Kavita Kular

ಸಂಗೀತ್ ಪಾವ್ಸಾಚೆಂ

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ತುಟಲ್ಲ್ಯಾ ಫಾಂಟ್ಯಾಕ್ ಅಂಕರ್ ಫುಟಂವ್ಚೆ ಪಾವ್ಳೆ
 
ದಿಸಾನ್‍ದೀಸ್ ಪ್ರಕೃತಿಚೆರ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಪಳೆತಾನಾ ಕವಿನ್ ಖುಬಾಳ್ಚೆಂ ಸಹಜ್. ಪುಣ್ ಹಿಂ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂ ರಾಗಾನ್ ಉಚಾರ್‍ಚೆ ವರ್ನಿಂ ಮೊಗಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಬರೆಂ ನ್ಹಯ್?  ಕವಿ ಜೆರಿ ರಾಸ್ಕೀನ್ಹಾಚಿಂ ಆಯ್ಲೆವಾರ್‍ಚಿಂ ಕವಿತಾಂ ವಾಚ್ತಾನಾ ಕಳ್ತಾ ಕೀ ತೊ ಹ್ಯಾ ಕನಿಶ್ಟ್ ಸ್ಥಿತೆಂತೀ ವ್ಹರ್‍ತೆ ಮೊವಾಳಾಯೆನ್ ಪ್ರಕೃತೆಚೊ ವೈಭವ್ ವರ್ಣುನ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಕೃತಿಚೆ ಪಾಸ್ಳೆಂತ್ ವೊಡುಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್‍ತಾ. ಪಾವ್ಸಾ ಥೆಂಬೊ ಗುಲೊಬಾಚೆ ಪಾಕ್ಳೆರ್ ಪಡ್ಚೆಂ ತಸಲೆಂ ರೊಮಾಂಟಿಕ್ ಚಿಂತಪ್ ಕವಿ ಹಾಂಗಾ ಉಟಯ್ನಾ, ಬಗರ್ ಪಾವ್ಸಾಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಳ್ಯಾಂಚೆ ಸಕ್ತೆನ್ ಜಿಣ್ಯೆಚೊ ಅನ್ಭೊಗ್ ಕವಿ ಉಗ್ತೊ ಕರ್‍ತಾ.

ರುಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಫಾಂಟೊ ತುಟುನ್ ಪಡ್ಚೆಂ ಹ್ಯಾ ಅನ್ಭೊಗಾಚೊ ಏಕ್ ವಾಂಟೊ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಕವಿ ನಿರಾಶೆಚೆಂ ದೂಖ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಲಾಗುಂಕ್ ಸೊಡಿನಾ. ಹಿ ಕವಿಚಿ ತಾಂಕ್. ತುಟುನ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ? ಫಾಂಟೊ ಮರುಂಕ್ ನಾ. ಪರತ್ ರುಕಾಕ್ ವಚುನ್ ಘಡ್ಸುಂಕ್ ಫಾಂಟ್ಯಾಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂನಾ. ಪುಣ್ ಪಾವ್ಸಾಚೆ ಪಾವ್ಳೆ ಪುರೊ ಫಾಂಟ್ಯಾಕ್ ನವೊ ಜೀವ್ ಭರುಂಕ್. ಆಶಾ,ಅತ್ರೆಗ್ ಆನಿ ಭರ್ವಸ್ಯಾಚಿ ಝರ್ ಕವಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಶಿರಾಂನಿ ವ್ಹಾಳಂವ್ಕ್ ಕವಿ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲಾ.  ಪಾವ್ಸಾಚ್ಯಾ ಸಂಗೀತಾಕ್ ಧಲ್ಚಿ ಆಂಕರ್ ಜಿವಿತಾಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿತಾ.  ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಿಂ ತುಟಲ್ಲೆ ಫಾಂಟೆ ಅಸಾತ್ ನ್ಹಯ್?

-ಎಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್. ಡಿಕುನ್ಹಾ

ಕವಿತಾ:

 

 

 

 

 

 

ಸಂಗೀತ್ ಪಾವ್ಸಾಚೆಂ

ಪಾವ್ಸಾಚೆಂ ಸಂಗೀತ್ ಆಯ್ಕಲಾಂ?
ಪ್ರಕೃತಿಚೊ ನಾದ್ ಹೊ
ವಾರೆಂ ವ್ಹಾಳುನ್, ಮೊಡಾಂ ತೊವುನ್
ಪಾವ್ಳೆ ಪಳೆ ತಟ ಪಟ
ಸರ್ಗಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಸೊಲ್ಫಾಂ ದೆಂವಲ್ಲೆಪರಿಂ!
 
