Kavita Kular


¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀiï:

¦Q SÉÆ° gÀhÄqÁè÷å D¤ ¦PÉÆ£ï AiÉÄAªÁÑ÷åAPï zÉSÉÆ£ï gÁªÁè÷å

ºÉA ¸ÀȵÉÖZÉA ¤AiÀĪÀiï. ¦Q SÉÆ° gÀhÄqÁÛ£Á vÀ¤ð SÉÆ° ºÁ¸ÁÛ° RAAiÀiï. ¥ÀÅuï wZï vÀ¤ð SÉÆ° ¦Q eÁvÁ£Á, vÀ£ÁåðAZÉÆ ¸ÀA¸Ágï PÁAAiÀiï PÁ¨Ágï eÁvÁ ªÀÄíuÁÛvï? ºÉ ¦PÉ SÉÆ°AiÉÄPï D¥ÁÚa ©ügÁAvï, RAvï £Á. w wZɧjZï ¦PÉÆ£ï AiÉÄAªÁÑ÷åAPï ¥À¼Éªïß gÁªÁè÷å. D¥ÁÚ ¸ÁAUÁvÁ wÃAAiÀiï D¸Ávï ªÀÄí¼ÉÆî ¸ÀAvÉƸï wPÁ PÁAAiÀiï AiÀiÁ D¥ÁÚ§jZï vÁAZÉÃAAiÀiï CAvïå ¯ÁVA ¥ÁªÁèA ªÀÄí½î RAvïUÁAiÀiï?

ºÉÆå zÉÆãïAiÀiï ¸ÀAVÛ » PÀ«vÁ GUÁÛ÷å£ï ¸ÁAV£Á¸ÁÛA DªÀiÁÌA ªÁZÁà÷åAPï aAvÀÄAPï ¸ÉÆqÁÛ. vÁåzÉPÀÄ£ï » ¸ÀA¦ PÀ«vÁ ¯ÉUÀÄ£ï, ªÁZÀÛ¯ÁåPï xÉÆqÁå ªÁAmÁåPï vÀjà «gÁgÁAiÀiï ¢Ã£Á¸ÁÛA gÁªÀ£Á.

¨É¼ÀäuïZÁå eÉÆ«mÁ jêÀiÁ ªÀÄxÁAiÀĸÁZÉA PÀ«vÁ ¥ÀŸÀÛPï `AiÉÄà UÀįÉƨÁ' DAiÉÄèªÁgïZï ¥ÀUÀðmï eÁ¯ÁA. ¸ÉªÀPï ¥ÀæPÁ±À£Á£ï ¥ÀUÀðmï PɯÁè÷å ºÁå ¥ÀŸÀÛPÁAvï PÀªÀ¬ÄwæZÉÆå JQÛøï PÀ«vÁ D¸Ávï.

-ªÉÄ°é£ï gÉÆræUÀ¸ï

PÀ«vÁ:

    ¸ÀÄQ SÉÆ° ºÁAªï


    ºÁAªï w ¸ÀÄQ SÉÆ°
        ¦PÉÆ£ï gÀhÄqÉÆ£ï ¥ÀrèA
            vÁå gÀÄPÁZÉA CAUï eÁªïß D¸ï°èA
                Deï ªÀÄíf CAvï WÀr ¥Á«è

    ºÁAªï ¥ÀqÁÛ¸ÁÛ£Á ªÀÄíf
        ¢ÃµïÖ D¸ï°è D¤PïAiÀiï
            vÁå gÀÄPÁ ªÀAiÀiïæZï
                ºÁ¸ÉÆ£ï £ÁZÉÆ£ï ªÁgÁågï zsÀ¯ÉÆ£ï
                    QvÉèV ¸ÀÄSÁ¼ï ¢Ã¸ï PÁqï¯Éè

    DvÁA DªïÌ eÁªïß
        D¬Ä¯ÉèA PÁ¨Ágï
            ¥ÁZÉÆé gÀAUï ªÀÄíeÉÆ
                G¨ÉÆ£ï UɯÉÆ vÉÆ ªÁgÁågï

    vÀj
        D±Á w D±Á
            gÀÄPÁgï vÁå gÀÄPÁgï gÁA«Ñ
                ªÁgÁå¸ÀAVA zsÀ°Ñ
                    ¸ÀÄAiÀiÁðZÁå QuÁðA ¸ÀAVA SɽÑ

    ºÁAªï w ¸ÀÄQ SÉÆ°
        gÀÄPÁgï xÁªïß zsÀtÂðgï ¥Àrè
            ¸ÀPÁè ¥ÀqÉÆ£ï ºÁAªÉA
                zsÀtÂðgï ¸ÁÜ£ï WÉvÉÆè
                    PÉÆuÉAV ªÀiÁíPÁ DgÁªïß
                        ªÀí£ïð ªÀiÁqÁZÁå ªÀÄļÁ WÁ¯ÉÆ

    ºÁAªï ¥À¼ÉAªïÌ ¯ÁVèA
        Ggï¯Áè÷å SÉƯÁåAPï
            £ÀªÁå£ï d¯ÉÆä£ï D¬Ä¯Áè÷åAPï
                ªÀÄíeɧjA DªïÌ ªÀÄÄUÉÆÝ£ï AiÉÄvÀ¯ÁåAPï
                    D¤ ºÁAªï ¥À¼ÉªïßZï gÁ«èA
                        ºÁAªï w ¸ÀÄQ SÉÆ°
                            ªÀiÁvÉå¸ÀAVA °Ã£ï eÁªïß UÉ°A

    -eÉÆ«mÁ jêÀiÁ ªÀÄxÁAiÀĸï


Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M
 
 N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z