Kavita Torzonn

ಕೊಳ್ಸೊ ಪೊ೦ವ್ತಾ ಮಾ೦ಯ್

ಅರೆ, ಪುತಾ ಬಾಬಾ ಏಕ್ ಕೊಳ್ಸೊ ಉದಕ್ ಹಾಡ್, ಉದಕ್ ಹಾಡ್
ಅರೆ, ಪುತಾ ಬಾಬಾ ಏಕ್ ಕೊಳ್ಸೊ ಉದಕ್ ಹಾಡ್, ಉದಕ್ ಹಾಡ್

ಕೊಳ್ಶಾಕ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಏಕ್ ಬುರಾಕ್ ಜಾಲಾ ಮಾ೦ಯ್, ಬುರಾಕ್ ಜಾಲಾ
ಕೊಳ್ಶಾಕ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಏಕ್ ಬುರಾಕ್ ಜಾಲಾ ಮಾ೦ಯ್, ಬುರಾಕ್ ಜಾಲಾ

ಬುರಾಕಾಕ್ ಏಕ್ ಗುಡ್ದಿ ಲಾಯ್ರೆ ಪುತಾ ಗುಡ್ದಿ ಲಾಯ್, ಗುಡ್ದಿ ಲಾಯ್
ಬುರಾಕಾಕ್ ಏಕ್ ಗುಡ್ದಿ ಲಾಯ್ರೆ ಪುತಾ ಗುಡ್ದಿ ಲಾಯ್, ಗುಡ್ದಿ ಲಾಯ್

ಗುಡ್ದಿ ಕಶಿ ಕರು೦ಗೆ ಮಾ೦ಯ್ ಗುಡ್ದಿ ಕಶಿ ಕರು೦?
ಗುಡ್ದಿ ಕಶಿ ಕರು೦ಗೆ ಮಾ೦ಯ್ ಗುಡ್ದಿ ಕಶಿ ಕರು೦?

ಸುಕ್ಯಾ ತಣಾ೦ಚಿ ಗುಡ್ದಿ ಕರ್‌ರೆ ಪುತಾ, ಗುಡ್ದಿ ಕರ್, ಗುಡ್ದಿ ಕರ್
ಸುಕ್ಯಾ ತಣಾ೦ಚಿ ಗುಡ್ದಿ ಕರ್‌ರೆ ಪುತಾ, ಗುಡ್ದಿ ಕರ್, ಗುಡ್ದಿ ಕರ್

ತಣ್ ಭಾರಿ ಲಾ೦ಬ್ ಆಸಾಗೆ ಮಾ೦ಯ್, ಭಾರಿ ಲಾ೦ಬ್ ಆಸಾ
ತಣ್ ಭಾರಿ ಲಾ೦ಬ್ ಆಸಾಗೆ ಮಾ೦ಯ್, ಭಾರಿ ಲಾ೦ಬ್ ಆಸಾ

ಲಾ೦ಬ್ ತಣ್ ಕಾತ್ರುನ್‌ರೆ ಪುತಾ ಗುಡಿ ವೆಗಿಂ ಕರ್, ವೆಗಿಂ ಕರ್
ಲಾ೦ಬ್ ತಣ್ ಕಾತ್ರುನ್‌ರೆ ಪುತಾ ಗುಡ್ದಿ ವೆಗಿಂ ಕರ್, ವೆಗಿಂ ಕರ್

ತಣ್ ಕಶೆಂ ಕಾತ್ರು೦ಚೆ೦-ಗೆ ಮಾ೦ಯ್, ಕಶೆಂ ಕಾತ್ರು೦ಚೆ೦ ತಣ್
ತಣ್ ಕಶೆಂ ಕಾತ್ರು೦ಚೆ೦-ಗೆ ಮಾ೦ಯ್, ಕಶೆಂ ಕಾತ್ರು೦ಚೆ೦ ತಣ್

ತಣ್ ಕಾತ್ರು೦ಕ್ ಕೊಯ್ತಿ ಉಪ್ಕಾರ್ತಾರೆ ಪುತಾ ಕೊಯ್ತಿರೆ ಕೊಯ್ತಿ 
ತಣ್ ಕಾತ್ರು೦ಕ್ ಕೊಯ್ತಿ ಉಪ್ಕಾರ್ತಾರೆ ಪುತಾ ಕೊಯ್ತಿರೆ ಕೊಯ್ತಿ 

