Kavita Kular

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ದುಬ್ಳ್ಯಾಚ್ಯೆ ಭುಕೆಕ್ ಪೊಕೊರ್‍ನ್ ಖಾಂವ್ಚೊ ಪೊಟಾರ್‍ಯಾಚೊ ಸಂತೊಸ್

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜಾಂತ್ ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್ ಪೊಟಾಕ್ ಪೊಕೊರ್‍ನ್ ಖಾಂವ್ಚೆ ದೀಸ್ ಆಸಲ್ಲೆ. ಜೆವಣ್ ಜಾಯ್ ಜಾತಾನಾ ಮೆಳನಾತಲ್ಲೆಂ. ಪಣಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಘರೆ ಖಾವ್ನ್ ಪೊಟ್ ಭರ್‍ಚೆ ದೀಸ್ ಆಸಲ್ಲೆ. ತಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ದಿಸಾ, ಘರಾಂತ್ ಪಾವ್ ತಾಂದುಳ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ಪಾತಳ್ಯೊ ಕರುನ್ ಪೊಟ್ ಭರುಂಕ್ ಆಶೆಲ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಪೊಟಾರಿ ಆಯ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕವಿನ್ ಬರಯ್ಲಾಂ.

ಮುಂಬಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಕಾಶಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ 1959 ನವೆಂಬರಾಚ್ಯಾ ’ಪಯ್ಣಾರಿ’ ನೆಮಾಳ್ಯಾಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಚಾ.ಫ್ರಾ. ದೆಕೊಸ್ತಾಚಿ ಕವಿತಾ ಹಿ. ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಕ್ ಸಾಟ್ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲಿಂ.

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಕವಿತಾ:

ಪೊಟಾರಿ ದಾಧೊಶಿ ಕೆದಳಾ ಜಾತಾ?

ಪೊಟಾರ್‍ಯಾಚೆಂ ಪೊಟ್ ಕೆದ್ನಾಂ
ಭರ್‍ತಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಕರ್‍ತಾಯ್ ವಿಚಾರ್
ಆಟೊವ್ ಜಾತಾ ಆದಿಂ ಮಾಗಾ
ಆಸ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ದುಬ್ಳೆಂ ಶೆಜಾರ್
ಪಾವ್ಸಾಂತ್ ಎಕಾ ಸನಿಯಾಂ ಫೆಸ್ತಾ
ತಾಂಗೆರ್ ಕಾಪ್ಲೊ ಪಣಸ್ ಮೊಟೊ
ಅರ್ಧೊ ಪಾವ್ ತಾಂದುಳ್ ಆಸ್ಲೊ
ದುಸ್ರೊ ನಾತ್ಲೊ ತಾಂದ್ಳಾ ಘೊಟೊ
ಪೊಟಾರ್‍ಯಾಚೆಂ ಯೆಣೆಂ ಜಾಲೆಂ
ಯೆಂವ್ಚೊ ಯೇವ್ನ್ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ರಾವ್ಲೊ
ಮೊಟೆಂ ಬೆಜಾರ್ ಜಾಲೆಂ ತಾಂಕಾಂ
ಘರ್‍ಚೊ ಧನಿ ಸಾಂಗ್ತಾ ಆಪ್ಲೊ
ಊಟ್ ಬಾಬಾ ಉದಕ್ ಆಸಾ
ಪಾಂಯ್ ಧು ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ನ್ಹಾ
ಜೆವ್ತಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಜೇವ್ ಬಾಬಾ
ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಥೊಡೆ ಘರೆ ಖಾ
ಪೊಟಿಯೊ ಸೈರೊ ತಕ್ಷಣ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ
ಭುಕೆಕ್ ದೋನ್ ಶಿತಾಂ ಖಾತಾಂ
ಆಶೆಕ್ ಥೊಡೆ ಘರೆ ಖಾತಾಂ
ಜಿರ್‍ಲೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಯೆತಾಂ

-ಚಾ.ಫ್ರಾ.ದೆಕೊಸ್ತಾ

संपादकीय:

दुबळ्याच्ये भुकेक पोकोर‍न खांवचो पोटाऱ्याचो संतोस

आमच्या समाजांत दुबळीकाय पोटाक पोकोर‍न खांवचे दीस आसल्ले. जेवण जाय जाताना मेळनातल्लें. पणस जाल्ल्या वेळार घरे खावन पोट भर‍चे दीस आसल्ले. तसल्या एका दिसा, घरांत पाव तांदूळ मात्र आसल्ल्या वगता पातळ्यो करून पोट भरुंक आशेल्ल्या घरांत पोटारी आयलो जाल्यार कितें जाता म्हळ्ळेविशीं हांगासर कवीन बरयलां.

मुंबय थावन प्रकाशीत जावन आसलल्या १९५९ नोवेंबराच्या ’पयणारी’ नेमाळ्याचेर पर्गट जाल्ली चा.फ्रा. देकोस्ताची कविता ही. ह्ये कवितेक साट वरसां जालीं.

-मेल्विन रोड्रीगस


कविता:

पोटारी दाधोशी केदळा जाता?

पोटाऱ्याचें पोट केदनां
भर‍ता म्हणून कर‍ताय विचार
आटोव जाता आदीं मागा
आसलें म्हाका दुबळें शेजार
पावसांत एका सनियां फेस्ता
तांगेर कापलो पणस मोटो
अर्धो पाव तांदूळ आसलो
दुसरो नातलो तांदळा घोटो
पोटाऱ्याचें येणें जालें
येंवचो येवन जेवणाक रावलो
मोटें बेजार जालें तांकां
घर‍चो धनी सांगता आपलो
ऊट बाबा उदक आसा
पांय धू नातल्यार न्हा
जेवताय जाल्यार जेव बाबा
नातल्यार थोडे घरे खा
पोटियो सैरो तक्षण म्हणता
भुकेक दोन शितां खातां
आशेक थोडे घरे खातां
जिर‍ले जाल्यार फाल्यां येतां

-चा. फ्रा. देकोस्ता


Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M
 
 N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z