Kavita Kular

ಧುಂವರ್

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ಧುಂವ್ರಾಂತ್ ಬುಡುನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಅಸ್ಕತ್ ಜಿವಿತ್

ಶಹರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ರಾಂದ್ಚ್ಯಾಕುಡಾಂತ್ಲೊ ಧುಂವರ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ನಾನಾಂತಿಂ ಕಾರಣಾಂ ಆಸ್ತಿತ್. ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್ ನಪಯಿಂಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ, ಆಧುನಿಕ್ ಸವ್ಲತಾಯೊ ಚಡುನ್ ಯೆತಾನಾ, ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಮಾಜ್ವುನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್. ಶಿಗ್ಡಿ, ಲಾಂಕ್ಡಾಂ ದವರ್ನ್ ಉಜೊ ಕರ್‍ಚಿ ರಾಂದ್ಣಿ, ನಳಿಯೆಂತ್ ರಾಂದ್ಣಿಚ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾಕ್ ಫುಂಕ್ ಮಾರ್‍ತಾನಾ ಖೊಂಕ್ಲಿ ಕಾಡ್ಚಿ ಬಾಯ್ಲ್, ಇಂಗ್ಳೆ, ಗೊಬೊರ್, ಕರಿ, ಶಿಂಖೊ, ಖುರ್ - ಹ್ಯೊ ಸಗ್ಳ್ಯೊ ಪ್ರತಿಮಾ ಆನಿ ವಸ್ತು ನಾಂಚ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್.  ತೊ ಆದ್ಲೊ ಕಾಳ್ - ಮಾಟ್ ಮಂತ್ರಾಂಚೊ, ಆಚಾರ್ ಪಾತ್ಯೆಣೆಂಚೊ; ಫಡ್ಕಿ ಉಡಂವ್ಚೊ, ದೀಷ್ಟ್ ಕಾಡ್ಚೊ ಆಜ್ ನಾ ಆಸ್ಯೆತ್.

ಕವಿಕ್ ಹಾಚಿ ವಿಸರಚ್ ಪಡಲ್ಲಿ. ಆಜ್, ಎಕಾನೇಕ್ ಗುಡ್ಸುಲಾಂತ್ ಬಸುನ್ ರಾಂದ್ಣಿಕ್ ಉಜೊ ಕರ್‍ಚೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೆರ್ ದೀಷ್ಟ್ ವೆತಾನಾ, ಧುಂವ್ರಾನ್ ಆಸಾ ಕರ್‍ಚೊ ಸಂಸಾರ್ ತಾಚೆ ದಿಷ್ಟಿ ಹುಜಿರ್ ಆಯ್ಲೊ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ತ್ಯೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ವೆಡೊ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಧುಂವ್ರಾಚೀಯ್ ತಾಕಾ ವೊಳಕ್ ಜಾತಾ.

ಎಲ್. ಎನ್. ರೇಗೊ ಬೆಂದುರ್ ಪಯ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ಕವಿತಾ ಕುಳಾರಾಕ್ ಆಯ್ಲಾ. ತಾಕಾ ಆಮಿ ಯೆವ್ಕಾರ್ ದಿತಾಂವ್.

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಕವಿತಾ:

 

 

 

 


 