ಕೊಯ್ತಿ ತಿ ಭಾರಿ ಧಾರ್ ನಾ ಮ್ಹಜೆ ಮಾ೦ಯ್, ಧಾರ್ ನಾ
ಕೊಯ್ತಿ ತಿ ಭಾರಿ ಧಾರ್ ನಾ ಮ್ಹಜೆ ಮಾ೦ಯ್, ಧಾರ್ ನಾ

ಎಕಾ ಫಾತ್ರಾರ್ ಜರೊವ್ನ್‌ರೆ ಪುತಾ, ಧಾರ್ ಕರ್, ಕೊಯ್ತಿ ಧಾರ್ ಕರ್ 
ಎಕಾ ಫಾತ್ರಾರ್ ಜರೊವ್ನ್‌ರೆ ಪುತಾ, ಧಾರ್ ಕರ್, ಕೊಯ್ತಿ ಧಾರ್ ಕರ್ 

ಜರೊಂವ್ಚೊ ಫಾತರ್ ಎಕ್ದಮ್ ಸುಕ್ಲಾಮು-ಗೆ ಮಾ೦ಯ್, ಎಕ್ದಮ್ ಸುಕ್ಲಾ
ಜರೊಂವ್ಚೊ ಫಾತರ್ ಎಕ್ದಮ್ ಸುಕ್ಲಾಮು-ಗೆ ಮಾಂಯ್, ಎಕ್ದಮ್ ಸುಕ್ಲಾ 

ಸುಕಲ್ಲ್ಯಾ ಫಾತ್ರಾಚೆರ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಉದಕ್ ವೋತರೆ ಪುತಾ, ತಿತ್ಲೆಂ ಕಳನಾರೆ ತುಕಾ?
ಸುಕಲ್ಲ್ಯಾ ಫಾತ್ರಾಚೆರ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಉದಕ್ ವೋತರೆ ಪುತಾ, ತಿತ್ಲೆ೦ ಕಳನಾರೆ ತುಕಾ? 

ಉದಕ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಕೊಳ್ಶಾಕ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಏಕ್ ಬುರಾಕ್ ಜಾಲಾ ಮಾಂಯ್, ಉದಕ್ ಕಶೆಂ ಹಾಡ್ಚೆಂ?
ಉದಕ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಕೊಳ್ಶಾಕ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಏಕ್ ಬುರಾಕ್ ಜಾಲಾ ಮಾಂಯ್, ಉದಕ್ ಕಶೆಂ ಹಾಡ್ಚೆಂ? 

-ಜೇಮ್ಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್

 

Based on:

There's a hole in the bucket, dear Liza, dear Liza,
There's a hole in the bucket, dear Liza, a hole.
Then fix it, dear Henry, dear Henry, dear Henry,
Then fix it, dear Henry, dear Henry, fix it.
With what shall I fix it, dear Liza, dear Liza?
With what shall I fix it, dear Liza, with what?
With straw, dear Henry, dear Henry, dear Henry,
With straw, dear Henry, dear Henry, with straw.
The straw is too long, dear Liza, dear Liza,
The straw is too long, dear Liza, too long,
Then cut it, dear Henry, dear Henry, dear Henry,
Then cut it, dear Henry, dear Henry, cut it.
With what shall I cut it, dear Liza, dear Liza?
With what shall I cut it, dear Liza, with what?
With an axe, dear Henry, dear Henry, dear Henry,
With an axe, dear Henry, dear Henry, with an axe.
The axe is too dull, dear Liza, dear Liza,
The axe is too dull, dear Liza, too dull.
Then sharpen it, dear Henry, dear Henry, dear Henry,
Then sharpen it, dear Henry, dear Henry, hone it.
On what shall I sharpen it, dear Liza, dear Liza?
On what shall I sharpen it, dear Liza, on what?
On a stone, dear Henry, dear Henry, dear Henry,
With a stone, dear Henry, dear Henry, a stone.
The stone is too dry, dear Liza, dear Liza,
The stone is too dry, dear Liza, too dry.
Well wet it, dear Henry, dear Henry, dear Henry,
Well wet it, dear Henry, dear Henry, wet it.
With what shall I wet it, dear Liza, dear Liza?
With what shall I wet it, dear Liza, with what?
try water, dear Henry, dear Henry, dear Henry,
try water, dear Henry, dear Henry, water.
In what shall I fetch it, dear Liza, dear Liza?
In what shall I fetch it, dear Liza, in what?
In a bucket, dear Henry, dear Henry, dear Henry,
In a bucket, dear Henry, dear Henry, bucket.
There's a hole in my bucket, dear Liza, dear Liza,
There's a hole in my bucket, dear Liza, a hole.