Kavita Kular

ತುಕಾ ಖಂಯ್ ದೆಂವುಂಕ್?

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ಚಂಚಲ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಆನಿ ಮೊರೇಲಿಟಿ

ತರ್ನಾಟ್‍ಪಣಾರ್ ಅಸಲಿಂ ಚಂಚಲ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಯೆಂವ್ಚಿಂ ಸಹಜ್. ಪುಣ್ ’ಮೊರೇಲಿಟಿ’ ಗಳ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಕಾಸುಳೊ ಖೊರ್ಜುಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಖೊರ್ಜುತಾನಾ, ಕಿತೇಂಯ್ ತೊಂಡಾಂಕ್ ವ್ಹರ್‍ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ತುಂ ಹಜಾರ್ ಚಿಂತಾಯ್. ಎಕ್ಯೆ ವಾಟೆನ್ ಸಾಲ್ವಾರ್ ಜಾತಾಯ್. ಆನ್ಯೇಕೆ ವಾಟೆನ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ತಾಯ್. ಖಂಯ್ಚೆಂ ಬರೆಂ, ಖಂಯ್ಚೆಂ ವಾಯ್ಟ್ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಕೊಣ್? ತುಜೆಂಚ್ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ತುಜೊ ರಾಕಣ್‌ದಾರ್.

ಸ್ಟೀಫನ್ ಮಿನೇಜಸ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕವಿತಾ ಕುಳಾರಾಕ್ ಆಯ್ಲಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ತಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣುನ್ ತೊ ’ಕವಿ’ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅರ್ಥ್ ನ್ಹಯ್. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಾವ್ಯಶೆತಾಕ್ ರಿಗ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ದರ್ಯಾಕ್ ಉಡಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ. ಉಪ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾತಲ್ಲ್ಯಾಂನೀಂಯ್ ಉಪ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಶಿಕ್ಚೆಂ ಪಡ್ತಾ. ಸ್ಟೀಫನ್ ಶಿಕ್ತಲೊ, ಶಿಕುಂದಿ ಮ್ಹಣುನ್ ಆಮಿ ಆಶೆತಾಂವ್.

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಕವಿತಾ:

 

 

 

 

 


 

ತುಕಾ ಖಂಯ್ ದೆಂವುಂಕ್?

ಎಕ್ಸುರ್ಪಣ್ ಭೊಗ್ತಾ ಮ್ಹಾಕಾ, ಕಿತೆಂ ಕರುಂ ಹಾಂವ್?
ಜಾಲ್ಲೆಬರಿ ಜಾತಾ, ಹಾಂವ್ ಆಜ್ ಏಕ್ ಚೂಕ್ ಕರ್‍ತಾಂ
ಆಂಗಾಂತ್ ಚಿರ್ಪುಟ್ ಮಾರಲ್ಲೆಬರಿ ಜಾತಾ
ಮತಿಂತ್ ಭಾತ್ ಕಾಂಡಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಜಾತಾ
ವಸ್ತುರಾ ಗಾಂಚ್ ತುಟ್ಚ್ಯಾ ಹುಂಬ್ರಾರ್ ಆಸಾ

ಚಂಚಲ್ ಮನಾನ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ
ಸಾಯ್ಬಾ ಸಾಲ್ವದೊರಾ, ಹೆಂ ಕಿತೆಂ ಪಳಯ್ತಾಂ ?
ಥರಾವಳ್ ಆಸಾತ್, ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ಮೆನು ಆಸಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ
ವಾಂಟೆ ಕರ್‍ತಾತ್, ಮಾಸ್ಳಿ ಮೊಲಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ
ಕಾಳಿಂ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಗೊರಿಂ ಗ್ರೇಸ್ತಾಂಕ್
ಥೊಡಿಂ ಆಸಾತ್ ಸುಕ್ಯಾ ತಾಟ್ಯಾಬರಿ
ಪಾಖ್ಯಾನ್ ಚಿಂವುನ್ ಉಡಯಿಲ್ಲೆ ಕಾಜುಬರಿ
ಆನಿ ಥೊಡ್ಯೊ ಕಾಯ್ಲೆರ್ ಕರ್ಪಲ್ಲ್ಯೊ ಲೆಪೊ
ಥೊಡಿಂ ಭಿಕ್ಣಾಂ ನಾತಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಕಳ್ ಪಣ್ಸಾಬರಿ
ಆನಿ ಥೊಡಿಂ ಗುಜ್ಯಾಕ್ ಭರ್‍ಶಿಕ್
ಕುಶಿನ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಚ್ಯಾ ಹರ್ದ್ಯಾರ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕ್ರೀಸ್
ತಾಂತುಂ ಚಿರ್ಡುನ್ ಆಸಾ ಎಕಾ ಇಂಚಾಚೊ ಖುರಿಸ್
ಖುರ್ಸಾಕ್ ತಕ್ಲಿ ಬಾಗಾಯ್ಲಿ
ಮನ್ ಕೆಲೆಂ, ಗಾಡಿಯೆರ್ ಬಸಯ್ಲೆಂ
ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಚೆಡುಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಗಾಂವ್ಚೆಂ
ಅವಯ್ ನಾತಲ್ಲೆಂ ತಾಚೆಂ ಜಿಣೆಂ
ರಾವುಂಕ್ ಘರ್ ನಾ ಖಂಯ್, ಶಿಕುಂಕ್ ಪಯ್ಶೆ ನಾಂತ್ ಖಂಯ್
ಭಯ್ಣಿಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಖಂಯ್, ಬಾವಾಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಖಂಯ್
ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಸಂಸಾರ್ ನಾ ಖಂಯ್
ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಯ್ತಾಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಫಸಯ್ಲೆಂ ಖಂಯ್

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ ಮನಾಂತ್ ಶಿರಾಂಧಾರಿಂಚೊ ಪಾವ್ಸ್
ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಘಾಲುನ್ ಮೂಟ್
ಕಾಡ್ಲೆ ಹಾಂವೆಂ ನೋಟ್
ಆನಿ ಮ್ಹಳೆಂ
ತುಕಾ ಖಂಯ್ ದೆಂವುಂಕ್?

