Kavita Kular

¢µÁÖªÉÇ


¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀiï:

¥sÀÅqÁgÁZÁå xÀxÀðgÁåA¤ Q®ð°è xÀxÀðgÁåAa PÀ«vÁ!

»A PÀ¸À°A aAvÁßA eÁªÉåvï, ªÀÄ£ÁPï ¨sÉmÉÆé¼ï D¸ÁÛ£Á C«Ñvï ¨sɵÉÖAZï Gzɪïß AiÉÄA«ÑA? PÁAAiÀiï f«vÁZÉ C¸ÀÛªÉÄÛaA aAvÁßA? ¥ÁæAiÀiï ¨sÀgÉÆ£ï, PÁAAiÀiï ¦qÉAvï ¥ÀqÉÆ£ï D¸ÀàvÉæZÁå AiÀiÁ WÀgÁÑ÷å RmÁè÷ågï ¥ÀrÑA aAvÁßA? ¸ÉªÉPï ZÁPÉæPï ¨sÉÆA«ÛA D¥ÁÚaA D¸ÀÛ°A AiÀiÁ £ÁAvï ªÀÄí½î PÁªÉÓtÂ, JPÁ £ÀªÀÄÄ£ÁåZÉ xÀxÀðgÉ! ¥sÀÅqÁgÁZÁå, DdÆ£ïAiÀiï WÀqÉÆAPï £Ávï¯Áè÷å ¨sÀ«µÁåa RAvï D¤ ¨sÉåA ºÉ PÀ«vÉAvï GmÉÆ£ï ¢¸ÁÛvï.

ªÀÄ£ï ¨sɵÉÖA jvÉA D¸ÁÛ£Á D¬Ä¯Éè ºÉ «ZÁgï ¨sɵÉÖ UɯɣÁAvï, f«vÁZÉ DªÉÆ°Pï PÁ¼Á«²A aAvÀÄAPï ¸ÀPÉè ªÀÄí¼ÉîA ¸ÀªÀiÁzsÁ£ï PÀ«ZÉA! DPÉæÃPï ªÀÄ£ÁPï ¨sɵÉÖAZï jPÁªÉÄAvï zÀªÀgÉÑA ¥sÀ¼ÁzÁAiÉÄPï £ÀíAiÀiï ªÀÄíuÉÆ£ï PÀ« ¸ÁAUÉÆAPï ¸ÉÆzsÁÛ?

±ÀgÀvïZÀAzïæ ±ÉuÉÊ PÉÆAPÀtÂZÉÆ £ÁªÀiïªÀ¸ÉÆÛ PÀ«. PÉÃAzÀæ ¸Á»vÀå CPÁzÉ«ÄxÁªïß ¥ÀÅgÀ¸ÁÌgï eÉÆqï¯ÉÆè PÀ«. PÉÃgÀ¼À gÁeÁåAvï vÉÆ ªÀ¹Û PÀgÁÛ. PÉÆAPÀt ¨sÁ±É«²A, ¸Á»vÁ嫲A ºÉgï ¨sÁ¸ÁA¤ ¥Àæ§ÄzïÞ ¯ÉÃR£ÁAAiÀiï vÉÆ §gÀAiÀiÁÛ.

-ªÉÄ°é£ï gÉÆræUÀ¸ï

PÀ«vÁ:

    ¢µÁÖªÉÇ


¸ÁAeï £Á ¸ÀPÁ¼ï, ¨sÁAiÀiïæ £Á ©üvÀgï
    ªÀÄ£ï xÉÆqÉA ¨sÉoÉA ¥ÀqÉè¯Áå ªÉ¼Ágï
AiÉÄ«Ó£Á¸ÁÛ£Á, DoÀAiÀiÁ߸ÁÛ£Á
    SÉÆïï SÉÆïï aAvÁßA eÉ£ÁßA
C«Ñvï AiÉÄvÁvï Gzɪïß
    vÉ£ÁßA ªÉǼÀÍvÁA, wA ªÀÄífA £ÀíAiÀiï,
ªÀÄífA £ÀíAiÀiï RgÉ¥ÀtÂA!
    zsÀ¤ vÁAZÉÆ D¸Á RAAiÀiï vÀjÃ
zÀÆgï £Á ¯ÁVA -
    Dqï ¥ÀqÁè D¸Àvï SÁmÁè÷ågï
zsÁAPÀÄ£ï D¥Éè zÉƼÉ
    aAvÁUÀæ¸ïÛ, «ZÁgÁAvï ªÀå¸ïÛ -
RAAiÀiï D¸Á vÁZÉA SÁmÉèA?
    D¥Áè÷åZï WÀgÁAvï PÁAAiÀiï zÀĸÉæPÀqÉ?
PÀ¼À£Á ªÀiÁíPÁ -
    ¸ÉªÁ ¸ÀıÀÆæµÉPï ªÀÄíuï
¯ÁVA PÉÆuï D¸Á QvÉA?
    SÁwæ £Á -
eÁuÁA ¥sÀPÀvï EvÉèA ªÀiÁvïæ:
    ¨sɵÉÖ UɯɣÁAvï vÁZÉ ¦PÉ «ZÁgï
ªÀåxïð eÁ°A£ÁAvï wA aAvÁßA...

- ±ÀgÀvïZÀAzïæ ±ÉuÉÊTitle : ¢µÁÖªÉÇ

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M
 
 N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z