Kavita Kular

¸ÉÆzsÁßA


¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀiï:

¸ÉÆzsÀÛ¯ÁåAPï ªÉļÀ£Á¸ÁÛA ªÀZÀ£Á, PÁ½Ãeï ¸ÀAiÀiïÛ!

ªÀiÁVÃgï, PÀ« eÁAªïÌ D±ÉvɯÁåA¤ ¸ÉÆ¢üeÁ¬ÄZï ¥ÀqÁÛ! ¸ÉÆzsÁè÷å ²ªÁAiÀiï QvÉÃAAiÀiï ¥À¼ÉAªïÌ ªÉļÀ£Á D¤ ªÉļÁî÷å ²ªÁAiÀiï PÉÆuïAiÀiï ªÀĤøï C£ÉÆãUÁAZÁå vÀ¼ÁåAvï G¥ÉåAªïÌ ¥ÁªÀ£Á. ºÉ PÀ«vÉAvÉÆè ªÀĤøï vÀ¸À¯Áå C£ÉÆãUÁAvÁè÷å£ï ¥Á±Ágï eÁAªïÌ D±ÉvÁ eÁ¯Áè÷å£ï vÁuÉ ¸ÀÄgÀÄ PɯÁè÷å ¸ÉÆzsÁßAPï DPÉÃgï £Á. vÉÆ §UÉèZÁå PÁ¼ÁÓA¤ ªÀiÁvïæ w¼ÀÄAPï ¥ÁªÉÇAPï £Á eÁ¯Áè÷å£ï C£ÉÆãUÁAZÁå ²jêgÁåAvÁè÷å£ï DdÆ£ï ¥Á±Ágï eÁAªïÌ £Á. vÉÆ ¢Ã¸ï PÉzÀ¼Á AiÉÄvÀ¯ÉÆ?

§UÉèZÁå PÁ¼ÁÓA¤ ºÉÆ ªÀĤøï w¼ÀÄAPï ªÀZÀ£Á vÀgïAiÀiï vÁuÉ ¸ÉÆzsï¯Áè÷å ºÉgï ªÀ¸ÀÄÛA ¥ÁnèA PÁ¼ÁÓA vÁPÁ PÀ½vï eÁAiÀiÁ߸ÁÛ£Á ªÉa£ÁAvï. ¥ÀvÁæA §gÀAªÁÑ÷å ªÉÆÃVZÉA PÁ½Ãeï, AiÉÆÃVZÉA avïæ avÁæ¬Ä¯ÉèA PÁ½Ãeï, PÀ«vÁ °Sï¯Áè÷å PÀ«ZÉA PÁ½Ãeï vÁPÁ dgÀÆgï PÀ¼ÁîA, ¥ÀÅuï vÀ¸À¯Áå ZÀªÀÄvÁÌgÁA ªÀÄÄPÁgï vÉÆ EvÉÆè «gÉÆ£ï UɯÁ QÃ, PÁ¼ÁÓAa vÁPÁ «¸Àgï ¥ÀqÁè÷å D¸ÀÛ°.

ªÀiÁåQìªÀiÁa PÀ«vÁ vÀvïéV£Áå£ÁZÁå «µÀAiÀiÁ¨sÉÆA«ÛA gɪÀدÁå. vÀ¸À¯É JPÉ £ÀzÉæAvÁè÷å£ï » PÀ«vÁ ¥À¼ÀAiÀiÁÓAiÀiï ¥ÀqÁÛ D¤ ªÉÇgÀAiÀiÁÓAiÀiï ¥ÀqÁÛ. vÀªÀ¼ï ºÉ PÀ«vÉZÉÆ gÉÆøï D«Ä ZÁPÉÆAPï ¸ÀPÀÛ¯ÁåAªï.

-ªÉÄ°é£ï gÉÆræUÀ¸ï

PÀ«vÁ:

    ¸ÉÆzsÁßA

    PÁAAiÀiï AiÀÄÄUÁA¤ ºÁAªï ¸ÉÆzsÉßgï D¸ÁA.
        ¢Ã¸ï¨sÀgï ¸ÉÆzsÁÛA,
            gÁvï ¥sÁ¯ÉA vÀgï ¥ÀgÀvï ¸ÉÆzsÁÛA,
        C¸À¯ÉA - PÀ¸À¯ÉA, £ÁAªï £Á¸ï¯ÉèA!

    UÀUÀ£Á CUÁzsÁAvï, vÀuÁ ¦A¥Áæ÷åAvï
        ¸ÀÄAiÀiÁð gÀhļÀÔ¼ÁåAvï, ¥ÀÅ£Éé ZÀAzÁæAvï
            PÁ¥Áì¼Áå zÉÆAUÁæAvï, PÁAZÉð¯Áè÷å ªÉÄÊzÁ£ÁAvï
        ¸ÉÆzsÁÛA.

    Gd¼ÁÑ÷å zÉƼÁåAvï, ¦±Áågï WÁ¯ÁÑ÷å ºÁ¸ÁåAvï
        ªÀÄzsÀÄgï ¸Àà±ÁðAvï, ¥ÀŸÀÄà±Áå GvÁæAvï
            avÁî ZÁ°Avï, GAZÁè÷å £ÀqÁÛ÷åAvï
        ¸ÉÆzsÁÛA.

    vÁ¼ï ¢AªÁÑ÷å ¸ÀAVÃvÁAvï, ªÉÄüï WÁ¯ÁÑ÷å PÀ«vÁAvï
        ªÉÆÃV ¥ÀvÁæAvï, AiÉÆÃV avÁæAvï
            ¸ÀÄSï ¢AªÉÑ ªÉAUÉAvï, «ÃPï ¢AªÁÑ÷å zÀæªÁåAvï
        ¸ÉÆzsÁÛA.

    ºÁAªï ¸ÉÆzsÁÛA..
        ¥sÀŸÀðvï £Á¸ÁÛA ¸ÉÆzsÁÛA
            ºÀgÉåPï zÉƼÁå ¢¶Ö£ï, ¥ÀgÀvï ¥ÀgÀvï ¸ÉÆzsÁÛA.

    QvÉA ¸ÉÆzsÁÛA? QvÁåPï ¸ÉÆzsÁÛA?
        ºÉÃAAiÀiï ¸ÉÆzsÁÛA.

    ¥ÀÅuï,
        §UÉè£ï fAiÉÄAªÁÑ÷å PÁ¼ÁÓAvï ªÀiÁvïæ
            ¸ÉÆzsÀÄAPïZï ¸ÀPÀ£Á!

    -ªÀiÁåQìªÀiï ¯ÉÆèÉÆTitle : ¸ÉÆzsÁßA

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M
 
 N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z