Kavita Kular

ಮಹಮ್ಮದ್

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ಮಹಮ್ಮದಾಂತ್ಲೊ ಶಿವಾನಂದ್ ಆನಿ ಶಿವಾನಂದಾಂತ್ಲೊ ಮಹಮ್ಮದ್

ಕಾಶಿನಾಥ್ ಶಾಂಬಾ ಲೊಲ್ಯೆಂಕಾರಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಸಮ್ಜುಂ ವಾ ನಾ ಸಮ್ಜುಂ - ವಾಚುನ್ ವೆತಾನಾ ವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಂವ್ಸಾರಾಕ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜೊಡಲ್ಲೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ತುಕಾ ಜಾತಾ. ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ತಸಲ್ಯ ಅನ್ಭೋಗಾಂತ್ ನ್ಹಾಣಂವ್ಚಿ ತಾಕತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಚಡೀತ್ ಕವಿತಾಂಕ್ ಆಸಾ.

ಶಿವಾನಂದ್ ಆಸುಂ, ಮಹಮ್ಮದ್ ಆಸುಂ - ತೆ ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಮನೀಸ್ ಜಾತೀಚೆ - ಧರ್ಮಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ವೆಗ್ಳೆ ಕೆಲ್ಯಾತ್ ಆಸುನಯ್. ಮನೀಸ್‍ಪಣ್ ಮನ್ಶಾಂ ಮದಿಂ ಫರಕ್ ಕರಿನಾ. ಧರ್ಮಾನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಫರಕ್ ಪುಸೂನ್ ಕಾಡೂನ್, ಮನೀಸ್‍ಪಣ್ ಉಕ್ಲೂನ್ ಧರ್ಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಹೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ. ತುಮ್ಕಾಂ ಕಿತೆಂಯ್ ದಿಸುಂ ವಾ ನಾ ದಿಸುಂ, ಹಿ ಕವಿತಾ ಮಾತ್ರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಧೊಶಿನಾಸ್ತಾಂ ರಾವನಾ.

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಕವಿತಾ:

 

 

 

 

 

 

ಮಹಮ್ಮದ್

ಮಹಮ್ಮದ್ ತುಂ ಖಂಯ್ ಆಸಾ

ಮ್ಹಜಿ ನದರ್ ತುಕಾಚ್ ಸೊದೀತ್ ಆಸಾ

ಹರ್ಶಿಂ ದಿಸ್ತಾಲೊ ತುಂ ಮ್ಹಾಪ್ಸಾ ಮಾರ್ಕೆಟಾಂತ್
ಮ್ಹಣ್ಟಾಲೊ : ಶಿವಾನಂದ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಸಾಂಗ್
ಆನಿ ಕಾಂಯ್ ಸಾಂಗೀಚ್ ನಾಸ್ಲೊ
ದರ್ ಫಾವ್ಟಿಂ ಬರೊವ್ನ್ ಘೆತಾಲೊ ತುಂ ಮ್ಹಜೊ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ನಂಬರ್
ಫಾಟ್ಲೊ ಸೇವ್ಹ್ ಕರೂಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣೂನ್
ವಿಚಾರ‍್ತಾಲೊ ದರ್ ಫಾವ್ಟಿಂ ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕಶಿ ಆಸಾ
ಕೆನ್ನಾಯ್ ದಿಸ್ತಾಲೊ ತುಂ ತುಜ್ಯಾ ಫ್ಲೆಟಾಚ್ಯಾ ಬಲ್ಕಾವಾಂತ್
ದಾಖಯ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಾಕಾ ವಯ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾತ್
ಅಲ್ಲಾಚೊ ಕಸೊ

ಪೂಣ್ ತುಂ ಹಾಲಿ ದಿಸನಾ
ತುಂ ಖಂಯಿಂಚ್ ದಿಸನಾ
ಮಹಮ್ಮದ್ ತುಂ ಖಂಯ್ ಆಸಾ
ನಾ ಆನಿ ಆಸಾ
ಹೆಚ್ಯಾ ಮದಿ ತುಂ ಖಂಯ್ ಆಸಾ

