Kavita Kular

wvÉÆèÃAiÀiï ¥ÀAiÀiïì ªÀZÀ£ÁPÁ


¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀiï:

PÁ¼ÁÓPï eÁ¯Áè÷å WÁAiÀiÁAZÁå GeÁåAvï G¨ÁÓ°è PÀ«vÁ

ºÀgÉåPÉ PÀ«vÉZÁå GzɪÁ ¸ÀAVA GAZÁAiÉÄa ¤¸Àuï ZÀqÉÆ£ï ªÉvÁ ºÉÆ PÀ«. ºÁAUÁ¸Àgï JPÉ ¹ÛçÃAiÉÄZÁå CAvÀ¸ÀÌ£ÁðZÉÆ vÁ¼ÉÆ D¥ÁÚZÉ PÀ«vÉzÁéjA vÁuÉ ¨sÁAiÀiïæ WÁ¯Á. PÁAAiÀiï ®UÁßZÁå ¨sɸÁAvï DvÁÛA, ¥ÉÇÃAiÀiïæ JPÀémï°è ¹Ûçà wZÁå ªÉÆUÁa zsÁAªï ªÀÄAiÀiÁ๠zɪÁ£ï gÁªÀ¬Äè ªÀÄíuÁÛ eÁ¯Áågï ºÁAUÁ¸Àgï QvÉAQ C£ÁGvï WÀqÁèA vÉA RArvï. ºÁå CªÀÏqÁ£ï PÁ¼ÁÓAPï ¸ÉƸÀÄAPï £ÀeÉÆ eÁ¯Éè WÁªÉ eÁvÁ£Á Gmï¯Áè÷å GeÁåAvï » PÀ«vÁ ¨sÀÄAAiÀiï ¥ÀqÁè÷å.

DxÀðgï ¦gÉÃgÁ PÉÆAPÀtÂZÁå PÁªÀå ±ÉvÁAvï ¨sÀgÀé±ÁZÉA £ÉPÉvïæ. PÁAAiÀiï C±ÉAZï vÁa ªÁmï vÉÆ ZÀªÉÆÌ£ï UɯÉÆ vÀgï ¥sÀÅqÁgÁAvï D¥ÉèA ¸ÁÜ£ï ygï GgÀAiÀÄÛ¯ÉÆ ªÀÄíuÁÑ÷åAvï £ÀªÀ¯ï £Á.

D«Ä » PÀ«vÁ ªÁZï¯Áè÷åA¤ ¥ÀAiÀiïì ªÀZÀ£Á¸ÁÛA ¯ÁVA gÁªÉÇ£ï ºÉ PÀ«vÉ£ï ¥À¸Áæ¬Ä¯ÉÆè ¸ÀÄUÀAzsï ZÁPÉÆè eÁ¯Áågï ¸ÀUÉîA ZÀAzï eÁvÀ¯ÉA.

-ªÉÄ°é£ï gÉÆræUÀ¸ï

PÀ«vÁ:

    wvÉÆèÃAiÀiï ¥ÀAiÀiïì ªÀZÀ£ÁPÁ

    wvÉÆèÃAiÀiï ¥ÀAiÀiïì vÀÄA ªÀZÀ£ÁPÁ
        »A PÁ¼ÁÓA PÉ¢APïZï vÀÄnÑA £ÁAvï
            xÁA¨ÉÆÑ£Á ªÉÆÃUï ¢Ãªïß DzÉêïì vÀÄPÁ
        ºÉÆå zÉƼÁåA vÀr zsÁA¥ÉÇÑ÷å £ÁAvï

    ¸Ávï d¯ÁäAa DvÁA R§gï £ÁPÁ
        fÃªï ªÀÄíeÉÆ ¨sÀgï vÀÄeÁå fªÁAvï
            G®AiÀiï ªÉÆUÁ Deï ªÀiË£ï £ÁPÁ
        DgÁªïß zsÀgï ªÀiÁíPÁ vÀÄeÁå UÉÆ¥ÁAvï

    ¨ÁªÉÑ D¢A ¥ÁPÉÆî÷å gÀhÄqÉÆè÷å
        vÀjà ¸ÀÄPÉÆ£ï vÉÆå UɯÉÆå£ÁAvï
            ¸ÁAqÉèA zsÀjÛ£ï ªÉAUÉèA ªÁgÁå£ï
        G¨ÉÆ£ï UɯÉÆå, ºÁvÁPï ªÉļÉÆî÷å£ÁAvï

    GzÀPï ªÁgÉA ¢¯ÉèA zɪÁ£ï
        ¥ÀÅuï ªÉÆÃUï gÀZï¯ÉÆè ºÁAªÉA vÀÄAªÉA
            vÀÄeÉ«uÉA PÀ±ÉA ¸ÉƲ£ï
        ¸Áé¸ï D¸ÁÛA ªÀÄíeÉÆ vÀÄeÉ ¸ÀªÉA

    §Ä¼ÀÄâ¼Áå GzÁÌAvï RvÀÌw zsÁªï
        d¯ïä ¢¯ÉÆè d¨ÉÆâgï GeÁå£ï
            PÁeÁj ¥ÀAiÀiÁÚAvï ªÉÆUÁa zsÁAªï
        gÁªÀ¬Äè QvÁåPï ªÀÄAiÀiÁ๠zɪÁ£ï?

    -DxÀðgï ¦gÉÃgÁ, MªÀÄÆÓgïTitle : wvÉÆèÃAiÀiï ¥ÀAiÀiïì ªÀZÀ£ÁPÁ

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M
 
 N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z