Kavita Kular

RAAiÀiï D¸ÁAiÀiï ªÉÆUÁ?


¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀiï:

¸ÀÄPÁå ¥ÉǯÁåAZÉgï D¨ÉƯÁåAZÉÆ gÀAUï DvÁA £Á

ºÁå ªÉÆUÁa ¨sÀÄPï «±Éøï. «±Éøï QvÁåPïV ªÀÄí¼Áågï ¨sÀÄPɯÁè÷å ¨Á¼ÁÌ£ï DªÀAiÉÄÑ aAªÉPï gÁPÉÆ£ï gÁªï¯Áè÷å§jA ºÉÆ ªÉÆÃUï gÁPÉÆ£ï gÁªÁè. ºÉÆ ªÉÆÃUï PÉÆuÁZÉÆ, RAAiÀiÁÑ÷å £ÀªÀÄÄ£ÁåZÉÆ? ¸ÁAUÉÆAPï PÀµïÖ eÁAiÀiÁßAvï. QvÁå ªÀÄí¼Áågï ºÁå ªÉÆUÁ£ï ºÁå D¢AZï ¸ÀÄPÁå ¥ÉǯÁåAZÉgï D¨ÉƯÁåAZÉÆ gÀAUï ºÁqÀAiÀiÁè. ªÀÄíuÁÛ£Á ºÉÆ ªÉÆÃUï vÀ£ÉÆð. dÆ£ï eÁAiÀiÁßvï¯ÉÆè.

¨sÉÆêï D¥ÀŨÁðAiÉÄ£ï ¥À¬Äê¯Áå UÁAªÉÑ PÀªÀ¬Äwæ£ï ªÉªÉVîA C®APÁjPï gÀÄ¥ÁA ªÁ¥ÀgÀÄ£ï ºÉ ¸ÁzÉ vÀjà ªÉÆUÁ¼ï PÀ«vÉa gÀÆZï vÀ±ÉA ¸ÉƨsÁAiÀiï ªÁqÀAiÀiÁè÷å. GzÁÌ±É¼ï £Ávï°è ¨sÀÄAAiÀiï ¥sÀÅmÉÑ¥ÀjA ¥sÀÅmï¯Éè ªÉÇÃAmï, ¸ÀÄPÉ ¨sÀÄAAiÉÄ£ï ¥ÁªÁìPï gÁPÉÆ£ï gÁAªÉѧjA - EvÁå¢ ¸Á«îgÀÄ¥ÁA D¥ÀÇæ¥ÁaA ºÁAUÁ¸Àgï gÀhļÀÌvÁvï.

PÉÆèn¯ÁØZÉ ºÀĪÉÄ¢Pï D«Ä ±Á¨sÁ¸ï ªÀÄíuÁÛAªï. PÀ«vÁ PÀļÁgÁa ªÁmï wa ¸ÀÄSÁ¼ï eÁAªï ªÀÄíuï D±ÉvÁAªï.

-ªÉÄ°é£ï gÉÆræUÀ¸ï

PÀ«vÁ:

RAAiÀiï D¸ÁAiÀiï ªÉÆUÁ?


    RAAiÀiï D¸ÁAiÀiï ªÉÆUÁ
        ªÀÄíeÉ zÉÆ¼É vÀÄPÁ gÁPÉÆ£ï
            GzÁÌ±É¼ï £Ávï¯Áè÷å§jA ¨ÁªÁè÷åvï
                GªÉÆ WÉvï°èA ªÉÇAmÁA*
                    ¸ÀÄPÉ ¨sÀÄAAiÀiï¥ÀjA ¥sÀÅmÁè÷åAvï

    RAAiÀiï D¸ÁAiÀiï ªÉÆUÁ
        vÀÄeÉ ªÉAUÉAwè H¨ï
            aAvÁ£Á PÀÄrPï ±ÉPï ªÉļÁÛ
                vÀÄeÁå GvÁæAZÉÆ DªÁeï
                    DdÆ£ï PÁ£ÁAPï DAiÀÄÌvÁ

    RAAiÀiï D¸ÁAiÀiï ªÉÆUÁ
        vÀÄeÁå ¥ÁAAiÀiÁAZÉÆ GªÉÆ WÉwA
            vÀÄeÁå ºÀzsÁåðZÉgï vÀQè zÀªÀjÛA
                vÀÄeÁå PɸÁA¤ ¨ÉÆmÁA SɼÀ¬ÄÛA
                    vÀÄPÁ ¥À¼Éªïß ºÀgÉåPï «¸ÀwðA

    RAAiÀiï D¸ÁAiÀiï ªÉÆUÁ
        ¸ÀÄQ ¨sÀÄAAiÀiï ¥ÁªÁìPï gÁPÉѧjA
            ¸ÀÄAiÀiÁðPï gÁPÁÑ÷å ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw§jA
                ¨sÀÄAAiÀiïÌ PÁ¼ÉÆPï ¥ÀqÉÆAPï gÁPÁÑ÷å ZÀAzÁæ¥ÀjA
                    ¨sÀÄPɯÁè÷å ¨Á¼ÁÌ£ï DªÀAiÉÄÑ aAªÉPï gÁPÁÑ÷å§jA
                        ºÁAªï vÀÄPÁ gÁPÉÆ£ï gÁªÁè÷åA.

    *`ªÉÇÃAmï' ¸À¨ïÝ §ºÀĪÀZÀ£ÁAvï xÉÆqÁå UÁAªÁA¤ `ªÉÇAmÁA' eÁªïß ªÁ¥Àgï eÁvÁ.

    -PÉÆèn¯ÁØ vɯÁä r'D¯ÉäÃqÁ, ¸Á¸ÁÛ£ï (¸ÉÊ¥Àæ¸ï)Title : RAAiÀiï D¸ÁAiÀiï ªÉÆUÁ?

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M
 
 N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z