ ತುಂ ಅನುವಾದ್ ಜಾತೇ ಆಸಾ
ಭುಂಯ್‌ಮಂಡಳಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್‍ವಯ್ ಭಾಸಾಂನಿ
ಏಕಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್
ಸರ್‍ವಯ್ ಆವಯಾಂಚ್ಯಾ ಅಪ್ರಕಟಿತ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್

ದೆವಾ
ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ನಾ, ಹಾಚಿ ಲಿಪಿ
ಆಮ್ಚ್ಯಾ ತಳ್ಹಾತಾಂಚೆ ಪೊಶೆವ್ಣೆಂತ್
ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಳ್ಯಾಂಚೆ ಘಟ್ ವೆಂಗೆಂತ್
ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಉಸ್ಕ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ತಪ್ಕಲ್ ಪಾಳ್ಣ್ಯಾಂತ್
ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದುಧಾಳ್ ಥಾನಾಂನಿ
ತಾಚ್ಯಾಕಿ ಪಯ್ಲೆಂ ಸಾಸ್ವಾಮಾಸಾಚೆ ಗರ್ಭಾಪೊತ್ಯೆಂತ್
ಆಮಿ ತುಕಾ ಅನುವಾದ್ ಕರೀತ್ ಆಸ್ತಾಂವ್
ಮೂಳ್ ಕೃತಿಯೆಕ್ ಸದಾಂ ಲಾಗಿಂ ಉರೊನ್
ತುಜ್ಯಾ ಆಶಯಾಂಕ್ ಸದಾಂ ಖಾಲ್ ಜಾವ್ನ್

ದೆವಾ
ಆಮ್ಕಾಂ ಲೆಂವ್ಟಿಂ ಕರಿನಾಕಾ
ತುಜ್ಯಾ ನಾಂವಾಕ್ ಅಪಚಾರ್ ಜಾಯ್ನಾತಲ್ಲೆಬರಿ ಜಾಗಯ್ತ್ ರಾವ್
ಹ್ಯಾ ಅನುವಾದಾಕ್ ಆಮಿ ದುಡು ಮಾಗ್ಚಿಂ ಜಾಯ್ನಾ ಜಾಂವ್
ಸರ್ವಯ್ ಹಕ್ಕಾಂ ತುಜ್ಯಾಚ್ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಆಸೊಂದಿತ್

ದೆವಾ
ಉಪ್ಕಾರ್ ತುಜೆ
ಆಮ್ಕಾಂ ಮಾತ್ರ್ ತುಜೆ ಅನುವಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್
ವಿಂಚಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತೀರ್

-ಮೂಳ್ ಕಾನಡಿ: ಲಲಿತಾ ಬಸವಯ್ಯ
ಕೊಂಕಣಿಕ್: ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್