Kavita Kular

w¸ÉÆæ ºÉÆ PÉÆÃuï


¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀiï:

EµÁÖUÀvÉ ªÀÄzsÁè÷å PÀAzÁÌA xÁªïß GmÉÆ£ï ¨sÁAiÀiïæ AiÉÄAªÉÑ ZÀªÀiÁÑ!

EµÁÖUÀvÉ ªÀÄzsÉA AiÉÄÃgï DAiÀiÁè÷å. ªÀÄAiÀiÁà¸ÁZÉÆ ¥ÁUÉÆgï PÉƸÁ¼Áî. JPÀémÁaA ¨ÉÆAzÉgÁA zsÀtÂðPï ±ÉªÀÖ¯ÁåAvï. ºÁPÁ PÁgÀuï vÉÆÃAiÀiï £ÀíAiÀiï, ºÉÆÃAiÀiï £ÀíAiÀiï - w¸ÉÆæ PÉÆuïQ D¸Á ªÀÄíuÉÆ£ï ºÉ PÀ«vÉAvÉÆè £ÁAiÀÄPï ¸ÁAUÁÛ D¤ vÁPÁ 'ZÀªÀiÁÑ' ªÀÄíuÉÆ£ï ªÉǯÁAiÀiÁÛ. zÉÆUÁAZÁå §gÉ¥ÀuÁZÉA ¸ÁgÉA PÀgÀÄAPï D±ÉAªÉÑ, zÉÆUÁAZÁå §gÉ¥ÀuÁZÁå GzÁå£ÁAvï ¥sÀůÁA §zÁèPï PÁAmÉ WÁ¯ÉÑ ºÁå ¸ÀA¸ÁgÁAvï PÁAAiÀiï GuÉ £ÁAvï.

AiÉÆÃUÀåvÁ £Ávï¯Áè÷åPï AiÀiÁ PÁAAiÀiï D±É£Ávï¯Áè÷åPï, ¸ÀzÁA¤Ãvï ¥sÀůÁAZï ªÉļï¯Áè÷åªÉ¼Ágï C¥ÀÇæ¥ï PÁAmÉ ¯Á¨sÁÛ£Á zÀÄSÁÛ. vÀªÀ¼ï C¸À¯É ZÀªÀiÁÑ ¢¸ÉÑ PÁAAiÀiï £ÀªÉA £ÀíAiÀiï. ªÀĤøï eÁªïß d®ä¯Áè÷åa C¸ÀÌvïPÁAiÀiï ». » C¸ÀÌvÁÌAiÀiï gÁUï ºÁqÀAiÀiÁÛ, ªÀÄ£ÁêPï zÉzɸÉÆàgï PÀgÀAiÀiÁÛ. vÀ¸À° KPï UÀeÁ¯ï ¨sÉÆÃªï ¸ÉÆ©üvï PÀgÀÄ£ï PÀ« DxÀðgï ¦gÉÃgÁ£ï ºÁAUÁ¸Àgï ¦AvÁæAiÀiÁè÷å.

DxÀðgï ¦gÉÃgÁ ¥ÁmÁè÷å zÉÆÃ£ï ªÀ¸ÁðA¤ PÀ«vÁ ±ÉvÁAvï d§gïzÀ¸ïÛ ªÉÄmÁA PÁqÀÄ£ï D¸ÉÆÑ PÀ«. ºÁAUÁ¸Àgï ¥Áæ¸ÁAPï ªÀZÉÆ£ï, ¸ÁAUÉÆAPï D¸ÁÑ÷å ¸ÀAVÛAPï SÁqÀÄA WÁ¯Éè¥ÀjA ¢¸ÁÛ. ¥sÀÅqÁgÁAvï vÁuÉ C¸À¯Áå ¸ÀAVÛAZÉgï ZÀrvï zsÁå£ï ¢ÃeÁAiÀiï.

-ªÉÄ°é£ï gÉÆræUÀ¸ï

PÀ«vÁ:

    w¸ÉÆæ ºÉÆ PÉÆÃuï

    ªÀÄíeÁå vÀÄeÁå ªÀÄzsÉA
        w¸ÉÆæ ºÉÆ PÉÆÃuï
            £ÉuÁ PÉÆuïZï
                ¥ÀÅuï, eÁuÁ vÉÆ.... PÉÆÃuï

    ªÀÄÄPÁè÷å£ï §gÉA
        ¥ÁmÁè÷å£ï zsÀgÀÄ£ï SÉÆgÉA
            PÀgÀÛ¯ÉÆ ªÀiÁíPÁ ªÀiÁvÉåPï ¸ÁgÉA
                ¸ÁAUÀÛ¯ÉÆ vÀÄeɯÁVA
                    SÁªÀªïß vÀÄPÁ gÉƸÁ¼ï WÀgÉ

    £ÉuÁ ºÁAªï w¸ÉÆæ PÉÆÃuï

    "vÁZÉA §gÉA
        ªÀÄíeÉA-ªÀÄÄgÉ"
            ªÀÄíuÁÛ¯ÉÆ ªÀÄíeɯÁVA
                vÁåZï §gÁåPï ¥ÀÅAPÉÆ£ï ªÁgÉA
                    ¥ÀÅlAiÉÆè vÉÆ PÉÆuɪÀÄÄgÉ?
                        «ZÁj vÀÄeɯÁVA

    vÀÆAAiÀiï £ÉuÁAAiÀiï w¸ÉÆæ PÉÆÃuï

    ªÉĹÛç ²¸Á ªÀÄzsÉA ºÉÆ zÀ¥sÉzÁgï
        ¥À¼ÉAªïÌ ¢¸Àvï ªÀ¥sÁzÁgï
            JPÁPï ¨sÀgÉÆì£ï wãï ZÁågï
                ºÁqÀÛ¯ÉÆ ¥sÀÅAPÁåPï «WÁßA C£Áégï

    w¸ÉÆæ D¸Á
        eÁUÀÄævï gÁªÁ
            ºÉÆ PÉÆÃuï?

    ZÀªÀiïZÁ

    -DxÀðgï ¦gÉÃgÁ, MªÀÄÆÓgïTitle : w¸ÉÆæ ºÉÆ PÉÆÃuï

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M
 
 N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z