Kavita Kular

ಮಾತ್ಯೆ ಪರ್ಮಳ್

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ಚರಿತ್ರಾ ಜಾಲ್ಲೆ ಗೊಡ್ಶೆ ಉಡಾಸ್

ಹೊ ಮನೀಸ್ ಫೊಂಡಾಂತ್ ಆಸಾ. ಕಾಂಯ್ ಸಂಸಾರಾಚೆಂ ವಜನ್ ಸೊಸುಂಕ್ ತಾಂಕನಾಸ್ತಾಂ ಧರ್ಣಿಕ್ ಶೆವ್ಟಲಾ. ತವಳ್ ಪಾವ್ಸ್ ಪಡ್ತಾ ಆನಿ ಯಾದಿಂಚಿ ಸಾಂತ್ ಹಾಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ವ್ಯಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾ.

ಹ್ಯಾ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಜಿವಾಳ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಯಾದಿಂನಿ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ, ಕಿತೆಂ ನಾ ಸಾಂಗುಂಕ್ ತುಮಿ ಕವಿತಾಚ್ ವಾಚಿಜಾಯ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾ ಮೆರೆಂನಿ ತಾಣೆ ಕಾಡಲ್ಲ್ಯಾ ಹರ್‍ಯೆಕಾ ಪಾವ್ಲಾಂಚೆಂ ಚಿತ್ರಣ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಮನಾಚ್ಯಾ ಕಂತ್ರೆಲಾಂತ್ ಫಿಛಾರ್ ಜಾಲಾಂ. ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಂಬ್ಯಾಚ್ಯಾ ರುಕಾರ್ ಬಸುನ್, ಗಾದ್ಯಾ ಮೆರಾಂನಿ ಚಲುನ್ ವೆಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಲಾಂಕ್ ಚೊಂವ್ಚೆಂ ಭಾಗ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಮೆಳುಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಜಬ್ಬೊರ್ ಆಶಾ ತಾಕಾ ಜಾಲ್ಯಾ.

ಪುಣ್ ಫೊಂಡಾಂತ್ಲೊ ಕೊಣ್ ತಾಕಾ ಉಟುನ್ ವ್ಹರಿತ್? ತೆ ಗೊಡ್ಶೆ ಉಡಾಸ್, ತ್ಯೊ ಯಾದಿ ಫಕತ್ ಆತಾಂ ಚರಿತ್ರಾ ಮಾತ್ರ್!

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಕವಿತಾ

 

 

 

 


 

ಮಾತ್ಯೆ ಪರ್ಮಳ್

ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾಕ್ ಭಿಜುನ್ ಧರ್‍ತಿ
ಮಾತ್ಯೆ ಪರ್ಮಳ್ ಗಾಂವ್ ಭರ್‍ತಿ
ಸುಗಂಧ್ ಸಗ್ಳೊ ಭರುನ್ ಪುರ್‍ತಿ
ಯಾದಿಂಚ್ಯೆ ಸಾಂತೆಚಿ ಉಟ್ಲ್ಯಾ ಸರ್‍ತಿ

ಲಿಪಲ್ಲ್ಯೊ ಯಾದಿ ಕೊನ್ಶಾಂತ್ ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯಾ
ಕಿರ್‍ಲಲ್ಯಾತ್ ಆತಾಂ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಮತಿಚ್ಯಾ
ಬಗ್ಲೆನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ರುಕಾರ್ ಆಂಬ್ಯಾಚ್ಯಾ
ಕೊಗ್ಳಿ ರುದಾನ್ ಗುಂಡಾಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಲಿಂಬಾಚ್ಯಾ

