Kavita Kular

MvÁÛAiÀiï PÉÆÃgÁßPÁÌ ªÀiÁPÁÌ


¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀiï:

ºÀgÉåPÁè÷åPï D¥Á¦è ªÁmïZï UÉÆqÁìuÉa, ¸À®é¯Áågï ¸ÀAiÀiïÛ

JPÉPÁè÷åa «Ä¸ÁAªÁa ªÁmï ªÉVîZï D¸ÁÛ. vÀÄeÉ ªÁmÉ£ï ºÁAªÉA ªÀZÉÆAPï eÁvÁ, dj vÀjà ªÀiÁíPÁ w ¥À¸ÀAzï eÁAiÀiïÛ vÀgï. ¥ÀÅuï vÀÄeÉ ªÁmÉ£ï ZÀ¯ï ªÀÄíuÉÆ£ï ªÀiÁíPÁ ¸ÁAUÉÆAPï vÀÄPÁ C¢üPÁgï £Á. vÀÄf D¤ ªÀÄíf ªÁmï, ºÁå f«vÁAvï ªÉªÉVî. » KPï oÀgÁªÀuï Wɪïß, ¸ÀªÁðAPï ¸ÀªÉÆÓAZÁå f£Áìgï ¨sÉÆêïZï D¥ÀŨÁðAiÉÄ£ï ªÀiÁí®ÏqÉÆ PÀ« ¸ÀÄ¢üÃgï PÉÆqÀPÀtÂÃ£ï » PÀ«vÁ «uÁè÷å.

f«vÁZÁå JPÁ C¥ÀǪïð, UÀeÉðZÉ ¸ÀAVÛZÉgï PÀ«£ï GeÁéqï ¥sÁAPÀAiÀiÁè. eÉÆ PÉÆuï ªÀívÉÆð ªÀÄÄPÉ° ªÀígÀÛªÁÛ, vÉÆ MvÁÛAiÀiï PÀj£Á¸ÁÛ£ÁAZï D¥Áè÷åZÁå PÁªÀiÁAZÁå ¥Àæ¨sÁªÁ£ï D£ÉåÃPÁè÷åPï D¥ÁÚZÉ ªÁmÉgï ªÉÇÃqïß ºÁqÁÛ. ¥ÀÅuï zÀÄqÀÄ SÁªÀªïß, ¸ÀA¸Áj ªÀ¸ÀÄÛAa D±Á zÁPÀªïß PÉÆuïAiÀiï JPÁè÷å£ï, D£ÉåÃPÁè÷åPï D¥Éè ªÁmÉPï ªÉÇqÉèA vÀjÃ, D¬Ä¯ÉÆè vÉÆ ªÀĤøï xÀAAiÀÄìgï ±Á¸Àévï GgÀÛ¯ÉÆ ¸ÁAUÉÆAPï eÁAiÀiÁß.

¸ÀÄ¢üÃgï ªÀiÁªÀiÁa » PÀ«vÁ f«vÁZÁå C£ÉÆãÃUÁ£ï ¦Pï°è. vÁa D¦èZï SÁ±É° ±ÉÊ° ªÁZÀÄAPï D¥ÀŨÁðAiÉÄa ¯ÁUÁÛ.

-ªÉÄ°é£ï gÉÆræUÀ¸ï

PÀ«vÁ:

    MvÁÛAiÀiï PÉÆÃgÁßPÁÌ ªÀiÁPÁÌ


    MvÁÛAiÀiï PÉÆÃgÁßPÁÌ ªÀiÁPÁÌ
        vÀÄUÉ¯É ªÁmÉÖ£ï AiÉÄÃAªÁÌ ªÀÄítÆ
            ªÀÄUÉ¯É UÀÆuï D¤ß zsÀªÀiïð ¸ÉÆÃtÄÚ
                ºÉÆqÁØAPï ¦æAiÀiï eÁAªÁÌ ªÀÄítÆ!

                    GeÁÓ÷åAvÀÄ° w ºÀÄ£ÁìtÂÃ
                        D¤ß §¥sÁðAvÀÄ° xÀAqÁìtÂÃ
                        ¸ÁPÉæAvÀÄ° UÉÆqÁìtÂÃ
                    PÉzÁß ¸ÉƼÁî÷åªÉ vÁAtÂÃ?

                ªÉÇÃvï-¥ÁªÁìaA wA ¸ÀÄAzÀgï UÁtÂÃA
            PÁtÂAiÀiÁAvÀÄ¯É vÉ PÁAiÉÄî D¤ a«ÄÚ
        SɼÁAvÀÄ° w PÀĽîà D¤ SɽÚÃ
    «¸ÉÆìÃPÁðaà ªÉ ¸ÀUÁî÷åA¤?

    -¸ÀÄ¢üÃgï PÉÆqÀPÀtÂÃTitle : MvÁÛAiÀiï PÉÆÃgÁßPÁÌ ªÀiÁPÁÌ

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M
 
 N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z