Kavita Kular

D«ÄÃ


¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀiï:

JPÉ ¤zÉAwè ¸ÀÄmÁÌ ¯Á¨sÁÛ£Á D£ÉåÃPï ¤Ãzï ªÉAUÉÆAPï AiÉÄvÁ

ºÉ JPÉ ¨sÀÈ«ÄzÉAvï AiÉÄzÉÆ¼ï ¥Á¸ÀÄ£ï D«Ä fAiÉįÁåAªï. RgÉA RAAiÉÄÑA, SÉÆmÉA RAAiÉÄÑA ªÀÄíuÉÆ£ï DdÆ£ï ¸ÉÆzsÀÄ£ï PÁqÀÄAPï D«Ä ¸ÀPÉè£ÁAªï. DªÉÄÑ fuÉåSÁwgï QvÉA eÁAiÀiï D¤ QvÉA £ÁPÁ ªÀÄí¼Áî÷åZÉÆ ¤Zɪï PÀgÀÄAPï ªÉÆgÁ¥ÀgÁåAvï D«Ä ¸ÀPÉè£ÁAªï. f«vïZï KPï ©üªÉÄðAvÁa PÁtÂ. ºÉ ¤zÉAwè DªÀiÁÌA ¸ÀÄmÁÌ ¯Á¨sÁÛ£Á, D£ÉåÃPÉ ¤zÉPï D«Ä ¥Áªï¯ÉèA D¸ÁÛ, ªÀÄgÁÚZÉ ¤zÉPï.

¨ÁAiÀiï ¸ÀĪÀuÁð UÁqï ºÉÆ£ÁߪÀgÁAvï KPï »A¢ G¥À£Áå¸ÀPï. ¨sÉÆÃªï ¸ÉÆ©üvï aAvÀ¥ï wZÉA. ¸Á¢ oÀgÁªÀuï vÀjÃ, PÁ¼ÁÓPï £ÁmÁé¸ÁPÉðA §gÀAªÁÑ÷åAvï w §gÀAiÀiÁÛ.

PÉÆuï ªÀÄíuÁÛ PÉÆAPÀt PÀªÀ¬ÄwæAPï ¨ÉÆUÉÆð¼ï ¥ÀqÁè ªÀÄíuÉÆ£ï?

-ªÉÄ°é£ï gÉÆræUÀ¸ï

PÀ«vÁ:

D«ÄÃ


    ºÁA ªÀÄtvÁ ªÀiÁPï eÁAiÀiï
        vÉÆ ªÀÄtvÁ vÉPï £ÁPÁ
            ªÀÄUÉ¯ï ºÉà RgÉ
                vÉUɯï vÉà SÉÆmÉ
            QzÉ eÁAiÀÄ Q¢ £ÁPÁ
        RgÉ QzÉ SÉÆmÉ QzÉ
    Deï ¥ÀgÀAvï DªÀiïPÁ PÀ¼Éî¯Évï £Á
        PÀ¼Àß C¸ÀÛ£À PÀ¼Éî ªÀÄqÀî¯Éè ¨sÀæªÀiÁåvï
    fêÀ£ï D«Äà ºÁAUï PÀgÀvÁvï
        D«ÄÃvï DªÀÄUɯï gÁd ªÀÄtvÁvï
            ¸ÀUï¯Áågï gÁd vÉÆà PÉÆÃuï
                Deï ¥ÀgÀAvï PÉÆÃuÁPïvÀ R§gï eÁAiÀÄ£Á
            R§gï eÁ¯Éè vÉ£Àß, ºÁAUÁ
        ºÁAªï ©ü G£Áß, vÀÄ ©ü G£Áß
    GgÀa ªÀiÁvÀæ D«Äà ºÁAUÁ

-¸ÀĪÀtð UÁqÉTitle : D«ÄÃ

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M
 
 N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z