ಝಣ್ ಝಣ್ ಆವಾಜ್ ಪಾಂಯ್ಜಣಾಂಚೊ
ಮೆರೆ ವಯ್ರ್ ರೊಂಬ್ಚ್ಯಾ ನಾಜೂಕ್ ಪಾವ್ಲಾಂಚೊ
ಪರ್ಮಳ್ ಮಾರ್‍ತಾ ಗೊಡ್ಶಾ ಮ್ಹೊಂವಾಚೊ
ಭರುನ್ ವೊಮ್ತುಂಚ್ಯಾ ತಾಂಬ್ಶಾ ವೊಂಟಾಂಚೊ

ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಚುಂಬನ್ ದಿಲ್ಲೆ
ತಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನಪಯಿಂಚ್ ಜಾಲ್ಲೆ
ಮಾತ್ಯೆ ಪರ್ಮಳಾಂತ್ ಉಪ್ಯೆವ್ನ್ ಯೇವ್ನ್
ಮೊಗಾ ಶೆತಾಂತ್ ಜಿವೆ ಜಾಲ್ಲೆ!

ಸಳ್ಸಳ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವೊಂಟಾಂಕ್ ಪರತ್
ವೋಂಟ್ ಮೆಳೊಂವ್ಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸುರಾತ್?
ಕೊಣ್ ತರೀ ಮ್ಹಾಕಾ ನಿಕೆಪಿಲ್ಲ್ಯಾ ಫೊಂಡಾ ಥಾವ್ನ್
ಗಾದ್ಯಾ ಮೆರೆಕ್ ಉಕಲ್ನ್ ವ್ಹರತ್?

-ಜೆರಿ ರಾಸ್ಕಿಞ್, ಆಂಜೆಲೊರ್

संपादकीय:

चरित्रा जाल्ले गोडशे उडास

हो मनीस फोंडांत आसा. कांय संसाराचें वजन सोसुंक तांकनासतां धर्णीक शेवटला. तवळ पावस पडता आनी यादिंची सांत हाच्ये मतींत व्यार करूंक लागता.

ह्या परत्यान जिवाळ जाल्ल्या यादींनी कितें आसा, कितें ना सांगुंक तुमी कविताच वाचीजाय. आपल्या गांवच्या गाद्या मेरेंनी ताणे काडल्ल्या हरयेका पावलांचें चित्रण हाच्या मनाच्या कंत्रेलांत फिछार जालां. परत्यान एक फावटीं आंब्याच्या रुकार बसून, गाद्या मेरांनी चलून वेच्या पावलांक चोंवचें भाग आपणाक मेळूं म्हळ्ळी जब्बोर आशा ताका जाल्या.

पूण फोंडांतलो कोण ताका उटून व्हरीत? ते गोडशे उडास, त्यो यादी फकत आतां चरित्रा मात्र!

-मेल्विन रोड्रिगस

कविता

मात्ये पर्मळ

पयल्या पावसाक भिजून धरती
मात्ये पर्मळ गांव भरती
सुगंध सगळो भरून पुरती
यादिंच्ये सांतेची उटल्या सरती

लिपल्ल्यो यादी कोनशांत काळजाच्या
किरलल्यात आतां गाद्यांत मतिच्या
बगलेन आसच्या रुकार आंब्याच्या
कोगळी रुदान गुंडाये थावन लिंबाच्या

झण झण आवाज पांयजणांचो
मेरे वयर रोंबच्या नाजूक पावलांचो
पर्मळ मारता गोडशा म्होंवाचो
भरून वोमतुंच्या तांबशा वोंटांचो

एका काळार चुंबन दिल्ले
ताचे उपरांत नपयिंच जाल्ले
मात्ये पर्मळांत उप्येवन येवन
मोगा शेतांत जिवे जाल्ले!

सळसळच्या ह्या वोंटांक परत
वोंट मेळोवंक कित्याक सुरात?
कोण तरी म्हाका निकेपिल्ल्या फोंडा थावन
गाद्या मेरेक उकलन व्हरत?

-जेरी रास्कीञ, आंजेलोरTitle : ಮಾತ್ಯೆ ಪರ್ಮಳ್

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M
 
 N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z