ಧುಂವರ್

ಆದಿಂ ರಾಂದ್ಣಿಂತ್ ಆನಿ ಶಿಗ್ಡೆಂತ್
ಧುರೊ ಉಟ್ತಾಲೊ
ನಳಿಯೆಂತ್ ಫುಂಕ್ ಮಾರ್‍ತಾನಾ
ಧುರೊ ನಾಚ್ತಾಲೊ
ದೀಷ್ಟ್ ಕಾಡುಂಕ್, ಫಡ್ಕಿ ಉಡಯ್ತಾನಾ
ಇಂಗ್ಳ್ಯಾ ಆನಿ ಫಡ್ಕೆ ಮಧೆಂ
ಮಾಂತ್ರಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ದಿಸ್ತಾಲೊ
ಘರಾಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ವೀಘ್ನ್ ನಿವ್ರಾಂವ್ಕ್
ಉಜ್ಯಾಂತ್ ಮಿರ್‍ಸಾಂಗ್ ಘಾಲ್ಯಾರ್
ಘಾಟ್ ಜಾವ್ನ್ ನಾಕಾಬುಡಾರ್ ಪಾವ್ತಾಲೊ
ಶಿಂಕ್ಯಾರ್ ಆನಿ ಖುರಾರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಕಾಳೆಂ ಕರ್‍ನ್
ರಾಂದ್ಚ್ಯಾ ಕುಡಾಚಿ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ಧುರೊಚ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ
ಧುಂಪೆಲಾಂತ್
ಭಾಣಾಚ್ಯಾ ಸೊರ್ಮುಣಾಂತ್
ಗೊಬ್ರಾಚ್ಯಾ ಕುಡ್ಯಾಥಾವ್ನ್
ಉಟಲ್ಲೊ ಧುಂವರ್ ಜಳಾರಿಂಕ್ ಧಾಂವ್ಡಾಯ್ತಾಲೊ
ಆಜ್,
ಪಾಶಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ವಾಟೆನ್
ಗುಡ್ಸುಲಾಂತ್, ಹಾಂಡಿಯೆರ್ ಬಾಳಾಕ್ ಘೆವ್ನ್
ದೋನ್ ಫಾತ್ರಾಂ ಮಧೆಂ ಆಯ್ದಾನ್ ದವರ್‍ನ್
ಫುಂಕ್ ಮಾರ್‍ಚೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್
ಘಡಿಭರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಟಿಂ ವೆಲೊ
Fire Free ಸಂಸಾರಾನ್ ಪಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಧುಂವ್ರಾಕ್
ಘಡಿಭರ್ ಲಾಗಿಂ ವೊಡ್ಲೊ.

-ಎಲ್. ಎನ್. ರೇಗೊ, ಬೆಂದುರ್


संपादकीय:

धुंवरांत बुडून गेल्लें अस्कत जिवीत

शहरांतल्या रांदच्याकुडांतलो धुंवर मायाग जाला जाल्यार ताका नानांतीं कारणां आसतीत. दुबळीकाय नपयींच जावन येताना, आधुनीक सव्लतायो चडून येताना, जायत्यो गजाली माजवून गेल्यात. शिगडी, लांकडां दवरन उजो करची रांदणी, नळयेंत रांदणीच्या उज्याक फूंक मारताना खोंकली काडची बायल, इंगळे, गोबोर, करी, शिंखो, खुर - ह्यो सगळ्यो प्रतिमा आनी वस्तु नांच जाल्यात. तो आदलो काळ - माट मंत्रांचो, आचार पात्येणेंचो; फडकी उडंवचो, दीष्ट काडचो आज ना आस्येत.

कवीक हाची विसरच पडल्ली. आज, एकानेक गुडसुलांत बसून रांदणीक उजो करचे स्त्रीयेचेर दीष्ट वेताना, धुंवरान आसा करचो संसार ताचे दिष्टी हुजीर आयलो मात्र न्हय, त्ये स्त्रीयेच्या जिविताक वेडो घाल्ल्या धुंवराचीय ताका वोळक जाता.

एल. एन. रेगो बेंदुर पयलेपावटीं कविता कुळाराक आयला. ताका आमी येवकार दितांव.

-मेल्विन रोड्रीगस

कविता:

धुंवर

आदीं रांदणींत आनी शिगडेंत
धुरो उटतालो
नळ्येंत फूंक मारताना
धुरो नाचतालो
दीष्ट काडूंक, फडकी उडयताना
इंगळ्या आनी फडके मधें
मांत्रीक जावन दिसतालो
घरांत आयल्लें वीघ्न निवरावंक
उज्यांत मिरसांग घाल्यार
घाट जावन नाकाबुडार पावतालो
शिंक्यार आनी खुरार आसचें सगळें काळें करन
रांदच्या कुडाची अस्मिताय धुरोच सांगतालो
धुंपेलांत
भाणाच्या सोरमुणांत
गोब्राच्या कुड्याथावन
उटल्लो धुंवर जळारींक धांवडायतालो
आज,
पाशार जांवचे वाटेन
गुडसुलांत, हांडियेर बाळाक घेवन
दोन फात्रां मधें आयदान दवरन
फूंक मारचे स्त्रीयेन
घडिभर म्हाका पाटीं वेलो
Fire Free संसारान पयस केल्ल्या धुंवराक
घडिभर लागीं वोडलो.

-एल. एन. रेगो, बेंदुर


Comment on this article

 • Sr Assumpta BS, Mangaluru

  Wed, Sep 30 2015

  Ruchik kavitha! Laanponalo ugdas borokorn vinlya! Vasunk dadoskay bogli!

  DisAgree Agree Reply

 • Preetham Kirem, Sharjah

  Tue, Sep 29 2015

  Good to see Leslie here. Interesting piece of work. Good luck.

  DisAgree Agree Reply


Title : ಧುಂವರ್

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M
 
 N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z