Kavita Kular

ಏಕ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ವಾಟ್ಲೆಂತ್ ಘೊಟೊ ಶಿತಾ ಬದ್ಲಾ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಶೆಂವ್ಚೊ ಮನೀಸ್

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಏಕ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಆಸಾ. ಮಾಗ್ಣೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ಕಸಲೆಂ? ಕ್ರಾಂತಿ ಆಶೆಂವ್ಚೆಂ! ಬಂಡಾಯಾಚೆಂ ಕಿಟಾಳ್ ಪೆಟುಂದಿ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ. 'ಮ್ಹಜ್ಯೆ ವಾಟ್ಲೆಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡಿ ಕ್ರಾಂತಿ ವೋತ್' ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಆಸಾ ಪಳೆಯಾ, ತಸಲೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಆಸಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಜಿವಿತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾಂತ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾನ್ ಸದಾಂನೀತ್ ಶಿಜಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾ. ಶಿಜುನ್ ಶಿಜುನ್ ತೊ ಹದಾ ಜಾಲಾ.

ಮಾಗೀರ್ ವೊಲ್ಟೇರ್ ಆನಿ ಬ್ರೆಕ್ಟ್ ಸೈತ್ ಆಪ್ಣಾ ಸಾಂಗಾತ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಆಂಗ್ ಶಿರ್ಶಿರ್‍ತಾ. ಹ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ದಣ್ಸತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಣಚ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದೀನಾಂತ್. ಮೆಲ್ಲೆ ಆತ್ಮೆ ಲೆಗುನ್.

ಜೊನ್ ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ ಮಡಿಕೇರಿಂತ್ ಎಕ್ಲೊ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್‍ತಾ. ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಬರಯ್ತಾ. ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಬರೊಂವ್ಚೆಂ ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ತೊ ಸಮ್ಜತಾ. ತರೀ ತಾಚಿ ಕೊಂಕಣಿ ತಶೆಂ ಕನ್ನಡ ಕವಿತಾ ಮುಕಾರ್ ದವ್ರುನ್ ಥೊಡಿ ತಬ್ದಿಲಿ ಕರುನ್ ಹಾಂವೆಂ ಹಿ ಕವಿತಾ ತುಮ್ಚೆ ಹುಜಿರ್ ದವರ್‍ಲ್ಯಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಮೂಳ್ ಕವಿತೆಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಪಯ್ಸ್ ಪಾವುಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಮ್ಜಣಿ ಮ್ಹಜಿ.

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಕವಿತಾ:

 

 

 

 

 

 


 

ಏಕ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ

ಆವಯ್,,,,
ಮ್ಹಜ್ಯೆ ವಾಟ್ಲೆಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡಿ
ಕ್ರಾಂತಿ ವೋತ್...!
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ-ಗುಂಡಾಯೆಂತ್ಲೆಂ
ಬಂಡಾಯಾಚೆಂ ಕೀಟ್
ಪೆಟುನ್ ಜಳುಂದಿ..
ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ದೀಷ್ಟ್ ಲಾಯ್..
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಿತರ್‍ಲೆಂ ಕಿಟಾಳ್
ಪೆಟುಂಕ್ ಉಸ್ಮಡ್ತಾ.

ಉಜ್ಯಾನಳಿ ಧರುನ್
ಫೂ.. ಫೂ.. ಕರುನ್
ಫುಂಕುನ್ ಥಕಲ್ಲೊ ಬ್ರೆಕ್ಟ್
ಧುಂವ್ರಾಚ್ಯೆ ಧುಂವ್ರೆಕ್ ದುರ್‍ಸುಂಚೊ ವೊಲ್ಟೇರ್
ದೊಳ್ಯಾಂ ಹುಲೊಪ್ ಸಾಂಗುನ್
ನಪಯಿಂಚ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್.

ರಗತ್ ಲೆಂವುನ್ ಲೆಂವುನ್
ಶಿಜಲ್ಲ್ಯಾ ಆತ್ಮ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂಕಿ
ತ್ಯಾ ಗಿಲೋಟಿನಾಕಚ್ ಮಾತಿ ಖೆಲ್ಯಾ
ಉರ್‍ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜಿ ಜೀಬ್ ಮಾತ್ರ್..
ಪೊಡ್ಜಿಬೆಕ್ ಪಾಸ್ ಅಂರ್ದುಂಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ
ಮ್ಹಜೊ ಪ್ರಾಣ್ ಪಿಸುಡ್
ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ಲಾಭುಂ...

-ಜೊನ್ ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ


संपादकीय:

वाटलेंत घोटो शिता बदला क्रांती आशेंवचो मनीस

हांगासर एक मागणें आसा. मागणें म्हळ्यारी कसलें? क्रांती आशेंवचें! बंडायाचें किटाळ पेटुंदी म्हणचें. 'म्हज्ये वाटलेंत कांय थोडी क्रांती वोत' म्हणचें चिंतप आसा पळेया, तसलें चिंतप आसजाय जाल्यार जिवितांतल्या उज्यांत एकल्या मनशान सदांनीत शिजजाय पडता. शिजून शिजून तो हदा जाला.

मागीर वॉल्टेर आनी ब्रेक्ट सैत आपणा सांगात ना म्हणताना आंग शिर्शीर‍ता. ह्या जिवितांत दण्सतेल्यांक कोणच सांगात दीनांत. मेल्ले आत्मे लेगून.

जॉन सुंटिकोप्पा मडिकेरिंत एकलो शिक्षक जावन वावूर‍ता. कन्नडांत बरयता. कोंकणिंत बरोंवचें कष्टांचें म्हणून तो समजता. तरी ताची कोंकणी तशें कन्नड कविता मुकार दवरून थोडी तब्दिली करून हांवें ही कविता तुमचे हुजीर दवर‍ल्या. ताच्या मूळ कवितेथावन हांव पयस पावुंक ना म्हळ्ळी समजणी म्हजी.

-मेल्विन रोड्रीगस

कविता:

एक मागणें

आवय,,,,
म्हज्ये वाटलेंत कांय थोडी
क्रांती वोत...!
म्हज्या काळजा-गुंडायेंतलें
बंडायाचें कीट
पेटून जळुंदी..
एक पावटीं दीष्ट लाय..
म्हज्या भितर‍लें किटाळ
पेटुंक उस्मडता.

उज्यानळी धरून
फू.. फू.. करून
फुंकून थकल्लो ब्रेक्ट
धुंवराच्ये धुंवरेक दुर‍सुंचो वॉल्टेर
दोळ्यां हुलोप सांगून
नपयिंच जाल्यात.

रगत लेंवून लेंवून
शिजल्ल्या आत्म्यां थावन कितेंकी
त्या गिलोटिनाकच माती खेल्या
उर‍ल्या म्हजी जीब मात्र..
पोडजिबेक पास अंर्दुंच्या पयलें
म्हजो प्राण पिसूड
एक पावटीं उजवाडाक सुटका लाभूं...

- जॉन सुंटिकोप्पाTitle : ಏಕ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M
 
 N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z