-ಸ್ಟೀಫನ್ ವಾಮಂಜೂರ್


Comment on this article

 • Jerry Rasquinha, Mangalore

  Sat, Mar 18 2017

  ಹೆಂ ಬರೆಂ ಪ್ರೇತನ್. ವಿಚಾರ್ ಆಸಾ. ಬರಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಗುಮಾನಾಕ್ ಯೆತಾ. ಪಯ್ಲೆಂ ಮೇಟ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ನ್ಹಯ್...ಚಲ್ತಾಂ ಚಲ್ತಾಂ ಎಕ್ ದೀಸ್ ತಿ ಲಾಭ್ತಾ. ಸರ್ವ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂ. ಪ್ರೇತನ್ ಚಾಲುಸ್ ಆಸೊಂದಿ.

  DisAgree Agree [1] Reply

 • Dancy correa, Dubai

  Fri, Mar 17 2017

  Wow Stephen NYC 1

  DisAgree Agree [1] Reply

 • Sigfred Dsouza, Dubau

  Fri, Mar 17 2017

  Very nice poem Baab Stephan.. great work, keep going on...

  DisAgree Agree [1] Reply

 • Marina Norma Menezes , UAE

  Fri, Mar 17 2017

  Steevan . This talent wl come few of them but you are dedicated and appreciate your efforts. Good luck and God bless for your future mission. From Marina Menezes. Dubai.

  DisAgree Agree [1] Reply

 • Roydon, dubai

  Thu, Mar 9 2017

  how sweet!!!! really good poem. i enjoyed it. great job!!!

  DisAgree Agree [1] Reply

 • Tina Jacklin Dsouza, Dubai

  Wed, Mar 8 2017

  Very nice all d best for more articles

  DisAgree Agree [1] Reply

 • Merlyn Dsouza, Dubai

  Tue, Mar 7 2017

  Nice poem Stephen, keep it up the good work.

  DisAgree Agree [1] Reply

 • Austin Prabhu, Chicago

  Tue, Mar 7 2017

  ಕವನ್ ರುಚ್ಲೆಂ ಮತಿಂತ್ ಖಂಚ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾಚ್‍ಖಾತಿರ್ ಹೆಂ ಬರಂವ್ಕ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ; ಬರವ್ನ್ಂಚ್ ರಾವ್ ಸ್ಟೀಫನ್.

  DisAgree Agree [1] Reply

 • Marina Norma Menezes , UAE

  Sun, Mar 5 2017

  Dear Stephen very good write up. Very much touching heart. Sentimental. Keep it up Stephen. May God bless for your great mis sion. Good luck. MARINA NORMA MENEZES. DUBAI

  DisAgree Agree [1] Reply

 • Jas, Dubai

  Sun, Mar 5 2017

  Wow Stevan dattu, you're so good!

  DisAgree Agree [1] Reply

 • Vivian , Sharjah

  Sun, Mar 5 2017

  Nice poem. .we need more from you Stephen

  DisAgree Agree [1] Reply

 • ನಾನು ಮರೋ, ತೊಟ್ಟಾಮ&

  Fri, Mar 3 2017

  ಮಿತ್ರ್ ಸ್ಟೇಫನ್ ಹಾಚಿ ಕವಿತಾ ವಾಚುನ್ ವರ್ತೊ ಸಂತೊಸ್ ಜಾಲೊ.ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗ್ಸಾನ್ ಭೊವ್ ಬೊರ‍್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಸಮರ್ಪಕ್ ಸಂಪಾದಕಿಯ್ ಬೊರಯ್ಲಾಂ.ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಕವಿತಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಸ್ಟೇಫನ್ ಕವಿ ಜಾಂವ್ಚೊ ನಾ ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಜೊಕ್ತೆಂ ಮೇಟ್ ತಾಣೆ ದವರ್ಲಾಂ.ಕವಿಚಿಂ ಭಗ್ಣಾಂ ಕವಿತೆಂತ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಝಳ್ಕತಾತ್.ಪುಣ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾನಿ ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಆನೀಕಿ ಕವಿತಾಂ ವ್ಹಾಳ್ತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ತೊ ಆನೀಕಿ ತಿಕ್ಷ್ಣ್ ಧಾರ್ ದಿತೊಲೊ ಮುಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂಚ್ ದುಭಾವ್ ನಾ ಆನಿ ತಶೆಂಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಸ್ಟೇಫನ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಕವಿಂಚ್ಯಾ ಪಂಕ್ತೆಂತ್ ಸೆರ್ವೊಂದಿ ಮುಣೊನ್ ಆಂವ್ಡೆತಾಂ.ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ಬೊರೆಂ ಜಾಂವ್.

  DisAgree Agree [1] Reply


Title : ತುಕಾ ಖಂಯ್ ದೆಂವುಂಕ್?

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M
 
 N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z