ಹ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಪಾವ್ಳ್ಯಾಂತ್
ಆಸ್ಲಿ ಏಕ್ ತಾಂಕ್
ಸುಕುನ್ ಪಡಲ್ಲ್ಯಾ ಫಾಂಟ್ಯಾಥಾವ್ನ್
ಆಂಕ್ರಿ ಫುಟಲ್ಲ್ಯಾ ಭರ್‍ವಶ್ಯಾಚಿ!

ಕಸಲೆಂ ಏಕ್ ಲಿಸಾಂವ್ ನ್ಹಯ್ಗೀ ಪ್ರಕೃತಿಚೆಂ
ಜರ್ ತುಟುನ್ ಸುಕುನ್ ಪಡಲ್ಲೊ ಫಾಂಟೊ
ರುಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕಲ್ಲೊ ವಾಂಟೊ
ಪಾವ್ಳ್ಯಾಚಿ ತಾಂಕ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್
ಪರತ್ ಜಿಣಿಯೆಚಿ ಆಶಾ ಕಿರ್‍ಲಾಯ್ತಾ
ಪರತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್
ರೂಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡುಂಕ್
ಸಾವ್ಜಾಂಕ್ ಘರ್
ಮನ್ಶಾಕ್ ಸಾವ್ಳಿ ಜಾಂವ್ಕ್
ಆನಿ ಆಕಾಸಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ದೀಂವ್ಕ್
ಆಂವ್ಡೆತಾ
ತರ್ ಅಸಲೆ ಆಂಕ್ರೆವ್ಣೇಂತ್
ಜರೂರ್ ಸತ್ ಆಸಾ
ಜಿವಿತಾಚೊ ಸಾರ್ ಆಸಾ!
 
ಆಯ್ಕಲಾಂಗೀ ಸಂಗೀತ್ ಪಾವ್ಸಾಚೆಂ?
 
-ಜೆರಿ ರಾಸ್ಕಿಂಞ್, ಆಂಜೆಲೊರ್


संपादकीय:

तुटल्ल्या फांट्याक आंकर फुटंवचे पावळे

दिसानदीस प्रकृतिचेर जांवचो अत्याचार पळेताना कवीन खुबाळचें सहज. पुण् हीं सिंतिमेंतां रागान उचारचे वरनीं मोगान सांगचें बरें न्हय? कवी जेरी रास्कीन्हाचीं आयलेवार्चीं कवितां वाचताना कळता की तो ह्या कनिश्ट स्थितेंती व्हरते मोवाळायेन प्रकृतेचो वैभव वरणून वाचप्याक प्रकृतिचे पासळेंत वोडूंक प्रयत्न करता. पावसा थेंबो गुलोबाचे पाकळेर पडचें तसलें रोमांटीक चिंतप कवी हांगा उटयना, बगर पावसाच्या पावळ्यांचे सक्तेन जिणयेचो अनभोग कवी उगतो करता.

रुका थावन फांटो तुटून पडचें ह्या अनभोगाचो एक वांटो म्हणयेत. पुण् कवी निराशेचें दूख वाचप्यांच्या काळजांक बिलकूल लागूंक सोडिना. ही कविची तांक. तुटून पडल्यार कितें? फांटो मरूंक ना. परत रुकाक वचून घडसूंक फांट्याक जांवचेंना. पुण् पावसाचे पावळे पुरो फांट्याक नवो जीव भरूंक. आशा, अत्रेग आनी भर्वस्याची झर कवी वाचप्यांच्या शिरांनी व्हाळवंक कवी यशस्वी जाला. पावसाच्या संगीताक धलची आंकर जिविताक साक्स दिता. आमच्या भोंवारीं तुटल्ले फांटे असात न्हय?

-एंडऱ्यू एल. डिकुन्हा

कविता:

संगीत पावसाचें

पावसाचें संगीत आयकलां?
प्रकृतिचो नाद हो
वारें व्हाळून, मोडां तोवून
पावळे पळे तट पट
सर्गीं थावन सोलफां देंवल्लेपरीं!

ह्या हरयेका पावळ्यांत
आसली एक तांक
सुकून पडल्ल्या फांट्याथावन
आंकरी फुटल्ल्या भर्वश्याची!

कसलें एक लिसांव न्हयगी प्रकृतिचें
जर तुटून सुकून पडल्लो फांटो
रुका थावन चुकल्लो वांटो
पावळ्याची तांक आपणावन
परत जिणियेची आशा किरलायता
परत जियेवंक
रूक जावन वाडूंक
सावजांक घर
मनशाक सावळी जावंक
आनी आकासाक अर्गां दीवंक
आंवडेता
तर असले आंक्रेवणेंत
जरूर सत आसा
जिविताचो सार आसा!

आयकलांगी संगीत पावसाचें?

-जेरी रास्कींञ, आंजेलोरTitle : ಸಂಗೀತ್ ಪಾವ್ಸಾಚೆಂ

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M
 
 N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z