Kavita Kular

ಕುಬ್ಜಾ ತುಂ ಆಸುನಯ್

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ಚೋಸರಾಚೆ 'ದಿ ಲೋಥಿ ಲೇಡಿ' ಕವಿತೆಚೊ ಉಡಾಸ್ ಹಾಡ್ಚಿ ಕವಿತಾ

ಹಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಕುಬ್ಜಾ. ತಿಚೆ ದೊಳೆ, ನಾಕ್ ತಾಕಾ ಆವಡ್ನಾತ್. ತಿಚೆಂ ಆಂಗ್ ರೊಯ್ಣಿಭಾಶೆನ್. ತಾಳೊ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ತಸಲೊ. ತಿಚಿ ಹರ್‍ಯೆಕ್ ಚಾಲ್ ಹಾಚೆ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯೆಚೆರ್ ಸವಾಲ್ ಉಡಯ್ತಾ. ಇತ್ಲೆಂ ಆಸುನಯ್ ಹಾಕಾ ತಿಚೊ ಮೋಗ್ ಆಸಾ. ತಿಚೊ ಪಾಲಂವ್ ಹಾಕಾ ಘಶ್ಟುನ್ ವೆತಾ ತೆನ್ನಾಂ ಹಾಚೆ ಕಾನ್ ತಾಂಬ್ಡೆ ಜಾತಾತ್ ಆನಿ ಹರ್ಧೆಂ ಫುಲುನ್ ಯೆತಾ.

ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಶೆಂ? ಆಪ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಇತ್ಲಿ ಕಾಂಟಾಳ್ಯಾಚಿ ದಿಸ್ತಾ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ತಿಚೊ ಹಾಕಾ ಮೋಗ್ ಕಿತ್ಯಾ? ಸೊಭಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಪಳೆಂವ್ಚಿ ನ್ಹಯ್, ತಿ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಪಾರ್ಕಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ತಶೆಂ ತಿಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಹಾಕಾ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ತಿಕಾ ಸಾತ್ ಜಲ್ಮಾಂಚೊ ಹುಸ್ಕೊ ಆಸ್ಚೊ ಝಳ್ಕತಾ. ತಿಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಾನ್ ಸ್ಪರ್ಶಾನ್ ದೇವತೆಚಿ ಸಾಸಾಯ್ ಲಾಭಲ್ಲೆವರಿ ಹಾಕಾ ಜಾತಾ. ತಿಚ್ಯಾ ಗೊಪಾಂತ್ ಆಖ್ಖ್ಯಾ ಘರಾಬ್ಯಾಚೊ ಮೋಗ್ ಲಿಪ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹೊ ವಾಚ್ತಾ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಿಕಾ ಹೊ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ನ್ಹಯ್, ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಪಳೆವ್ನ್, ಪಾರ್ಕುನ್ ಆಸಾ.

ಸು. ಮ. ತಡ್‍ಕೋಡ್ಕಾರಾಚಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ಜೆಫ್ರಿ ಚೋಸರಾಚೆ 'ದಿ ಲೋಥಿ ಲೇಡಿ' ಕವಿತೆಕ್ ಸರ್ ಕರ್‍ಯೆತ್.

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಕವಿತಾ:

 

 

 

 

 

 

ಕುಬ್ಜಾ ತುಂ ಆಸುನಯ್

.. ಆನಿ ಮ್ಹಜೆ ಕುಲದೇವತೆಕ್ ಸ್ಮರುನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ-
ಕುಬ್ಜಾ ತುಂ ಆಸುನಯ್
ತುಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಆನಿ
ಹಾಂವ್ ತುಜೋಚ್ ಮ್ಹಣ್ಪಾಚಿ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಾಕಾ
ಶಿಟ್ಕಾವ್ಣೀಯ್ ದಿತಾಂ....

ತುಜೆಂ ನಾಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆವಡ್ನಾ
ತುಜೆ ದೊಳೇಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಸನಾಂತ್;
ಆನಿ ರೊಯ್ಣಿಭಾಶೆನ್ ತುಜೆಂ ಆಂಗ್
ಬುಡ್ಡುನ್ ಕಾಡ್ತಾತ್ ಮ್ಹಜೆ ದೊಳೆ;
ಭಜರ್ ಕಶೆಂ ತುಜೆಂ ವಾಗಪ್
ಮ್ಹಜೆ ಸೊಶೀಕ್‍ಪಣಾಚೊ ಕಸ್ ಲಾಯ್ತಾ;
ಉಂವಾಳೂನ್ ಉಡಯ್ತಾತ್ ಸಭಾರ್ ಜಣ್ ತುಕಾ
ತುಜ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಕ್ ಲಾಗುನ್;
ಪುಣ್ ತುಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಭಿತರ್ ಆಸಾ
ಸಪ್ತಜನ್ಮಾಚಿ ವಳಖ್
ಆನಿ ಸ್ಪರ್ಶಾನ್ ಭಿನ್ತಾ ಮ್ಹಜೆಭಿತರ್ ತುಜಿ ಸಾಸ್ಣಾಚಿ
                 ಸಾಸಾಯ್ ಎಕೆ ದೇವತೆಚಿ;
ತುಜ್ಯಾ ವಾಗ್ಪಾಂತ್ ಆಸಾ ಗವಾಯ್ ನಿಷ್ಟೆಚಿ
ಸ್ವರಾಂತ್ ಲಿಪ್ಲಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರಾಬ್ಯಾಚೊ ಮೋಗ್ ತುಜ್ಯಾ
                 ಎಕಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗೊಪಾಂತ್
ದರ್ ಫಾವ್ಟಿಂ ನವೆ ಸೃಷ್ಟಿಚಿ ನಿರ್ಮಣ್ ಕರ್‍ತಾ;
ಖರ್‍ಯಾನೀಂಚ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ -
ಜೆನ್ನಾಂ ಎಕಾದ್ರೆಂ ತರ್ನೆಂ ಚೆಡುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ
(ಆನಿ ಕಾಂಯ್ ಫಾವ್ಟ್ ವಳಖಯ್ ಕಾಡ್ತಾ),
ತಾಚ್ಯಾ ಲುಗ್ಟಾಚೊ ವಾ ವೊಡ್ಣಿಚೊ ಪಾಲಂವ್
ಮ್ಹಜೆರ್ ಪಾಖ್ರೂನ್ ವೆತಾ ತೆದ್ನಾ
ಕಾನ್ ಅಶೆ ತಾಂಬ್ಡೆ-ಉಷ್ಣ್ ಜಾತಾತ್ ಆನಿ
ಹರ್ದೆಂ ತಶೆಂ ಝುಲು ಝುಲು ಝುಲ್ತಾ

