Kavita Kular

fuÉå£ï ªÀiÁíPÁ ¸ÀUÉîA ¢¯ÉA¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀiï:
zÀĨÁî÷åa VgÉøïÛPÁAiÀiï C² D¸ÁÛ

ºÉÆ ªÀÄ¤Ã¸ï ¨ÉÆêï zÀĨÉÆî. vÀj¥ÀÅuï VgÉøïÛ. vÁZÉgï PÉ£ÁßAAiÀiï ¤gÁ±ÉZÁå PÀÄ¥ÁA¤ zÁqsï WÁ°è £Á. vÉÆ zÁzsÉÆò. SÉƪÀiÁÖAvï gÁªÉÇ£ïAiÀiï ¸ÀA¸ÁgÁZÉA zsÀ£ï D¥ÁڬįÉÆè ¸ÀĨsÁV. DªÀiÁ±ÉZÁå zÉƼÁåA¤ ¥ÀÅ£ÉéaA ¸À¥ÁÚA gÀAUÀ¬Ä¯ÉÆè ¸ÁzsÀPï. vÉÆ vÁPÁ ºÉgÁA ¯ÁVA vÀÄ®£Á PÀj£Á. D¥ÁÚZÁå ¥ÉǸÁåAvï D¬Ä¯Áè÷å PÀĸÀÄÌmï xÉA¨ÁåA¤ G¯Áè¸ÁZÉÆ zsÉÆtÄ ¸ÉÆqÀ«à ¸ÀAvÉƹ ªÀĤøï vÉÆ.

zɪÁ¢ü£ï gÀWÀÄ£Áxï «µÀÄÚ ¥ÀArvï PÉÆAPÀtÂZÉÆ C¥ÀæwªÀiï PÀ«. xÉÆqÁåZï GvÁæA¤ «±Á¯ï aAvÀ¥ï ¸ÁAVÑ PÀ¯Á vÁPÁ D¸ï°è. vÉÃAAiÀiï RAAiÀiÁÑ÷åAiÀiï PÀnÖ vÀPÉèPï ¯ÉUÀÄ£ï ¸ÀªÀiÁÓ¸ÁPÉðA vÁZÉÆå PÀ«vÁ. ºÁAUÁa PÀ«vÁAiÀiï vÀ²ÃZï.

gÀ.«. ¥ÀArvÁPï ºÁAªï vÁZÉ f«vÁ PÁ¼Ágï ªÉļï¯ÉÆè £Á. ¥ÀÅuï vÉÆ fªÀAvï D¸ÁÛ£Á vÁZÉÆå PÀ«vÁ ªÁZÀÄ£ï ¦¸Àé¯ÉÆèA. vÁZÁå ªÀÄgÁڪɼÁgï ZÁ.¥sÁæ.ZÁå WÀgÁÑ÷å ¥ÉǸÁðAvï eÁUÉ PÀ«A¤ KPï ¸À¨sÁ D¥À¬Ä°è. PÁAAiÀiï ¥ÁªÀ£ÁêA ¯ÁVA gÀ¹Pï ºÁdgï D¸ï¯Éè. ºÁAªï gÀ.«. ¥ÀArvÁZÁå PÀ«vÁAZÉgï G®¬Ä¯ÉÆèA. PÁAAiÀiï ¸ÀAzÁæ¥ï ªÉļÁÛ£Á vÉA G®ªïà ºÁAUÁ¸Àgï ¥ÀUÀðmï PÀgÀÛ¯ÉÆA.

-ªÉÄ°é£ï gÉÆræUÀ¸ï


PÀ«vÁ:
fuÉå£ï ªÀiÁíPÁ ¸ÀUÉîA ¢¯ÉA


    ºÁAªÉA QvÉAZï ªÀiÁUÁè÷å §UÀgï
    fuÉå£ï ªÀiÁíPÁ ¸ÀUÉîA ¢¯ÉA.

    SÉÆA¥ï ¢°, gÁAzÀ£ï ¢°
        gÁA¢ßZÉgï vÉÆ¥ÉèA ¢¯ÉA
            ¨sÁAUÁæ §j ¦vÉî ©üvÀgï
                ªÉÆvÁåA §j ²vï ¢¯ÉA.

    DA¨Áå gÀÄPÁ ¸ÁA«î ¢°
        ZÀÄqÁÖAZÉA ªÁgÉA ¢¯ÉA
            ªÀļÁâ §j ¤¼Áå vÀ¼ÁåAvï
                ¸Á¼ÁÌZÉA gÀÆ¥ï ¢¯ÉA.

    ªÉÆUÁ¼ï, ¦PÁ¼ï ªÀiÁw ¢°
        UÁAªÁ AiÉÄzÉA ¨sÁmï ¢¯ÉA
            WÀgÁ ©üvÀgï, ¥ÉǸÁð ©üvÀgï
                ¥ÉÇgÁA ¥sÀ¼ÁA ¦ÃPï ¢¯ÉA.

    ªÁªï ¢¯ÉÆ, ªÁzÀ¼ï ¢¯ÉA
        ®SïÍ «eÉ-ºÁA±É ¢¯É
            zÉÆAUÁæ AiÉÄzÁå ¯ÁígÁA ªÀÄ¢A
                ¢ªÁå WÀgÁ ªÀÄ£ï ¢¯ÉA.

    UÀįÁ¨ï ¢¯É, PÁAmÉ ¢¯É
        PÁAmÉ ¸Éƹà PÁ½Ãeï ¢¯ÉA
            GªÀiÁ±ÉZÁå zÉƼÁåAvï ªÀÄíeÁå
                ¥ÀÅ£ÉéZÉA ¸À¥À£ï ¢¯ÉA.

    ºÁAªÉA QvÉAZï ªÀiÁUÁè÷å §UÀgï
        fuÉå£ï ªÀiÁíPÁ ¸ÀUÉîA ¢¯ÉA
            PÉƯÁéZÉ SÉÆA¦Avï ªÀÄíeÉ
                «¸ÁéZÉA zsÀ£ï ¢¯ÉA.

    (ZÀÄqÁÖA=ZÀÄqÉvÉÆå; ¥ÉǸÀÄðA=»vÀ¯ï; GªÀiÁ¸ï=DªÀiÁ¸ï; SÉÆA¦Avï=SÉƪÀiÁÖAvï, UÀÄqÀÄì¯ÁAvï)

    -gÀ. «. ¥ÀArvïTitle : fuÉå£ï ªÀiÁíPÁ ¸ÀUÉîA ¢¯ÉA

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M
 
 N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z