Kavita Torzonn

ಕವಿತಾ:

ತಯಾರಾಯ್

ತಯಾರಾಯೆಚೆಂ ಆನಿಯೆಕ್ ವರ್ಸ್ ಆನಿಕೀ.
ಆಕ್ರೇಕ್, ಫಾಲ್ಯಾಂ ಪುಣೀ ಬರಂವ್ಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ತಾಂ ಏಕ್ ಮ್ಹಾಗ್ರಂಥ್;
ತಾಂತುಂ ಮ್ಹಜೊ ಶೆಕ್ಡೊ ಆಸಾ ತಸೊಚ್ ಯೇವ್ನ್ ದೊಳೆ ಕೊಂಕ್ತಲೊ.
ಬರ್‍ಯಾಂಚೆರ್, ಸುಮಾರ್‍ಯಾಂಚೆರ್ ತಾಪ್ತಾ ಸುರ್ಯೊ
ಕಾಳಾತೆಕೀದ್ ವಸಂತ್ ಶರತ್ಕಾಳ್ ಪಾಟಿಂ ಪರ್ತಾತಾತ್
ಭಿಜಲ್ಲ್ಯಾ ಬೊಲ್ಯಾಂತ್ ಸುಕ್ಣೆಂ ಏಕ್ ಬಾಂದ್ತಾ ಘೊಂಟೆರ್ ಮಾತಿಯೆಂತ್
ಪರತ್ ಬೊಲ್ಪೆ ಆಪ್ಲ್ಯೊ ಶಿಂತ್ರ್ಯೊ ಶಿಕ್ತಾತ್..

ಹಿಚ್ ವಸ್ತ್, ನಾತ್ಯಾಂಸವೆಂ. ಸಂಗಿಂ: ಸಯ್ನ್
ಬರಫ್ ಪೊಂವುನ್ ಘೆಟೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬಯ್ಲಾಂತ್ ಧಾಂವೊನ್, ಸಬಾರ್ ಆವಾಜಾಂಚ್ಯಾ
ಕೋರಸ್ಸಾಂನಿ ಶಿರಾಪುನ್; ಬಿದಿಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶಾಂತ್ ರಾಕ್ಸಾಕಾಸ್ತಾನ್
ವಾಡ್ಚಿ ಟಾಂಕಿಚಿ ಫಿರಂಗಿ; ಸಾಂಜೆಚೆಂ ಕಾಂಟ್ಯಾ ಸರಿಯೆಮದೆಂ
ಪಾಗೊರಾಗೋಪುರಾಚ್ಯಾ ಸಯ್ನಾ ಹಿಂಡಾಕ್ ಪಯ್ಣ್.

ನಾ, ಫಾಲ್ಯಾ ತಶೆಂ ಜಾಯ್ನಾ. ಆನಿ ಪಾಂಚ್ ಧಾ ವರ್ಸಾಂ ನಾ,
ಹಾಂವ್ ಅನಿಕೀ ಆವಯಾಂವಿಶಿಂ ಚಿಂತಾಂ
ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾ, ಕಿತೆಂ ವಿಚಾರ್ತೇ ಆಸಾಯ್
ಕುರ್ವೊನ್ ಬಸ್ತಾ, ತಕ್ಲಿ ಧರ್ತಾ
ಹರಾಮಿ ಬೂಟ್ ತಾಕಾ ಖೊಟಾಯ್ತಾನಾ; ಉಜ್ಯಾ ವಯ್ರ್
ಧಾಂವತ್ತ್ ಪೆಟ್ಟಾ ಬೋವ್ ಪರ್ಜಳಾಯೆನ್; ಬುಲ್ಡೊಜರ್ ಏಕ್
ಝಾಡುನ್ ಸೊಡ್ತಾ ತಾಕಾ ಮಾತಿಯೆ ಪೊಂಡ್ಕುಲ್ಯಾಕ್
ತಿಚೊ ಪೂತ್ ಖೆಳಾಪುತ್ಳಿ ವೆಂಗುನ್ ತೊ
ವರ್ತ್ಯಾ ಸುಖಾನ್ ಗರ್ಭಾಭಿತರ್ ದೆಂವೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ.

ಹಾಂವ್ ಆನಿಕೀ ಕಶೆಂ ಉಲಯ್ಜೆಗೀ ತಶೆಂ ಉಲಂವ್ಕ್
ಶಿಕೊಂಕ್ ನಾ, ಸಮಾದಾನೆನ್.

-ಜೆಸ್ಲಾವ್ ಮಿಲೋಜ್
ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್- ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

(ಕನ್ನಡ ಕವಿ ಗೋಪಾಲ ಕ್ರಿಶ್ಣ ಅಡಿಗಾನ್ ಕನ್ನಡಾ ಭಾಶೆಕ್ ತರ್ಜುಮೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆ ಥಾವ್ನ್ ಹಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ತರ್ಜುಮೊ ಕೆಲ್ಯಾ)