ಆನಿ ಖರ್‍ಯಾನೀಂಚ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ,
ತುಂ ಕುಬ್ಜಾ ಆಸುನಯ್ ತೆದೆವೆಳಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ
ತುಜೀಚ್ ಮೊಗಾಳ್ ಸಯ್ ಯೆತಾ...

.. ಆನಿ ಮ್ಹಜೆ ಕುಲದೇವತೆಕ್ ಸ್ಮರುನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ-
ಕುಬ್ಜಾ ತುಂ ಆಸುನಯ್
ತುಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಆನಿ
ಹಾಂವ್ ತುಜೋಚ್ ಮ್ಹಣ್ಪಾಚಿ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಾಕಾ
ಶಿಟ್ಕಾವ್ಣೀಯ್ ದಿತಾಂ....

-ಸು. ಮ. ತಡಕೋಡ್

(ಕುಬ್ಜಾ=ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸೊಭಿತ್ ನಾತಲ್ಲೆಂ ಮುಟ್ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಾಚೆಂ; ಭಜರ್=     ಕಸ್=ಪರೀಕ್ಷಾ; ಸಯ್=ಪರ್ಮಳ್, ಸುವಾದ್;

संपादकीय:

चॉसराचे 'दी लोथी लेडी' कवितेचो उडास हाडची कविता

हाची बायल कुबजा. तिचे दोळे, नाक ताका आवडनात. तिचें आंग रोयणिभाशेन. ताळो आयकूंक जायना तसलो. तिची हरयेक चाल हाचे सोसणिकायेचेर सवाल उडयता. इतलें आसुनय हाका तिचो मोग आसा. तिचो पालंव हाका घश्टून वेता तेन्नां हाचे कान तांबडे जातात आनी हर्धें फुलून येता.

कित्याक अशें? आपली स्त्री इतली कांटाळ्याची दिसता जाल्यारी तिचो हाका मोग कित्या? सोभाय म्हळ्ळी दोळ्यांनी पळेंवची न्हय, ती काळजांत पार्किजाय म्हणतात. तशें तिच्या दोळ्यांनी हाका आपणाचेर तिका सात जल्मांचो हुसको आसचो झळकता. तिच्या एका सान स्पर्शान देवतेची सासाय लाभल्लेवरी हाका जाता. तिच्या गोपांत आख्ख्या घराबयाचो मोग लिपला म्हळ्ळें हो वाचता. म्हळ्यार तिका हो दोळ्यांनी न्हय, काळजांत पळेवन, पारकून आसा.

सु. म. तडकोडकाराची ही कविता जेफ्री चॉसराचे 'दी लोथी लेडी' कवितेक सर करयेत.

-मेल्विन रोड्रीगस


कविता:

कुबजा तूं आसूनय

.. आनी म्हजे कुलदेवतेक स्मरून सांगतां-
कुबजा तूं आसूनय
तूं म्हजें आनी
हांव तुजोच म्हणपाची हांव म्हाका
शिटकावणीय दितां....

तुजें नाक म्हाका आवडना
तुजे दोळेय म्हाका सोसनांत;
आनी रोयणीभशेन तुजें आंग
बुड्डून काडतात म्हजे दोळे;
भजर कशें तुजें वागप
म्हजे सोशीकपणाचो कस लायता;
उंवाळून उडयतात साबार जाण तुका
तुज्या ताळ्याक लागून;
पुण तुज्या दोळ्यांभितर आसा
सप्तजन्माची वळख
आनी स्पर्शान भिनता म्हजेभितर तुजी सासणाची
सासाय एके देवतेची;
तुज्या वागपांत आसा गवाय निष्टेची
स्वरांत लिपला म्हज्या घराब्याचो मोग तुज्या
एकांत म्हज्या गोपांत
दर फावटीं नवे सृष्टीचो निर्मण करता;
खऱ्यानींच सांगतां -
जेन्नां एकाद्रें तर्नें चेडूं म्हाका दिसता
(आनी कांय फावट वळखय काडता),
ताच्या लुगटाचो वा वोडणीचो पालंव
म्हजेर पाखरून वेता तेदना
कान अशे तांबडे-उष्ण जातात आनी
हड्डें तशें झुलू झुलू झुलता

आनी खऱ्यानींच सांगतां,
तूं कुबजा आसुनय तेदेवेळार म्हाका
तुजीच मोगाळ सय येता...

.. आनी म्हजे कुलदेवतेक स्मरून सांगतां-
कुबजा तूं आसुनय
तूं म्हजें आनी
हांव तुजोच म्हणपाची हांव म्हाका
शिटकावणीय दितां....

-सु. म. तडकोडTitle : ಕುಬ್ಜಾ ತುಂ ಆಸುನಯ್

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M
 
 N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z