ತುಂ ಮೆಳ್ಟಾಲೊ ಹಡ್ಕಿತಾಲೊ ಹಾತ್ ದಾಖಯ್ತಾಲೊ
ಹೊ ಸಗ್ಳೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೊ ಭಾಸೂಚ್ ಕಾಯ್ ಕಿತೆಂ
ತುಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮನಾಂತ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ಪಾತ್ರ್ ಕಾಯ್ ಕಿತೆಂ

ಮಹಮ್ಮದ್
ತುಂ ಖರೊಚ್ ಅಸ್ತಿತ್ವಾಂತ್ ಆಸ್ಲೆಲೊ ಕಾಯ್ ನಾ
ಹೆಚೊಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆತಾಂ ಸಂಭ್ರಮ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಆಸಾ

ಹಾಂವ್ ಮಹಮ್ಮದ್
ಹಾಂವೂಚ್ ಮಹಮ್ಮದ್
ಹಾಂವೂಚ್ ಮಹಮ್ಮದ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾಂ...
ತರ್ ಮಾಗೀರ್ ಶಿವಾನಂದ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾ

-ಕಾಶಿನಾಥ್ ಶಾಂಬಾ ಲೊಲ್ಯೆಂಕಾರ್


संपादकीय:

महम्मदांतलो शिवानंद आनी शिवानंदांतलो महम्मद

काशिनाथ शांबा लोलयेंकाराच्यो कविता समजूं वा ना समजूं - वाचून वेताना वेगळ्या एका संवसाराक प्रवेश जोडल्लो अनभोग तुका जाता. वाचप्याक तसल्या अनभोगांत न्हाणंवची ताकत ताच्या चडीत कवितांक आसा.

शिवानंद आसूं , म्हम्मद आसूं - ते पयल्यान मनीस जातीचे - धर्मान तांकां वेगळे केल्यात आसुनय. मनीसपण मनशां मदीं फरक करीना. धर्मान केल्लो फरक पुसून काडून, मनीसपण उकलून धरचें चिंतप हे कवितेंत म्हाका दिसता. तुमकां कितेंय दिसूं वा ना दिसूं, ही कविता मात्र तुका धोशीनासतां रावना.

-मेल्विन रोड्रीगस

कविता:

महम्मद

महम्मद तूं खंय आसा
म्हजी नदर तुकाच सोदीत आसा

हरशी दिसतालो तूं म्हापसा मार्केटात
म्हणटालो : शिवानंद, म्हाका एक सांग
आनी कांय सांगीच नासलो
दर फावटी बरोवन घेतालो तूं म्हजो मोबाइल नंबर
फाटलो सेव्ह करूंक ना म्हणून
विचारतालो दर फावटी माधुरी दिक्षित कशी आसा
केन्नाय दिसतालो तूं तुज्या फ्लॅटाच्या बल्कावांत
दाखयतालो म्हाका वयल्यातल्यान हात
अल्लाचो कसो

पूण तूं हाली दिसना
तूं खंयच दिसना
महम्मद तूं खंय आसा
ना आनी आसा
हेच्या मदी तूं खंय आसा

तूं मेळटालो हडकितालो हात दाखयतालो
हो सगलो म्हाका जाल्लो भासूच काय कितें
तूं म्हज्या मनांतलें एक काल्पनिक पात्र काय कितें

महम्मद
तूं खरोच आस्तित्वात आसलेलो काय ना
हेचोच म्हाका आता संभ्रम जाल्लो आसा

हांव महम्मद
हांवूच महम्मद
हांवूच महम्मद जावन आसा...
तर मागीर शिवानंद खंय आसा

-काशिनाथ शांबा लोलयेंकारTitle : ಮಹಮ್ಮದ್

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M
 
 N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z